بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد: مطالعه‌ای مبتنی بر رویکرد اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش و اندازه‌گیری، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

کیفیت زندگی امروزه یکی از پیامدهای مهم سلامتی به شمار می‌آید که جهت مواردی همچون ارزیابی مداخلات بهداشتی، اندازه‌گیری آن در بسیاری از پژوهش‌های سلامتی ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد با تکیه بر رویکرد اکتشافی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر خرم آباد و نمونه آماری 240 دانش‌آموز بوده که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی هوانگ و همکاران (2017) بوده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی دانش‌آموزان ابتدایی از 4 عامل تشکیل شده که روی هم رفته 42/45 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. همه 4 عامل آلفای کرونباخ قابل قبولی را نشان داده و اعتبار ابزار مورد تایید واقع شد. بنابراین می‌توان گفت نسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی روا و پایا بوده و می‌توان از آن در مراکز مشاوره تحصیلی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Factor Structure of the "Quality of Life Questionnaire" among Primary School Students in Khorramabad: A Study Based on an Exploratory Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahra Nazari 1
  • Mohammad Reza Yekta 2
1 Master in Assessment & Measurement, Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 M.Sc. Student of Family Counseling, Department of Counseling, Islamic Azad University of Roodehen, Roodehen, Iran.
چکیده [English]

Quality of life today is one of the most important health outcomes that is necessary to measure in cases such as the evaluation of health interventions in many health researches. The main purpose of this study was to investigate the factor structure of the "Quality of Life Questionnaire" among primary school students in Khorramabad based on the exploratory approach. The statistical population of the present study was the second year elementary school students in Khorramabad and the statistical sample consisted of 240 students who were selected by convenience sampling. The instrument used in the research was the "Quality of Life Questionnaire" of Huang et al. (2017). Exploratory factor analysis was used to evaluate the validity of the questionnaire. The results showed that the Persian version of the "quality of life questionnaire" for elementary students consisted of 4 factors that together explained 45.42% of the total variance. All 4 Cronbach's alpha factors showed acceptable and the validity of the instrument was confirmed. Therefore, it can be said that the Persian version of the "quality of life questionnaire" is valid and reliable in elementary school students and can be used in academic counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • factor structure
  • elementary school students