شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رودهن، ایران.

4 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین شاخص‌های روانسنجی مقیاس "تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت" در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی در سال تحصیلی 99-98 انجام شد. ابزار مورد استفاده مقیاس تعامل بین شناخت، هیجان و انگیزه در خلاقیت (سوروآ و همکاران، 2015) بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ بوده است. نتایج نشان داد این مقیاس از 4 عامل تشکیل شده است (عامل اول 63/10، عامل دوم 06/4، عامل سوم 89/1، عامل چهارم 76/1) که روی هم رفته 91/59 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای تک تک خرده مقیاس‌ها و نیز مقیاس کل بالاتر از 7/0 حاصل شد. به طور کلی نتایج نشان داد مقیاس مذکور از شاخص‌های روانسنجی قابل قبولی در نمونه دانشجویی برخوردار است و ویژگی‌های روانشناختی به دست آمده از این مقیاس، استفاده آینده آن را برای ارزیابی تفاوت‌های فردی در خلاقیت هیجانی و انگیزشی توجیه نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of "Cognition, Emotion and Motivation in Creativity" Scale amoung Students of Islamic Azad University Tehran Central Branch

نویسندگان [English]

  • Maryam Ashrafi 1
  • Majid Barzegar 2
  • Mohammad Reza Yekta 3
  • Sadigheh Heydari 4
1 Master of Assessment & Measurement, Department of Psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
3 M.Sc. Student of Family Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University of Roodehen, Roodehen, Iran.
4 Phd Student in Assessment & measurement Department of Psychology, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the psychometric indices of the scale "Interaction between cognition, emotion and motivation in creativity" among students of Azad University of Central Tehran in the academic year of 2019-2020. The tool used was the scale of interaction between cognition, excitement and motivation in creativity (Soroa et al., 2015). The data analysis method was exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient. The results showed that this scale consists of 4 factors (first factor 10.63, second factor 4.06, third factor 1.89, fourth factor 1.76) which together explained 59.91% of the total variance. Cronbach's alpha coefficient for each subscale as well as the total scale was higher than 0.7. In general, the results showed that the scale has acceptable psychometric indices in the student sample and In general, the results showed that the scale has acceptable psychometric indices in the student sample and the psychological characteristics obtained from this scale have justified its future use to assess individual differences in emotional and motivational creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition
  • Emotion and Motivation in Creativity
  • Validity
  • Students of University
[1] Portahmasebi S, Tajour A, Seyed Kalan SM. Relationship between individual and organizational factors with the creativity of high school principals in Ardabil. Innovation and creativity in the humanities, 2010; 1 (1): 21-40.
[2] Haqqani A. Applied psychology (1), qom: imam khomeini educational and research institute publications, Second Edition. 2011.
[3] Shah Hosseni M, Norouzi H, Akbari balotbangan A, Afshari A H. The factorial structure and psychometric properties of the short use of creative cognition scale in studying according to classical and item-response theories. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 5 (2) :53-66
[4] Akbari Balotbangan, A, Rezaei A, Ahrari E. Psychometric properties of the Persian version of the creativity self-efficacy scale in school teachers. Journal of Education and Learning Studies, 2017; 9 (2): 87-104. doi: 10.22099 / jsli.2018.4731
[5] Nejati M, Shir Alipour Aghdam A. structural validity and standardization of rawdsp creativity questionnaire among high school students. Innovation and Creativity in the Humanities, 2016; 6 (1): 131-156.
[6] Sabet M. Standardization of the April emotional creativity test. Innovation and Creativity in the Humanities, 2015; 5 (2): 77-95.
[7] Soroa G, Balluerka N, Hommel B, Aritzeta A. Assessing interactions between cognition, emotion, and motivation in creativity: The construction and validation of EDICOS. Thinking Skills and Creativity. 2015;17:45-58.
[8] Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling (methodology in the social sciences) 2004.
[9] Kaufman JC, Sternberg RJ. Creativity Change: The Magazine of Higher Learning. 2007;39(4):55-60.
[10] Fisher CM, Amabile T. Creativity, improvisation and organizations. The Routledge companion to creativity. 2009; 1:13-24.
[11] Robinson P. Task‐based language learning: A review of issues. Language learning. 2011; 61: 1-36.