مطالعه علل و زمینه های عدم استقبال بی سوادان از شرکت در کلاس های نهضت سواد آموزی در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیا رجامعه شناسی و هئیت علمی گروه آموزش علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22034/naes.2024.434532.1363

چکیده

سواد آموزی خصوصاً سواد آموزی بزرگسالان یکی از مسائل عمده اجتماعی است که نیازمند توجه جدی نهادها و سازمانهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی است.عدم مراجعه و استقبال افراد کم سواد و بی سواد از کلاسهایی که به همت نهضت سواد آموزی برگزار می شود،در زمره مسائل عمده و اساسی ای است که مقاله حاضر در صدد تبیین چرایی عدم مراجعه و استقبال بی سوادان از آن می باشد. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و دریافت اطلاعات در حوزه مطالعات میدانی و همچنین از نظر ماهیت، کمی می باشد.این مطالعه که در بازه زمانی حدود دوسال و با همکاری تعداد زیادی از همکاران اصلی تحقیق و نیز مسولان، پرسشگران و مصاحبه شوندگان،درگستره استان کردستان انجام شده است، درصدد تبیین عوامل فرهنگی – اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی،زمینه ای و روان شناختی مؤثر بر عدم استقبال بی سوادان از کلاسهای نهضت سواد آموزی بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش های امروزی ما تداعی کننده و طوطی وار است و جایی برای تفکر و چالش یادگیرنده باقی نگذاشته است.در حالی که مدل امروزی آموزش نظریه پردازان گشتالتی هستند که تفکر خلاق و بارآور را مورد توجه قرار داده اند و بر اساس اصولی مانند تقارن، ترمیم و گشتالت ناقص به دنبال درگیری شناختی یادگیرنده در کلاس هستند. در میان عوامل مورد بررسی سه عامل؛انگیزشی،خانوادگی و اقتصادی بیشترین ناثیر را در عدم استقبال بی سوادن از کلاس های نهضت سواد آموزی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the causes and fields of non-acceptance of the illiterate to participate in the classes of the literacy movement in Kurdistan province

نویسنده [English]

  • rashid Ahmadifar
Associate professor of sociology at farhangian university,Theran,Iran.
چکیده [English]

Literacy and literacy, especially adult literacy, is one of the major social issues that requires the attention of the various institutions and organizations, both governmental and non-governmental.The lack of referral and welcoming of low literacy and illiteracy classes from the literacy movement is among the major issues that the present study seeks to explain why non-literate students are not referred.The research method used in this research in terms of of goal, is applied, and quantitative in terms of collecting and receiving information from the field and it is field study in terms of nature.This study, conducted over a period of about two years, in collaboration with a large number of colleagues, including the main contributors to the research, as well as officials, interviewers and interviewees, was conducted in the province of Kurdistan. It attempts to explain the cultural-social, family, economic, and psychological and contextual factors affecting the lack of participation of illiterate in the the literacy movement classes.The results of the research show that our modern education is paradigmatic and does not leave room for the learner's thinking and challenge.While today's model is the training of Gestalt theorists who have considered creative and fruitful thinking and are based on principles such as symmetry, repair, and incomplete gestalt following cognitive learning in the classroom. Among the factors studied, the three factors, motivational, family and economic had the most negative effects on illiterates to participate in the classes of literacy movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literacy
  • Adults
  • Literacy Movement
  • Kurdistan Province
[1] Aksakal B, Kazu IY. Comparison of adult education European Union. Procedia-social and Behavioral sciences, 2015;  177: 232-249.
[2] Hubacova S, Semradova I. Research Study on Motivation on Adult education. Procedia-social and Behavioral sciences, 2014; 159: 396-400.
[3] Basu K, Foster J. "On Measuring Literacy", Economic Journal, 1998;108:221-235.
[4] Ramezani SG, Mehni A, Azizi N. Challenges of adult education and solutions for improvement: contextual research. Strategic studies of public policy (strategic studies of globalization), 2017; 8(29): 115-134. [Persian]
[5] Barakat B. Improving adult literacy without improving the litetracy of the adults? A cross National Cohort Analysis. World Development , 2016; 87: 242-257.
[6] Hakimzadeh R, Ghorbani H, Maleki A. Investigating the causes of non-acceptance of illiterate people from the country's literacy programs: a national research, Cultural Engineer Quarterly, 2014; 9(84) [Persian]
[7] Statistical Yearbook of Kurdistan Province. Kurdistan Province Governorate, Chapter 13, Education. 2012. [Persian]
[8] Jacob HV. Barriers to Participation in Adult Basic Education and Training in the Sedibeng East and West Districts of the Gauteng Department of Education/ Matjeke. Doctoral Dissertation. North-West University. 2004
[9] Bourdieu P. Theory of Action: Practical Reasons and Rational Choice, translated by Morteza Mardiha, Tehran, Naqsh and Negar Publications, 2008. [Persian]
[10] Ansari M. Investigating factors influencing the non-participation of illiterate adults in executive literacy classes. 2008. [Persian]
[11] Mohammadi M. Investigating the factors affecting the non-participation of illiterate adults in the literacy classes of Darges city in the academic year 1377-78. Master thesis of Shahid Beheshti University. 1379 [Persian]
[12] Hill RW, Huelsman TJ, Furr RM, Kibler J, Vicente BB, Kennedy C. A new measure of perfectionism Inventory. Journal of Personal Assessments, 2004; 82(1), 80-91
[13] Nasr E, Karimi P. Theories and strategies of optimal teaching for adults, the first national education conference in Iran. 2016 [Persian]
[14] Knowles M. Education and learning of adults, translation, Saeed Ghiashi Nadushan; Tehran publishing house. 1980. [Persian]
[15] Zandavanian Nayini, A. The necessity of establishing the field of philosophy of adult education as an interdisciplinary field in the master's degree in the subcategory of educational sciences. Quarterly Journal of interdisciplinary studies. Humanities, 2008; 2(8) [Persian]
[16] Collins H. Creative Research: The Theory and Practice of Research for the Creative Industries. Singapore: AVA Publications. 2010
[17] Sbaghian Z. Adults' recognition of literacy methods. Literacy Movement Organization. Tehran. second edition. 2009. [Persian]
[18] Green C. Adult education: an approach for use in consumer education Missouri. programmers. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2002; 92.
[19] Sbaghian Z. Adult literacy methods. Tehran: Academic Publishing Center. 2012 [Persian]
[20] Ebrahimzadeh. Adult Education. Payam Noor university. Tehran. Fifth Edition. 1375. [Persian]
[21] Abili Kh. Evaluation of the existing government employee evaluation plan. Journal of Psychology and Educational Sciences, 2001; 6(1) [Persian]
[22] Sbaghian Z . Adults' recognition of literacy methods. Literacy Movement Organization. Tehran. second edition. 1993. [Persian]