داوران

لیست داوران

نام داور

سمت/سازمانی

لینک پاپلونز

ابوالفضل کرمی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

publons

اخوی، زهرا

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

publons

ارجمندنیا، علی اکبر

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران

 

آزادی، مهران

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

آسنجرانی، فرامرز

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

publons

آقایی، اصغر

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

publons

براتی احمدآبادی، هاجر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

publons

برزگر بفروئی، کاظم

دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد

 

بنی سی، پریناز

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

بنی سی، وحید

مدرس دانشگاه فرهنگیان

 

تجریشی، معصومه

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علو مبهزیستی و توانبخشی

 

تقوایی یزدی، مریم

دانشیار گروه علوم تربیتی مدیریت آموزشی دانشگاه ساری

 

تقی­لو، صادق

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

publons

جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره

دانشیار و مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

جعفری، اصغر

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

publons

جهانبخشی، زهرا

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

 

جواهری، عباس

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

publons

حاتمی، محمد

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

publons

حسین زاده، زهرا

مدرس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

 

حیدری، حسن

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

 

خانجانی، مهدی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

خجسته مهر، رضا

استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

publons

خدابخش، مهدی

دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

خوش کنش، ابوالقاسم

استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

publons

داوودی، حسین

استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی

 

رحمانی، مهدی

پژوهشگر پسا دکتری، دانشگاه تهران

 

رضاپور میرصالح، یاسر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

publons

رضوی، عبدالحمید

استادیار بازنشسته سازمان پزوهش و برنامه ریزی اموزشی (پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش)

 

رفعی نیا، پروین

استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، ایران

 

زارع بهرام آبادی، مهدی

دانشیار گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

 

زمردی، سعیده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

 

زهراکار، کیانوش

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی

 

سپهریان آذر، فیروزه

استاد گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه

 

سلیمی، جمال

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

publons

شکری، امید

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 

شیخ الاسلامی، علی

دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

 

صباغیان، زهرا

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

 

عرفان، آرزو

دکتری روانشناسی

 

فریده یوسفی

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز

publons

قهاری، شهربانو

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

publons

کاظمیان، سمیه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

 

کریم زاده، منصوره

دانشیار دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی رئیس انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

 

کشاورز افشار، حسین

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

 

کیانی، احمدرضا

استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

publons

گل پرور، محسن

دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

publons

گل محمدیان، محسن

استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

 

متقی، شکوفه

استادیار گروه مشاوره دانشگاه اردکان

 

مدنی، یاسر

استادیار گروه مشاوره دانشگاه تهران

 

معلم، مهناز

دانشگاه تاوسون، مریلند، ایالات متحده آمریکا

 

موسی زاده، زهره

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

publons