دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، دی 1400 
بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

صفحه 85-95

10.22034/naes.2021.286131.1126

مهران سهراب زاده؛ آزاد امیدوار؛ صادق آراسته؛ ندا خدا کرمیان گیلان