محرومیت از خواب و چاقی در میان نوجوانان و جوانان: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: انسان مدرن امروزی در حال تجربه دو روند موازی، کاهش میانگین مدت خواب و افزایش نمایه توده بدنی است. خواب به عنوان یک فرآینده مهم در اغلب عملکردهای بدن نقش مهم و اساسی دارد. پژوهش‏های انسانی و حیوانی پیشنهاد می‏دهند که مدت کوتاه خواب یک ریسک فاکتور جدید برای افزایش وزن و چاقی می‏باشد. هدف از این مطالعه بررسی آثار محرومیت از خواب بر چاقی در میان کودکان و نوجوانان می‏باشد.

روش بررسی: استراتژی جستجوی الکترونیکی توسط محقق ایجاد و تکمیل گردید و نتایج مطالعات بررسی شد. جستجوی رایانه‏ای با استفاده از PubMed , MEDLINE و Google Scholar با کلید واژه‏های کمبود خواب، محرومیت از خواب، خواب کوتاه، مدت خواب، بی‏خوابی، چاقی، افزایش وزن و شاخص توده بدن انجام شد.

یافته‏ ها: نتایج آنالیز بررسی پژوهش‏ها‏ از این نظریه که خواب ناکافی منجر به اختلال هورمون‏های داخلی، تعادل انرژی و افزایش وزن می‎شود، حمایت می‏کند و می‏تواند افزایش وزن را پیش بینی کند.
نتیجه‏ گیری: محرومیت از خواب با تاثیر بر هورمون‏ها که در تعادل انرژی نقش دارند، ممکن است وزن بدن را از طریق اشتها تحت تاثیر قرار دهد. که این ارتباط میان مدت خواب کوتاه و چاقی در سنین 27 سالگی به پایین، بیش‏تر است. این موضوع نشان دهنده اهمیت خواب شبانه، که یکی از عوامل تاثیرگذار مرتبط با چاقی و اضافه وزن به ویژه در میان کودکان و نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sleep deprivation and obesity among adolescents and young adults: A review study

نویسنده [English]

  • Vahid Kazemizadeh
Master of Sports Physiology, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background: Modern man is experiencing two parallel processes, decreasing the average sleep duration and increasing the body mass index. Sleep as an important process plays an important role in most bodily functions. Human and animal research suggests that short sleep duration is a new risk factor for weight gain and obesity. The aim of this study was to investigate the effects of sleep deprivation on obesity among children and adolescents.
Materials and methods: The electronic search strategy was created and completed by the researcher and the results of the studies were reviewed. Computer search was performed using PubMed, MEDLINE and Google Scholar with the keywords: sleep deprivation, sleep deprivation, Short sleep, Sleep duration, Insomnia, Obesity, Weight gain and Body mass index.
Results: The results of research analysis support the theory that insufficient sleep leads to disturbances in internal hormones, energy balance and weight gain, and can predict weight gain.
Conclusion: Sleep deprivation may affect body weight through appetite by affecting hormones that play a role in energy balance. The association between short sleep and obesity is greater in those 27 and under. This shows the importance of night sleep, which is one of the influential factors associated with obesity and overweight, especially among children and adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleep deprivation
  • Insomnia
  • Obesity
  • weight gain
[1] Erika W. Hagen, Samuel J. Starke, and Paul E. The Association Between Sleep Duration and Leptin, Ghrelin, and Adiponectin Among Children and Adolescents, Curr Sleep Medicine Rep (2015); 1:185–194. DOI 10.1007/s40675-015-0025-9
[2] Davidson M, Knafl KA. Dimensional analysis of the concept of obesity. J Adv Nurs. 2006; 54(3): 342-350.
[3] Malekzadeh R, Mohamadnejad M, Merat SH, Pourshams A, Etemadi A. Obesity pandemic: an Iranian perspective. Arch Iran Med. 2005; 8(1): 1-7.
[4] Cooper CB, Neufeld EV, Dolezal BA, et al.  Sleep deprivation and obesity in adults: a brief narrative review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018; 4: e000392. doi: 10.1136/ bmjsem-2018-000392.
[5] Kolsoom Parvaneh MSc1, Bee Koon Poh PhD, Majid Hajifaraji PhD,  Mohd Noor Ismail PhD. Sleep deprivation is related to obesity and low intake of energy and carbohydrates among working Iranian adults: a cross sectional study, Asia Pac J Clin Nutr 2014;23(1):84-90. doi: 10.6133/apjcn.2014.23.1.02.
[6] Vahid Kazemizadeh, Nasser Behpour Ph.D. The effect of 30-hours sleep deprivation on the response of leptin and ghrelin levels to an Exhaustive activity among active male students. Thesis Master of Sports Physiology Student, Faculty of Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran. September, 2020. (Persian)
[7] Juho Autio  , Ville Stenbäck, Dominique D. Gagnon, Juhani Leppäluoto  and Karl-Heinz Herzig (Neuro) Peptides, Physical Activity, and Cognition. Journal of Clinical Medicine, J. Clin. Med. 2020, 9(8), 2592; https://doi.org/10.3390/jcm9082592.
[8] Ballan E, Dam J, Langlet F, Caron E, Steculorum S, Messina  A, et al. Hypothalamic tanycytes are an ERK gatedconduit for leptin in to the brain. Cell Metab. 2014;19:293. Doi: 10.1016/j.cmet.2013.12.015
[9] Juho Autio  , Ville Stenbäck, Dominique D. Gagnon, Juhani Leppäluoto  and Karl-Heinz Herzig (Neuro) Peptides, Physical Activity, and Cognition. Journal of Clinical Medicine, J. Clin. Med. 2020, 9(8), 2592; https://doi.org/10.3390/jcm9082592.
[10] Cappuccio FP, Taggart FM, Kandala NB, et al. Meta-analysis of short sleep duration and obesity in children and adults. Sleep 2008;31:619–26.
[11] Patel SR, Ayas NT, Malhotra MR, et al. A prospective study of sleep duration and mortality risk in women. Sleep 2004;27:440–4.
[12] Theorell-Haglöw J, Berglund L, Berne C, et al. Both habitual short sleepers and long sleepers are at greater risk of obesity: a population-based 10-year follow-up in women. Sleep Med 2014;15:1204–11
[13] Xiao Q, Arem H, Moore SC, et al. A large prospective investigation of sleep duration, weight change, and obesity in the NIH-AARP Diet and Health Study cohort. Am J Epidemiol 2013;178:1600–10.
[14] Wu Y, Zhai L, Zhang D. Sleep duration and obesity among adults: a meta-analysis of prospective studies. Sleep Med 2014;15:1456–62.
[15] Nielsen LS, Danielsen KV, Sørensen TI. Short sleep duration as a possible cause of obesity: critical analysis of the epidemiological evidence. Obes Rev 2011;12:78–92.