اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر حل مسئله و کفایت اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دکتری روانشناسی،واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.22034/naes.2024.451921.1388

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر حل مسئله و کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال رفتاری بود. روش پژوهش تجربی از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس-آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان نوشهر در سالتحصیلی97-1396 بودند که تعداد آنها2060نفر می‌باشد. نمونه پژوهش شامل 36دانش‌آموز با اختلال رفتاری بودند که به صورت تصادفی ساده از میان دانش‌آموزان دارای اختلال رفتاری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده از چک لیست تجدید نظرشده مشکلات رفتاری(RBPC)،فرم کوتاه پرسشنامه حل مسئله اجتماعی(SPSI-R)و آزمون کفایت اجتماعی(فلنر و همکاران،1990) استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره(MANCOVA)با نرم افزارSPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانش نشان‌داد که درمان شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان در گروه آزمایش با افزایش حل مسئله مثبت و منطقی و کاهش حل مسئله منفی، تکانشی و اجتنابی و افزایش کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اختلال رفتاری همراه بوده است(001/0P<). براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با اصلاح شناخت‌های کژکار و روش‌های بروز هیجانات و سبک حل مسئله در نوجوانان دارای اختلال رفتاری سبب بهبود کفایت اجتماعی در تعامل با خود، همسالان و سایر افراد شد؛ این به نوبه خود می‌تواند بر سایر ارتباطات آنان تاثیر گذاشته و رفتارهای مختل آنان را اصلاح کند. در پایان با توجه به یافته‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود که، اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر تنظیم هیجان بر سایر اختلالات کودکان و نوجوانان مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive therapy-based emotion regulation on problem solving and social competence of students with behavioral disorders

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azimi 1
  • Kamal Nosrati Heshi 2
  • Hamidreza Dehghan 3
  • Maryam Sharifi Borujerdi 4
1 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran
3 Department of Psychology and Counselling, Farhangian University, Tehran, Iran
4 Ph.D. in Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was the effectiveness of cognitive therapy-based emotion regulation on problem solving and social competence of adolescents with behavioral disorders.The method of experimental research was of experimental type and pretest-posttest design with control group. The statistical population of the research included all the high school students of Nowshahr city in the academic year2016-2017whose number is2060.The research sample consisted of 36 students with behavioral disorders who were randomly selected among the students with behavioral disorders and were randomly assigned to two experimental and control groups.To collect data, the revised checklist of behavioral problems(RBPC)the short form of the social problem solving questionnaire(SPSI-R)and the social adequacy test(Flener et al,1990)were used. The results of covariance analysis showed that the cognitive therapy-based emotion regulation in the experimental group was associated with an increase in positive and logical problem solving and a decrease in negative, impulsive and avoidant problem solving and an increase in the social competence of adolescents with behavioral disorders(P<0/001).Based on the findings of this research, it can be concluded that by correcting the misbehavior cognition's and the methods of expression of emotions and problem solving style in adolescents with behavioral disorders, it improved the social adequacy in interacting with themselves, peers and other people;This, in turn, can affect their other relationships and correct their disordered behaviors.In the end, according to the findings of this research, it is suggested that the effectiveness of cognitive therapy based on emotion regulation on other disorders of children and adolescents should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive therapy-based emotion regulation
  • problem solving
  • social adequacy
  • behavioral disorder
[1] Shubina I. Counseling and therapy of patients with behavioural disorders using the cognitive-behavioural approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2016; 217: 1008-1018.
[2] Eliezer DD, Lam C, Smith A, Coomarasamy JM, Samnakay N, Starkey MR, Deshpande AV. Optimising the management of children with concomitant bladder dysfunction and behavioural disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023; 32(10):1989-1999.
[3] Eijgermans DGM, Raat H, Jansen PW, Blok E, Hillegers MHJ, Jansen W. Teacher-reported emotional and behavioural problems and ethnic background associated with children's psychosocial care use: a longitudinal population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023; 32(7): 1263-1271.
[4] D’Zurilla TJ, Nezu AM, Maydeu-Olivares A. Manual for the social problem solving inventory-revised]. Nourth Tonawanda, TY: Multi-Health Systems; 2002; 211-244.
[5] Dabaghi Z, Hashemi Z, Khademi Ashkzari M. The effect of social problem-solving skills training on the educational resilience of children in labour. Iranian Journal of Learning & Memory. 2019; 1(4): 7-15.
[6] Li Z, Sturge-Apple ML, Davies PT. Contextual risks, child problem-solving profiles, and socioemotional functioning: Testing the specialization hypothesis. Dev Psychopathol. 2023; 35(3):1421-1433. doi: 10.1017/S0954579421001322. Epub 2021 Dec 13. PMID: 34895367; PMCID: PMC9189255.
[7] Yin J, Yu G, Zhang J, Li J. Behavioral laterality is correlated with problem-solving performance in a songbird. Anim Cogn. 2023; 26(3): 837-848. doi: 10.1007/s10071-022-01724-3. Epub 2022 Nov 30. PMID: 36449141.
[8] Shure MB, Spivac G. The problem-solving techniques in childrearing. San Francisco: Jossey-Bass; 1978.
[9] Boland bala S, Taher M. Comparison of The Effectiveness of Social Adequacy Training and Emotion Regulation on Boredom, Cell Phone use and Tendency to High-Risk Behaviors. Journal of Modern Psychological Researches. 2023; 17(68): 71-80. doi: 10.22034/jmpr.2023.15323
[10] Talebi Amrei M, Sharifi N, Taheri A. Social Adequacy Modeling using Resilience Mediated by Academic Adjustment among the Students of Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Health Research in Community. 2022; 7(4): 65-74. Available from: https://sid.ir/paper/962986/en.
