اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آرزو عرفان

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

erfaniocv.ir
0000-0003-1035-7823

سردبیر

دکتر پری ناز بنیسی

مدیریت آموزشی * روانشناسی تربیتی دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

دستیار سردبیر

دکتر وحید بنیسی

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی

banisiiocv.ir
0000-0002-7721-2584

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن ملکی

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

malaki_cuyahoo.com

h-index: 15  

دکتر زهرا صباغیان

علوم تربیتی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

z-sabbaghiansbu.ac.ir

دکتر جمال سلیمی

علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

j.salimiuok.ac.ir

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

علوم تربیتی، آموزش کودکان استثنایی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران

arjmandniaut.ac.ir

دکتر مریم تقوایی یزدی

مدیریت آموزشی دانشیار گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه ساری

m_taghvaeeyazdiyahoo.com
0000000300667078

دکتر پریناز بنی سی

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

parenazbanisi2017gmail.com
0000-0001-8074-8921

دکتر نگین برات دستجردی

علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

n.dastjerdiedu.ui.ac.ir

دکتر کاظم برزگر بفروئی

علوم تربیتی دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد

k.barzegaryazd.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتربهارک شیرزاد کبریا

مدیریت آموزشی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

shirzadiocv.ir

دکتر مهدی خدابخش

روانشناسی دکتری روان‌شناسی

mkhodabakhsh59yahoo.com

دکتر عارفه عرفان

روانشناسی بالینی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

aerfan3024yahoo.com

دکتر قنبر علی دلفان آذری

مدیریت آموزشی دکتری مدیریت آموزشی

delfaniocv.ir

دکتر فاطمه اسلامیه

مدیریت آموزشی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

feslamiehgmail.com

دکترقدیر قدیری علمداری

روانشناسی تربیتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

ghadir.ghadirigmail.com
0000-0002-5739-4851

دکتر ساغر صاحب جمعی

روانشناسی دکتری روانشناسی تربیتی

sahebjameeiocv.ir

دکتر مجید قبادی

مدیریت آموزشی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
مدرس گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد الکترونیکی

g78290yahoo.com

مدیر اجرایی

شهناز تیزدست آذر

مدیریت آموزشی -

33.com

گرافیست

محسن جعفری طادی

گرافیست اصفهان

jafariiocv.ir

صفحه آرا

رقیه قربان نژاد

مهندسی نرم افزار اصفهان

ghorbannezhadiocv.ir