بررسی تاثیر بازی های آموزشی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف از  این پژوهش ساخت بازی های  آموزشی موبایلی براساس نظریه های یادگیری و روانشناسی تربیتی ،برای مبحث  جدول تناوبی بود و همچنین تاثیری گذاری این روش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  اندازه گیری شد. جامعه آماری این پژوهش ، کلیه دانش آموزان  دختر  رشته ی ریاضی و تجربی   که در سال تحصیلی 1398-1399  در دبیرستان  های شاهد و فتح المبین در شهر ری تحصیل می کردند را شامل می شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای  استفاده شد دو گروه ریاضی و تجربی در هرکدام از این مدارس بودند، 20 دانش آموز از مدرسه ی آزمایش بصورت تصادفی انتخاب شده است. به آن ها ارائه شد و برای گروه دیگر جلسات  پرسش و پاسخ بصورت آنلاین انجام گرفت . در این پژوهش در نهایت از گروه آزمایش 20 نفر بصورت تصادفی و از گروه کنترل  به علت ریزش آزمودنی 19 نفر انتخاب شدند .و هر دو گروه در ده جلسه مورد آزمایش قرارگرفتند. پس از ده جلسه دوباره پس آزمون از دانش آموزان گرفته شد ه و در پایان، نتایج بدست آمده با استفاده از روش های آماری،تحلیل کوواریانس و واریانس تبیین شد و یافته ها نشان داده که بازی های آموزشی آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی تاثیر گذار بود . اما تاثیر پیشینه ی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی بیشتر از بازی های آموزشی آموزشی بود و نشان دهنده ی این شرط بود که بازی های آموزشی آموزشی برای دانش آموزان با پیشینه ی تحصیلی بهتر،مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of virtual educational games on the academic achievement of high school students

نویسندگان [English]

  • fateme zare 1
  • yegane kalamabadi 2
  • zeynab allipour 2
  • atefe sadat hashemi 2
1 M.Sc., Curriculum Planning, University of Tehran
2 Master student of the curriculum of Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to build mobile educational games based on learning theories and educational psychology for the topic of the periodic table and also the effect of this method on students' academic achievement was measured. The statistical population of this study included all female students of mathematics and experimentation who were studying in Shahed and Fath Al-Mubin high schools in Rey in the academic year 1398-1399. Multi-stage cluster sampling method was used to select the sample. There were two groups of mathematics and experiment in each of these schools. 20 students from the experimental school were randomly selected. They were introduced and Q&A sessions were conducted online for the other group. In this study, finally, 20 people were randomly selected from the experimental group and 19 people from the control group due to the fall of the subject. Both groups were tested in ten sessions. After ten sessions, post-test was taken from the students again and at the end, the results were explained using statistical methods, analysis of covariance and variance and the findings showed that educational games had an effect on academic achievement. . However, the effect of educational background on academic achievement was greater than educational educational games and showed the condition that educational educational games are more suitable for students with better educational background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational games
  • Academic achievement
[1] Ahmadi Mehdi Nia T. Loghman Concept map as one of the new approaches to teaching learning in Persian. Paper presented at the Third National Conference on Education, Tehran. Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. 2012. [Persian]
[2] Velayati E, Musa Ramezani S. Educational games for learning and learning through educational games, the second national conference on new educational methods, Shahid Rajaei University of Tehran, 2010. [Persian]
[3] Shariatmadari A, Ahqar Gh, Seif Naraghi M. Investigating educational educational games on learning educational concepts and comparing mathematical numbers of female first grade elementary school students in Shahreri. Journal of Educational Sciences 2012; 3 (9): 100-85. [Persian]
[4] Tavazan M, Ghasabpour B. Globalization, Information Technology and Education. Tehran: Aftab Mehr. 2018. [Persian]
[5] Shahabadi A, Gidan Y. Personality Psychology (Theories and Concepts), Tehran, Payame Noor University, 2014; 7. [Persian]
[6] Azimi I, Jafari Harandi R. The effectiveness of computer training games on academic achievement and attitudes toward learning science. 2013. [Persian]
[7] Khazaei N, Rezaei A. "Strategy-based organizations". Translated by Mahmoud Bakhtiari, Industrial Management Organization Publications, ninth edition. 2014.  [Persian]
[8] Bijari M. The effect of computer training games on self-leadership math and academic achievement of fifth grade students in Birjand. Master Thesis, Birjand University. 2014.[Persian]
[9] Mehrabifard P, Salimi Z, Momeni R. "The effect of educational methods in anger control" Knowledge and Research in Applied Psychology Tehran, 2012; (40). [Persian]
[10] Harold M, Isac Smyth T. The Impact Parental Attachment on Adolescent Perception of the School Connectedness, Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, Car Saline Qld 4034. 2011.
[11] Seif AA.  Educational Psychology, Psychology of Learning and Education. Eighth edition. Tehran: Agah Publishing Institute. 2004. [Persian]