بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی، دانشکده حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه و بویر احمد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتیاد به موبایل بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویتی در جوانان شهر یاسوج انجام گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه، کمی از نوع پیمایش است و جامعه آماری آن را کلیه جوانان ساکن در شهر یاسوج تشکیل داده‌اند. افزون بر این حجم نمونه در این مطالعه 384 نفر بوده که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین (آزمون های T ,F)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون آماری به شیوه گام به گام استفاده شده است. یافته‌ها نشان داده‌اند که بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با اعتیاد به موبایل در جوانان رابطه معنادار وجود دارد و ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، سازگاری و سبک هویت اجتنابی توانایی پیش‌بینی اعتیاد به موبایل در بین جوانان را دارند. به عبارت دیگر این سه شاخص در مجموع 7/16درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. جوانان دارای اعتیاد به موبایل در حد بسیار بالایی است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین ویژگی‌های شخصیتی با اعتیاد به موبایل و همچنین سبک‌های هویتی به اعتیاد به موبایل رابطه وجود دارد. در نهایت به منظور پیشگیری از اعتیاد به موبایل، جوانان باید مسئولیت و تعهداتی برای استفاده از تلفن همراه داشته باشند. هنگامی که جوانان اعتیاد به تلفن پیدا کرده‌اند. در این رابطه باید محدودیت‎های عقلانی برای خود به‌وجود آورند تا از بروز رفتارهای آسیب‌زا و اعتیادی جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Mobile Addiction and Its Relationship with Personality Traits and Identity (Styles among Yasuj Youth)

نویسندگان [English]

  • mehran sohrabzadeh 1
  • azad omidvar 1
  • sadegh arasteh 2
  • neda khodakaramian gilan 1
1 Social Sciences, Faculty of Law, Kashan University, Kashan, Iran
2 Expert of Imam Khomeini Relief Committee Kohgiluyeh and Boyer Ahmad
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate personal characteristics and identity style in the youth of Yasuj. The research method in this study is a bit of a survey and its statistical population consists of all young people living in Yasuj. In addition, the sample size in this study was 384 people who were selected by cluster sampling. In order to analyze the data, statistical tests of mean comparison (T, F tests), Pearson correlation coefficient and stepwise statistical regression were used. Findings have shown that there is a significant relationship between personality traits and identity styles with mobile addiction in young people and personality traits of extroversion, adaptability and avoidant identity style of the ability to predict mobile addiction among young people. Have. In other words, these three indices explain a total of 16.7% of the variance of the dependent variable.Young people are very addicted to mobile phones. The results of the study also show that there is a relationship between personality traits with mobile addiction as well as identity styles with mobile addiction. Finally, in order to prevent mobile phone addiction, young people must have responsibilities and obligations to use mobile phones. When young people are addicted to the phone. In this regard, they must create rational limits to prevent the occurrence of harmful and addictive behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Addiction
  • Personality Traits
  • Identity Styles
  • Youth
  • Yasuj
[1] Hosseini Pakdehi AR, Haj Mohammadi, M. Adolescents and Mobile Phones, Social Science Quarterly, 2011; (55):245-282.
[2] Choliz M. Mobile-phone addiction in adolescence: The Test of Mobile Phone Dependence (TMD), Journal Mobile Phone Addiction, 2012;2 (1).
[3] Yasemi Nejad P. Investigating the relationship between five strong personality factors and traumatic cell phone use in Islamic Azad University students. 2010.
[4] Ezoe S, Toda M, Yoshimura K, Naritomi A, Den R, Morimoto K. Relationships of personality and lifestyle with mobile phone dependence among female nursing students. Social Behavior and Personality: an international journal. 2009; 37 (2): 231-8.
[5] Hirsch E. The Concept of Identity, oxford university press, New York. 1982.
[6] Chin HK, Ju YY, Cheng C. Tridimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience. Canadian Journal of Psychiatry, 2006; 51(14): 887-94.
[7] Barth F. Introduction, in F. Barth (ed.), Ethnic groups and boundary, 9-37, Boston, Little Brown. 2011.
[8] Berzonsky MD. Identity style parental authority and identity commitment.Journal of youth and adolescence. 2004;33(3): 213-220.
[9] Ki Park M. Mobile Phone Addiction, Journal Mobile Communications, Journal of Personality Assessment, 2019; 53:253–256.
[10] Fist G, Fist J. Personality Theories, Tehran: Ravan Publishing. 2020.
[11] Qaseminejad. Investigating the Relationship between Mobile Social Networks and Personality Traits and Determining the Individual and Social Identity of High School Adolescents in Bandar Abbas, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Azad University. 2016.
