چالش های آموزش برخط و تفرد زدایی و تحقق فردیت دانش آموزان: راهکارهایی در عصر کرونا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تبریز، کارشناسی ارشد،رشته روانشناسی تربیتی، آموزگار ابتدایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

مهمترین مشکلی که آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت را از نگاه سند تحول بنیادین زمین گیر کرده است، فردگرایی و غفلت از آموزش‌های جمعی و گروهی در دانش آموزان است. در بسیاری از مبانی علمی و بیانات مقام معظم رهبری تاکید بر تحقق فرد و بروز استعداد های فردی تمرکز شده است ، در عصر کرونا این بحث بسیار مساله در معرض تهدید قرار گرفته دانش آموزان در آموزش بر خط از حضور در جمع و نشان از فردیت و بروز فردیت به فردیت زدایی تبدیل گشته تمامی آموزش های با یک شبکه مجازی و تعاملات نامعلوم و منزوی برایند این دوره شده است در این پژوهش با روش توصیفی اکتشافی از طریق بررسی اسناد و مقالات علمی پایگاه های علمی معتبر به بررسی و ارایه پیشنهاداتی در رستای تحقق ازمان های جمعی و ظهور فردیت در جامعه پرداخته میشود و چالش های آن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of online education and de-individualization and realization of students' individuality: solutions in the age of Corona

نویسندگان [English]

  • kobra faridian 1
  • mohmmad korkini 2
  • zeynab allipour 3
  • atefe sadat hashemi 3
1 Payame Noor University of Tabriz, M.Sc., Educational Psychology, Elementary Teacher
2 Master of Educational Management, Training of Shahid Rajaei Secretary, Tehran
3 Master student of the curriculum of Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

The most important problem that has paralyzed education and the education system from the point of view of the document of fundamental change is individualism and neglect of collective and group education in students. In many scientific foundations and statements of the Supreme Leader, the emphasis has been on the realization of the individual and the emergence of individual talents. From individuality and the emergence of individuality to de-individualization, all education with a virtual network and unknown and isolated interactions has been the result of this course. In the case of the realization of collective struggles and the emergence of individuality in society, its challenges have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depersonalization
  • realization of individuality
  • collectivism
  • coronavirus
[1] Rajabzadeh A, Kosari M. “Political Anomie in Durkheim's Thought”, Journal of Social and Human Sciences, Shiraz University Shiraz, 2002; 37. (Persian).
[2] Coser LA. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, Translated by: Mohsen Salasi, Elmi  Publications, Tehran. 2009. (Persian).
[3] Sharee Pour M. “Investigating Factors Affecting  Social Trust in Police Forces (Case Study of Mazandaran  Province)”, Journal of Applied Sociology, Tehran, 2009;20(36). (Persian).
[4] Aazam Azadeh M, Tavakkoli A. “Individualism,  Collectivism, and Religiousity”, Iranian Association of Cultural Studies and Communication Quarterly, Tehran. 2007(9). (Persian).
[5] Ghazi Moradi H. On the Iranians Autonomy, Armaghan Publishing, Tehran. 1999.  (Persian).
[6] Boudon R, Bourricaud F. A Critical Dictionary of  Sociology, Translated by Abdolhossein Nikgohar, Contemporary  Culture Publications, Tehran. 2006. (Persian).
[7] Vosoughi M, Mirzaei H. “Individualism:  Reflection on Dimensions and Indicators”, Journal of Social  Sciences, Tehran. 2008; (34). (Persian).
[8] Tabatabaei SJ. An Introduction to the Theory of  Iranian Degradation, Volume I, Negah Institute Publication,  Tehran. 2001 (Persian).
[9] Behravan H, Alizadeh A. “Investigation of  Individualism and the factors affecting it among Students of  Mashhad Ferdowsi University”, Journal of Social Sciences,  Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University. Publications, Tehran. 2008.  (Persian).
[10] Javadi Yeganeh MR, Hashemi SZ. “A New Look at the Conflict of Individualism and Collectivism in Sociology”, Quarterly of Social Sciences, Tehran. 2008;(33). (Persian).
[11] Javadi Yeganeh MR, Hashemi SZ. “The Conflict between Personal Interest and Social Interest (Social Dilemma) and the factors affecting it”, Quarterly of Social Sciences, Tehran. 2005; (26). (Persian).