رابطه ی کمال گرایی و عملکرد تحصیلی : یک پژوهش فرا تحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،یران

2 استاد روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران

10.22034/naes.2023.431802.1360

چکیده

درطول در دوهه اخیر محققان زیادی به بررسی رابطه کمالگرایی و عملکرد تحصیلی پرداخته اند که نتایج متفاوتی به دست آمده است.بنابراین لزوم استفاده ازپژوهش های فراتحلیل جهت ارائه نتیجه کلی احساس می شود.پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل رابطه کمالگرایی و عملکرد تحصیلیانجام شده است.روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل می باشد.جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات منتشر شده ی در دسترس بود.به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست محقق ساخته استفاده شد.پس از بررسی ملاک های ورود و خروج،40 اندازه اثر از 24 مطالعه دارای شرایط فراتحلیل به دست آمد.به منظورتجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت،نمودار قیفی،مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی ازنرم افزار CMAاستفاده شد.تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش ها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی پژوهش های مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت067/0و برای مدل اثرات تصادفی 083/0است.که طبق شاخص کوهن کم ارزیابی گردید.همچنین روابط موجود میان مولفه های کمالگرایی(سازگارانه،ناسازگارانه،خودمدارانه،جامعه مدارانه ،کمال گرایی به صورت کلی) و عملکرد تحصیلی نیز براساس ملاک کوهن مقادیر زیاد،زیاد،متوسط،کم ،کم تفسیر گردید. با توجه به ناهمگونی اندازه های اثر ،جنس و نوع نمونه مورد استفاده در پژوهش ها به عنوان متغیرهای تعدیل کننده بررسی شدند.نتایج نشان داد که اندازه اثر رابطه کمال گرایی با عملکرد تحصیلی در پژوهش هایی که آزمودنی پسر برای پژوهش استفاده شده، نسبت به سایر پژوهش ها بیشتر است.همچنین اندازه اثر رابطه این دو متغیر در پژوهش هایی که از دانش آموزان به عنوان نمونه استفاده شده،نسبت به سایر پژوهش ها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between perfectionism and academic performance: a meta-analytic research

نویسندگان [English]

  • masoud baghbani 1
  • javad mesrabadi 2
1 PhD student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

During the last two decades, many researchers have investigated the relationship between perfectionism and academic performance, and different results have been obtained. Therefore, it is felt necessary to use meta-analysis studies to provide general results. The method used in this research is meta-analysis. The statistical population of the research included available published studies. In order to collect information, a researcher-made checklist was used. After checking the inclusion and exclusion criteria, 40 effect sizes were found out of 24 studies. It was obtained with the conditions of meta-analysis. In order to analyze and analyze the data, sensitivity analysis, funnel plot, fixed and random models and heterogeneity analysis were used from CMA software. The fixed effects model is 0.067 and for the random effects model it is 0.083, which was evaluated as low according to Cohen's index. Also, the relationships between the components of perfectionism (adaptive, incompatible, self-oriented, socially oriented, perfectionism in general) and academic performance are also based on criteria. Cohen interpreted high, high, medium, low, and low values. Due to the heterogeneity of the effect sizes, the gender and type of sample used in the researches were examined as moderating variables. The results showed that the effect size of the relationship between perfectionism and academic performance in the researches where male subjects were used for the research, compared to Other researches are more. Also, the effect size of the relationship between these two variables in the researches that used students as samples is more than other researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • academic performance
  • metaanalysis