هزینه ثبت مقالات

  فرایند ارزیابی پذیرش مقالات :

   1- پذیرش مقالات منوط به رعایت دقیق اصول کلی ذکر شده می‌باشد .

   2- هر یک از مقالات دریافتی حداقل توسط سه نفر مورد داوری قرار گرفته و تصمیم گیری نهایی در مورد چاپ مقالات در شورای هیأت تحریریه مجله و پس از ارزیابی های به عمل آمده توسط داوران صورت می‌گیرد .

    3- داوری مقالات به صورت 5.000.000  ریال می باشد. (غیر قابل برگشت)

     4- پس از داوری و در صورت پذیرش مبلغ 30.000.000  ریال  بابت صفحه آرایی و نمایه سازی در بانک های اطلاعاتی و  چاپ و اختصاص DOI دریافت می گردد. 

      شماره کارت :  6219861903899275  به نام دکتر وحید بنیسی (مدیر داخلی )