نمایه شدن فصلنامه در پایگاه مگ ایران

نمایه شدن فصلنامه در پایگاه مگ ایران

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند .

فصلنامه "رویکردی نو در علوم تربیتی" در پایگاه مگ ایران نمایه شد.

https://www.magiran.com/magazine/7689