دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تیر 1400 
بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

صفحه 41-47

10.22034/naes.2020.263124.1087

سید فاطمه زارع شیخکلائی؛ یگانه کمال آبادی؛ زینب علی پور؛ عاطفه السادات هاشمی