تمرکز زدایی از طریق برنامه درسی مدرسه محور در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه برنامه ریزی درسی، واحد مرند؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛مرند؛ایران.

2 گروه برنامه ریزی درسی - دانشگاه آزاد مرند

10.22034/naes.2024.437061.1369

چکیده

نظام آموزش و پرورش ایران به طور اعم و نظام برنامه ریزی درسی به طور اخص، به شیوه ی تصمیم گیری متمرکز اداره میشود تمرکززدایی یکی از موضوعات مهم آموزش و پرورش در عصر حاضر است که دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه در نظام آموزشی ایران وجود دارد. برخی بر این باورند که طراحی متمرکز برنامه درسی نمی تواند به تغییرات نیازها پاسخ دهد و به کمبودها اشاره می کند، بنابراین باید برنامه درسی وجود داشته باشد که معلمان نقش مهم تری را ایفا کنند. برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه بر این اساس استوار است که بهترین مکان برای طراحی برنامه درسی جایی است که معلم و دانش آموز بیشترین تعامل را داشته باشند. بنابراین این نوع برنامه درسی بهتر از برنامه‌های درسی متمرکز رایج است که معلمان را صرفاً مدیران دوره می‌دانند و دانش‌آموزان معتقدند که یادگیری با نیازهای آنها مرتبط‌تر است، برنامه درسی انعطاف‌پذیر است و مسائل نوظهور به خوبی در برنامه درسی ادغام می‌شوند. در این مقاله با هدف دستیابی به شاخص های سند تحول بنیادین در دستیابی به مدرسه محوری به عنوان عنصر کلیدی این سند و بر اساس مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور، نقش برنامه های درسی مدرسه محور در تمرکززدایی طراحی برنامه درسی بررسی شده و پیشنهاداتی در راستای دستیابی به این عنصر ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Decentralization through school-based curriculum in Iran's educational system

نویسندگان [English]

  • Shahram Ranjdoust 1
  • nasrin pakdoust 2
1 Associate Professor Department of curriculum planinng,Marand branch,Islamic Azad University,Marand,Iran.
2 azad university-marand- curriculom
چکیده [English]

The Iranian education system in general and the curriculum system in general is governed by a centralized decision-making process . Decentralization is one of the important issues of education in the present era with different views in this field in the Iranian educational system . Some believe that the centralized design of the curriculum cannot It responds to needs changes and points to shortcomings, so there needs to be a curriculum in place where teachers play a more important role. School-based curriculum is based on the fact that the best place to design a curriculum is where the teacher and student interact the most. So this kind of curriculum is better than the common centralized curriculum that considers teachers to be merely course administrators and students believe that learning is more relevant to their needs, the curriculum is flexible, and emerging issues are well integrated into the curriculum. In this paper, the aim of achieving the fundamental transformation document indicators in achieving school-centered achievement as a key element of this document and based on Studies carried out at home and abroad, the role of school-based curriculum in decentralizing curriculum design is investigated and suggestions are presented to achieve this element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Decentralization
  • School-Based Curriculum Design
  • Iranian Educational System
[1] Mehrmohammadi M. Curriculum: theories, approaches and perspectives. Tehran: samt& Behnashr press. 2009.[Persian].
[2] Jafarabadi JK. Negotiated Curriculum Mode: A New Strategy For Decentralizing Secondary Level Curricula. Journal Of Curriculum Studies (J.C.S.), 2007; 1(4): 85-102.
[3] Gouya Z, Ghadaksaz KL. A Novel Explanation of Centralization And Decentralization. 2007.
[4] Fullan M, Watson N. School-based management: Reconceptualizing to improve learning outcomes. School effectiveness and school improvement, 2000; 11(4): 453-473.
[5] McGinn NF, Welsh T. Decentralization of Education: Why, When, What, and How? Fundamentals of Educational Planning Series, 1999; 64. ERIC.
[6] Salsabili N. A Study of The Iranian Curriculum Development System in Terms of Decentralizing Efforts With an Emphasis on School-Based Strategy. 2007.
[7] Fathi Vajargah K. Investigating the feasibility of different decision-making models in school curricula. Journal of Curriculum Studies, 2005; 1(1): 27-42. [Persian]
[8] Piri A, Kiamanesh, Hoseinnejad. School-based curriculum strategic for decentralization of curriculum system. Curriculum Research, 2012; 1(1): 1-27.
[9] Lewy A, Planning II. National and School-based Development. Unesco, International Institute for Educational Planning. https://books.google.com/books?id=NzYlAQAAIAAJ. 1991
[10] Nutravong R. School-based Curriculum Decision-making: A Study of the Tailand Reform Experiment. Indiana University. https://books.google.com/books?id=x8jSNwAACAAJ 2002
[11] Jon W. Wiles. Curriculum Development (practice guide) (1 ed., Vol. 1). 1997
[12] Kennedy KJ, LEE CKJ. The changing role of schools in Asian societies: Schools for the knowledge society. 2008.
[13] Eisner EW. The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School Programs. Prentice Hall. https://books.google.com/books?id=ZXnuAAAAMAAJ. 2002.