بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض در مدیران مدارس شهرستان ازنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

وزارت آموزش و پرورش

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران مقاطع سه گانه آموزشی شهرستان ازنا انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان ازنا، در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تعداد 91 نفر مدیر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T گروه های مستقل انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS، آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردید.ضمنا سطح احتمال برای معناداری فرضیه ها 05/0 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدیران هنگام مواجهه با تعارض، برای مدیریت آن به ترتیب راهبرد اجتناب، راهبرد راه حل گرایی و راهبرد کنترل را به کار می برند و همچنین از بین سبک های تصمیم گیری، بیشترین میانگین را سبک وابستگی به خود اختصاص داده است و سبک عقلایی کمترین سبک مورد استفاده مدیران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between decision making styles and solution-oriented strategy of conflict management among Azna school principals.

نویسندگان [English]

  • Samane Astereki
  • meysam fallahi
Ministry of Education
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between decision making styles and conflict management strategies in the managers of three educational levels in Azna city. The research method was descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of all school principals of Azna city in the three elementary, middle and high schools with 91 principals. Data collection tools included the Scott and Bruce (1995) General Decision Making Questionnaire and the Robbins Conflict Management Strategies Questionnaire (1999). Data analysis was performed using independent groups T-test. SPSS software, descriptive statistics and inferential tests were used to analyze the data according to the type of data and variables. Also, the probability level for the significance of the hypotheses was considered 0.05. The results showed that managers in conflict management use avoidance, solution-oriented strategy and control strategy to manage it, and among the decision-making styles, the highest mean was the dependency style. The rational style has been the least used by managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Styles
  • Conflict Management
  • Managers of Triple Education
[1] Gholipour R. Organizational Decision Making and Public Policy, Tehran, Samt. 2008. [Persian]
[2] Woodman RW, Sawyer griffin RW. To ward a theory of organization creativity , academy , of management reviewa. 1993.
[3] Osloukam E. The study of the meaning of work. Emotional intelligences 33 and conflicts tyles, dissertation abstracts international. 2002.
[4] Robbins SP. organization behavior muhammadalis translation 50 parsayyanandarabs .thehran; cultural research bureau. 2009.
[5] Rezazadeh A. Organizational Behavior, Tehran, Samt, Second Edition. 2010. [Persian]
[6] Barnard CH. Function of the executive Cambridge harvarduniversity. 2009.
[7] Newman S. Sterategic, Information System Com Petition through Infirmation technologies, newyork; macrmillan colleges. 1994.
[8] Koontz  Harold, Werichheinz  Management ,9 ,ed, 45-mcgraw hill 1998: 135
[9] Abbas Zadegan S M. Decision Making in Executive Management, Tehran, Heidari. 2008. [Persian]