رابطه اخلاق حرفه‌ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی (مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی، ساوه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای با فضیلت و تعهد سازمانی در معلمان دوره ابتدایی بود. این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر گرداوری «میدانی» و از نظر اجرا «توصیفی» از نوع «همبستگی» بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران بود (N=755). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 254 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای کادوزیر (2002)، فضیلت سازمانی کامرون (2004) و تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) بود که ضریب پایایی آنها به ترتیب 76/0، 83/0 و 89/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم‌افزار آماری SPSS-22 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه‌ای با فضیلت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان رابطه وجود دارد و تعهد سازمانی سهم بیشتری در پیش بینی اخلاق حرفه‌ای معلمان دارد.
کلید واژه: اخلاق حرفه‌ای، فضیلت سازمانی، تعهد سازمانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Professional Ethics of Teachers and Organizational Virtue and Organizational Commitment of Teachers (Case Study: Primary Teachers of Education in Tehran District 5)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Mohammad Davoudi 1
  • Aida Akbari Olaghi 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University, Saveh Branch. Faculty of Humanities, Department of Educational Management, Saveh, Iran
2 PhD student in Educational Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this reseaech was to investigate the relationship between teachers 'professional ethics with organizational virtue and teachers' organizational commitment (Case study: Primary Teachers of Education in Tehran District 5). This research was "applied" in terms of the purpose and in terms of "field" gathering and "descriptive" implementation of "solidarity" type. The research community consists of all teachers in the elementary education area of Tehran's 5th district, whose number is 755. The sample size was considered to be 254 people based on Krejcy and Morgan's tables. The data gathering method was library and field studies. Data gathering tool In this research, three standard questionnaires of professional ethics (1992), Cameron et al. Organizational virtue (2004) and organizational commitment of Allen and Meyer (1991) were used. Its reliability coefficient for variables was 0.76, 0.83 and 0.89 respectively. Data analysis was done by descriptive and inferential methods through software. In the descriptive statistics section (mean, standard deviation, frequency, and graphs), the research variables were shown. Inferential statistics included the Kolmogorov-Smirnov test to verify the variables of the research and SPSS-22 software in order to investigate Relationship between variables. There is a direct relationship between the professional ethics and the organizational virtue of teachers. The higher the professional ethics of teachers are, the higher their organizational virtue, and there is a direct relationship between professional ethics and teacher commitment. The higher the professional ethos among teachers, the higher the organizational commitment, the direct relationship between organizational virtue and teacher commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics"
  • Organizational Virtue "
  • "
  • Organizational Commitment"
[1] Naseri A, Hussein Hassani N. The effect of managers' specialized skills on learning of education staff. Proceedings of the Fourth National Conference on Iranian Islamic Economics, Management and Culture, Ardabil, Ardabil Institute of Modern Higher Education. 2017. [Persian]
[2] Eslamieh F, Darabeigi M. The Rule of Organizational Citizenship Behavior in the University and Its Relationship with Organizational Commitment and Trust (Case Study: Iran University of Medical Sciences). Proceedings of the National [Persian]
[3] Zaki MA. Teachers' organizational commitment and examining the factors affecting it. Journal of Humanities, Imam Hussein University (AS) - Islamic Education, 1394; 17, 77: 124-97. [Persian]
[4] Salehi M, Dadgar Z. The relationship between professional ethics and organizational commitment from the perspective of nurses at Imam Khomeini Hospital in Sari. Bioethics Quarterly, 2015; 6, 20: 46-34. [Persian]
[5] Fakhraei M, Imami R, Manuchehri ian]S. Effects of organizational support on organizational commitment. Inter Journal Econ Bus Manage, 2015; 3, 1: 1-5.
[6] Karami M, Qalavandi H, Qale'i A. The Relationship between Professional Ethics, Ethical Leadership and Social Responsibility in Schools, Journal of School Management, 1396; 5, 1: 112-93. [Persian]
[7] Soleymani N, Abaszadeh N, Niazazari B. The relationship between work ethic with job satisfaction and job stress in Technical and professional educational organization in Tehran. Journal of New Approaches in Educational Administration, 2012;1, 219: 21-38.
[8] Rukiye S, Safak O, Mehmet U. Professional ethics and moral values in Akhi institution. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2009; 1: 800-804.
[9] Khaled H. Professional Ethics and Organizational Commitment.  Res Dev Med Edu, 2017; 6, 1: 51-55.
[10] Mohammadi Mehr M, Khani H, Hashemi M. A study of professional-organizational ethics from the perspective of teachers in high schools in Sanandaj. Journal of Nama Educational Studies, 1392; 2, 2: 9-1. [Persian]
[11] Eslamieh F, MohamadDavodi AH. An Analysis of the Relationship between Managers’ Ethical Leadership Style with Teachers’ Organizational Commitment and Job Burnout. International Journal of Organizational Leadership, 2016; 5, 4: 380-392.  
[12] Muqtada'i L. Study of the relationship between professional ethics and anti-citizenship behavior: Case study: Isfahan University staff. Journal of Applied Sociology, 1396; 28, 1:158-145. [Persian]
[13] Tahmasebipour N, Taheri Abdul M. The mediating role of professional ethics in relation to the organizational climate and quality of work life of Shiraz District 2 municipal employees. Urban Management Quarterly, 1396; 48: 421-434. [Persian]
[14] Khoshoei MS. The Role of Organizational Virtue and Organizational Citizenship Behavior in Professional Ethical Courage, Management and Development Process Quarterly, 1393; 27, 2:98-81. [Persian]
[15] Rego A, Riberiro N, Cunha MP, Jesunio JC. How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of business research. 2016; 64: 524- 532.
[16] Susan C, Edmund O. Assessing professional ethics in tax: A case on uncertain tax positions. Journal of Accounting Education, 2015; 30, 1:80-99.
[17] Mirkamali SM, Haj Khuzimeh M. Explaining organizational health based on the role of professional ethics components of public boys' primary school teachers in Tehran. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, Year, 1396; 8, 1: 261-231. [Persian]
[18] Lee JC, Chen CL, Xie SH. The Influence of School Organizational Health and Occupational Burnout on Self-perceived Health Status of Primary School Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2014; 116: 985-989.
[19] Akroyd D, Legg J, Jackowski MB, Adams RD. The impact of selected organizational variables and managerial leadership on radiation therapists’ organizational commitment. Available at: www. elsevier. Com/ locate/ radi. Accessed: 20 Sep 2013. 2013.
[20] Mathieu JE, Zajac DM. A review and Metaanalysis of the  antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychology Bulletin, 2011; 108: 171–194.