[11] Bierman KL, Kalvin CB, Heinrichs BS. Early childhood precursors and adolescent sequelae of grade school peer rejection and victimization. J Clin Child Adolesc Psychol. 2015;44(3):367-79. doi: 10.1080/15374416.2013.873983. Epub 2014 Feb 14. PMID: 24527989; PMCID: PMC4133343.
[12] Hukkelberg S, Keles S, Ogden T, Hammerstrøm K. The relation between behavioral problems and social competence: A correlational Meta-analysis. BMC Psychiatry. 2019;19(1):354-361. doi: 10.1186/s12888-019-2343-9. PMID: 31706279; PMCID: PMC6842530.
[13] Ogundele MO. Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World J Clin Pediatr. 2018;7(1):9-26. doi: 10.5409/wjcp.v7.i1.9. PMID: 29456928; PMCID: PMC5803568.
[14] Schlack R, Peerenboom N, Neuperdt L, Junker S, Beyer AK. The effects of mental health problems in childhood and adolescence in young adults: Results of the KiGGS cohort. J Health Monit. 2021; 6(4): 3-19. doi: 10.25646/8863. PMID: 35146318; PMCID: PMC8734087.
[15] Froushani MA, Akrami N. The relationship between cognitive emotion regulation and tendency to addiction in adolescents. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2017; 3(4): 245-249.
[16] Gross JJ, Jazaieri H. Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical psychological science. 2014; 2(4):387- 401.
[17] Gross JJ. Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. Handbook of emotion regulation. 2014;2:3-20.
[18] Gratz KL, Gunderson JG. Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm Among Women With Borderline Personality Disorder. Behav Ther. 2016; 37(1): 25-35.
[19] Diefendorff JM, Richard EM, Yang, J. Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work. J Vocat Behav. 2008; 73(20): 498-508.
[20] Yoo SH, Matsumoto D, LeRoux JA. The influence of emotion recognition and emotion regulation on intercultural adjustment. International Journal of Intercultural Relations. 2006; 30(3): 345-363. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.08.006
[21] Quay HC, Peterson DR. Manual for the Revised Behavior Problem Checklist. Miami: Ouay & Peterson; 1987.
[22] Shahim S, Yousefi F, Ghanbari M. Psychometric Characteristics of Quay-Peterson Revised Behavior Problem Checklist. IJPCP. 2008; 13(4): 350-358. [Persian]
[23] Mokhberi A, Dortaj F, Dorekordi A. Questionnaire, psychometrics, and standardization of indicators of social problem solving ability. Educational Measurement. 2011; 4(1): 55-72.
[24] Flener RD, Lease AM. Social competence and the language of adequacy matter for psychology; 1990.
[25] Prandin Sh. Construction and norm of social competence test in teenagers of Tehran city. Master thesis of Alame Tabatabai University; 2004.
[26] Barlow DH, Farchione TJ. (Eds.). Applications of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Oxford University Press; 2017.
[27] Danadel M, Ashori M. Effects of emotion regulation training on social problem-solving in hard-of-hearing adolescents. Current Psychology. 2023; 12:1-0.
[28] Güss CD, Starker U. The Influence of Emotion and Emotion Regulation on Complex Problem-Solving Performance. Systems. 2023; 31:11(6): 276-284.
[29] Tugade MM, Fredrickson BL. Positive Emotions and Emotional Intelligence. In LF Barrett, P Salovey (Eds.). The Wisdom of Feelings (pp. 319-340). New York: Guilford; 2002.
[30] Shure MB, Spivac G. Interpersonal cognitive problem solving (ICPS). In R. H. Price, EL Cowen, RP Lorion, J Ramos-McKay (Eds), Fourteen ounces of prevention: A casebook for practioners. Washington, DC: American Psychological Association; 1988; 69-82
[31] Rahbar Karbasdehi F, Hosseinkhanzadeh AA, Shakerinia I. The Effectiveness of Schema Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Social Self- Efficacy in Adolescents with Epilepsy. Shefaye Khatam. 2021; 9(3): 64-72.
[32] Gresham FM. Social skills training with handicapped children. A reeves River to Edit carom Research. 1981; 51: 139-176.
[33] Meyer T, Smeets T, Giesbrecht T, Merckelbach H. The efficiency of reappraisal and expressive suppression in regulating everyday affective experiences. Psychiatry Research. 2012; 200: 964-969.
[34] Izard CE, Woodburn EM, Finlon KJ, Krauthamer- Ewing S, Grossman SR, Seinfeld A. Emotion knowledge, emotion utilization and emotion regulation. Emotion Review. 2011; 3: 44-52.
[35] Szczygieł D, Buczny J, Bazińska R. Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual differences. 2012; 52(3): 433-437.
[36] Mennin DS, Fresco DM. Emotion regulation therapy. In JJ. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York, NY: Guilford; 2013: 469-490
[37] Fresco D, Mennin DS, Heimberg RG, Ritter M. Emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder. Cognitive and Behavioral Practice. 2013; 20(2): 282-300.
[38] Jill P. Group activity therapy with learning disabled preadolescents exhibiting behavior problems. Unpublished doctoral dissertation, University of North Texas; 2002.
[39] Schnitzer C, Andries C, Lebeer J. Usefulness of cognitive intervention programmers for socio–emotional and behavior problems in children with learning disabilities. Journal of Research in special Education Needs. 2007; 7(3): 161-171.