[12] Schultz D. Personality Theories, translated by Yousef Karimi, Farhad Jamhari, Siamak Naghshbandi, Behzad Goodarzi, Hadi Bahiraei, Mohammad Reza Nikkho, Tehran: Arasbaran Publishing. 1990
[13] Sahin S, Ozdemir K, Unsal M, Temiz N. Personality and Self-Reported Use of Mobile Phones for Games, Journal Cyber Psychology & Behavior, 2012;9(6).
[14] Doran B. The effect of cybernetic space on social identity. PhD Thesis in Sociology, Tarbiat Modares University. 2002.
[15] Sultan A Addiction to mobile text messaging applications is nothing to “lol” about,  Journal Social Science, 2018; 51 (1):57-69. 
[16] Chen Ch. Smartphone addiction: psychological and social factors predict the use and abuse of a social mobile application, Journal Information, Communication & Society, 2020; 23 (3):454-467. 
[17] Zaharna R. Self-Shock: The double-binding challenge of Identity, International Journal of Intercultural Relations, 2018;13: 501-525.
[18] Schultz D, Schultz P, Sydney A. Personality Theories, translated by Yahya Mohammadi, Tehran: Editing Publishing. 2020.
[19] Hardie E, Tee MY. Excessive internet use: The role of personality; loneliness and social support networks in internet addiction. Journal Aust J Emerg Tech Soc; 2007; 5(1): 34-44.
[20] Sapir E. The Emergence of the Concept of Personality in a Study of Cultures, The Journal of social Psychology, 2010;5 (3): 408-415.
[21] Takao M, Takahashi S, Kitamura M. Addictive Personality and Problematic Mobile Phone Use, Journal Cyber Psychology & Behavior, 2019; 12 (5).
[22] Yang X, Zhou Z, Liu O, Fan C. Mobile Phone Addiction and Adolescent Anxiety and Depression: The Moderating Role of Mindfulness, Journal of Child and Family Studies, 2019; 28: 822-830. 
[24] Bae J. Generation effect on gratification obtained from mobile phone use and perception as interpersonal communication medium. Journal Korean Journalism and Communication Studies, 2001; 45:160-188.
[25] Bambra G. Are mobile phones the 21st century addiction? Tshwane University of Technology, Journal South Africa, 2012; 6 (2):573-577.
[26] Pak C. Evaluation of mobile phone addiction level and sleep quality in university students, Journal Medical science, 2013; 29(4): 913-918. 
[27] Toda M, Monden K, Kubo K, Morimoto K. Mobile phone dependence and health related lifestyle of university students. Social Behavior and Personality: An international journal, 2006;34(10): 1277-1284   .
[28] Hong G, Chiu SH, HuangD. A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students, Journal Computers in Human Behavior,  2012; 28 (6): 2152-2159.
[29] Mohammadi D, Ebrahimi O, Beyrami M. Investigating the Relationship between Traumatic Mobile Phone Use and Identity Styles in Male High School Students in Tabriz, The First International Conference on the Role of Managing the Islamic Revolution in the Geometry of the Power of the World System. Tehran, Permanent Secretariat of the International Conference on Political Epic and Economic Epic. 2015.
 [30] Akbari H. The Relationship between Identity Styles and Internet Addiction in Students of the University of Science and Technology, Master Thesis, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch. 2015.
[31] Berzonsky MD. Self-construction over the life-span: A process perspective on identity formation. Journal Adv. Peers Construct Psychol. 1990;  1:155-80.
 [32] Grossi Farshi MT. A New Approach in Personality Assessment, Application of Factor Analysis in Personality Studies, First Edition. Tabriz: Daniel Publishing and Sociologist. 2001.
[33] Roberts J, Pullig C, Manolis Ch. I need my smartphone: A hierarchical model of personality and cell-phone addiction, Journal Personality and Individual Differences, 2019; 79: 13-19.
[34] Hong F, Chiu S,  Huang H. A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students, Journal Computers in Human Behavior, 2012; 28 (6): 2152-2159.
[35] Goswami V, Singh D. Impact of mobile phone addiction on adolescent’s life: A literature review, International Journal of Home Science, 2016;  2(1): 69-74.
[36] Alavi S, Ghanizadeh M, Mohammadi M, Mohammadi S, Jannatifard F, Sepahbodi G. The Survey of Personal and National Identity on Cell Phone Addicts and Non-Addicts, Iranian Journal of Psychiatry, 2018; 13(1):15-21
[37] Erikson E. The Concept of Identity in Race Relations: Notes and Queries, Journal the Negro American, 2016;95 (1): 145-171.
 [38] Ahmed I, Qazi T, Perji KH. Mobile phone to youngsters: Necessity or addiction, African Journal of Business Management, 2011; 5(32):12512-12519.