افزایش مسؤلیت پذیری به کمک درس پژوهشی و یادگیری دانش آموزان با نگاهی متفاوت به نقش دانش آموز: دانش آموز پژوهنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

اهمیت پژوهش از این روست که فرد نگاهی مساله محور و جستجو گر و توانمند می شود . در تحقیقات بسیار تاثیرات مثبتی در درس پژوهشی و معلمان پژوهنده بررسی شده و یافته های موفق حاصل آن بوده در این پژوهش با کمک معلمان موفق و تحقیقات مرتبط اثر آموزش درسی پژوهی و پژوهش برای بالندگی و رویکردی  مفهوم دانش آموز پژوهنده را گسترش دهیم. چالش های آموزش و انفجار اطلاعات در عصر حاضر و بعضی محدودیت ها مانند عصر کرونا فرصتی است که نیازمند دانش آموزان توانا و فکور و پژوهنده در دروس میطلبد،روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با دو گروه گواه و کنترل به بررسی ارزیابی و آموزش پرداخته شد و قسمت درسی از علوم درس اول پایه سوم استفاده کردیم و شروعی در شکل گیری مفهوم کیلید پژوهش نیز می باشد در یافته ها نشان داد تاثیرات آموزش دانش آموز فکور با مفاهیم ابتدایی پژوهش دانش آموزان نگاهی عمیق تر نسبت به درس و همچنین گروه گواه نشان داد، بکار گیری تجربیات موفق معلم پژوهنده برای دانش آموزان در عصر حاضر از ضروریات مستقل و دانش آموز با ادراک و عمیق و سازنده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing responsibility through research course and students' learning with a different view of the student's role: student researcher

نویسندگان [English]

  • ali ehsan ghiyasi 1
  • mohmmad korkini 1
  • zeynab allipour 2
  • atefe sadat hashemi 2
1 Master of Educational Management, Training of Shahid Rajaei Secretary, Tehran
2 Master student of the curriculum of Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

The importance of research lies in the fact that the individual becomes problem-oriented, inquisitive and empowered. In many researches, positive effects on research course and research teachers have been studied and the successful findings have been obtained. In this research, with the help of successful teachers and related researches, we can expand the effect of curriculum teaching and research for the development of student research concept. Challenges of education and information explosion in the present age and some limitations such as the corona age is an opportunity that requires capable and thoughtful students and researchers in the lessons. The present research method was quasi-experimental with two groups of control and control. We used the science of the first lesson of the third grade and the beginning is in the formation of the concept of research key. In the findings showed the effects of educating the thoughtful student with the basic concepts of students' research showed a deeper look at the lesson and the control group. Applying the successful experiences of the research teacher to the students in the present age is an independent necessity and the student is perceptive, deep and constructive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • course study
  • research teacher
  • research student
  • research
[1] Sarkar Arani MR.  Research: A Global Idea for Improving Education and Enriching Learning. Tehran: Meraat. 2015.[Persian]
[2] Saki R, Rezaei M. Action Research: A Strategy for Improving Education and Teaching, (2003) What and Why. 2003.
[3] Habibzadeh A. The effectiveness of research on teachers' imaginary self-efficacy. Journal of Psychological Achievements, 2014; 168: 21-145.
[4] Sarkararani MR. The culture of education in Japan, Roozgar Publishing, Tehran. 2002.
[5] Khakbaz AS, Fadaei MR, Moosapour N. The effect of study on the professional development of mathematics teachers, Quarterly Journal of Education, 2008; 124-146, 94
[6] Erfani N, Shabbiri SM, Sahabat Anvar S, Mashayekhipour M. The effectiveness of study courses on the knowledge and teaching skills of primary school teachers, research in curriculum planning, 2016;1.
[7] Mustafa Nejad C, Savareh O, Khakzad F, Akbarzadeh Z. The effect of study on the motivation of teaching and self-efficacy of physical education teachers in Piranshahr, Journal of Sports Management, 2016; 30: 151-168
[8] Horizad B. Investigating the effect of creativity-oriented research on the development of professional competencies and learning the creative behavior of teachers and students, Quarterly Journal of Counseling Culture, 2010; (1):975-92