بررسی چالش تعطیلات دوران کورنا و افت تحصیلی فراگیران نظام تعلیم و تربیت: ارائه راهکاری های متناسب

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

کرونا ویروس با تغییر به پاندمی جهانی در سال 2020 مشکلات و چالش های بسیاری بر جهان تحمیل نمود که جهت جلوگیری و پیشرفت مرگ و میر بسیاری از سازمان های دولتی به خصوص نظام تعلیم و تربیت وارد عصر جدید از آموزش مجازی شد ، تعطیلات برای بسیاری از دانش آموزان تهدید میتواند محسوب شود آن دسته از دانش آموزان شرایط مساعد مالی در خرید تجهیرات مجازی ندارند و والدین سواد کافی در هدایت تحصیلی این دسته از دانش آموزان نیست،متعاقبا باعث ترک تحصیلی و افت تحصیلی خواهیم بود باتوجه به این مساله و چالش این پژوهش توصیفی با روش تحلیل محتوا از اسناد و مقالات معتبر به اکتشاف و بررسی عنوان تحقیق پرداخت و راهکار ها و مسایل مثبت و مفی این چالش جهانی مورد تحلیل و بحث قرار داد در پایان بهترین روش برای دانش آموزان جهت عملکرد مناسب ارایه شد، به تقضیل بیان گردید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenge of Korna Vacation and the Academic Deficit of Students in the Education System: Providing Appropriate Solutions

نویسندگان [English]

  • zeynab alipour
  • MAHDIYE ghanbari hamidabadi
  • maede raffie
  • atefe sadat hashemi
Master student of the curriculum of Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

By changing to a global pandemic in 2020, the corona virus imposed many problems and challenges on the world, which entered a new era of virtual education to prevent and promote the death of many government organizations, especially the education system. Students can be considered a threat. Those students do not have favorable financial conditions in the purchase of virtual equipment and parents are not literate enough in the academic guidance of this group of students, consequently we will drop out of school due to this issue and the challenge of this study. A descriptive method of content analysis of authentic documents and articles was explored and the title of the research was explored and the solutions and positive and negative issues of this global challenge were analyzed and discussed. At the end, the best method for students to perform properly was presented. Took.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corona
  • vacation
  • academic failure
[1] ISPA (Iranian Student Opinion Polling Center), (1399). Poll report on people's attitudes to the dimensions of the coronavirus outbreak. Online news newspaper of the year (1399), news code 1378529. [Persian]
[2] Hesam M, Sanako A. The relationship between academic failure and academic satisfaction and some factors in medical students of Golestan University. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2012; 9 (2) :90_96. [Persian]
[3] Hosseinpour B, Golmohammadian, M. The effectiveness of group counseling in rebt method on the concept of female students' academic failure. New findings in social psychology. 2009. [Persian]
[4] Nazari R, Sharifnia H. Effective causes of academic achievement of nursing students. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2010;12 (1): 90.94. [Persian]