رابطه سبک های دلبستگی وسبک هویت با گرایش به پذیرش اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ابهر، ایران،

10.22034/naes.2024.435099.1365

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هویت با پذیرش اجتماعی در دانش اموزان نوجوان انجام شد. جهت انجام پزوهش 122 نفر از نوجوانان شهر خرمدره بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. افراد نمونه به پرسشنامه های پرسشنامه دلبستگی (RAAS)، پرسشنامه هویت شخصی، پرسشنامه پذیرش اجتماعی پاسخ دادند. داده ها بوسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین پذیرش اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک های اضطرابی و اجتنابی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد (01/0P<). بین هویت و پذیرش اجتماعی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد (01/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد سبک دلبستگی اضطرابی به همراه هویت می توانند 51٪ واریانس پذیرش اجتماعی را تبیین کنند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت از جمله متغیرهای مرتبط و پیش بینی کننده پذیرش اجتماعی سبک های دلبستگی و هویت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between attachment styles and identity style with students' tendency towards social acceptance

نویسندگان [English]

  • Soghra Ashkani 1
  • Ghorban Fathi Aghdam 2
1 Ph.D. in General Psychology, Islamic Azad University, Abhar Branch,
2 Assistant Professor, Counseling Department, Islamic Azad University, Abhar Branch, Abhar, Iran,
چکیده [English]

This study aims to investigate relationship between attachment styles and identity with social acceptance in teenager students. Therefore 122 teenagers of Khoramdare city selected by randomized cluster sampling method. Participant answered to questionnaires of RAAS, personal identity, and social acceptance. Collected data analyzed by Pearson correlation test and step wise regression. Results showed there is positive and significant relationship between social acceptance and safe attachment styles and there is negative and significant relationship between social acceptance with anxiety and avoidance attachment styles (p < 0.01). There is positive and significant relationship between social acceptance and personal identity (p < 0.01). Results of stepwise regression showed that anxiety attachment styles and identity can determine 51% variance of social attachment. Therefore it can be conclude that attachment styles and personal identity are related and predictor variables ofsocial acceptance.

Therefore it can be conclude that attachment styles and personal identity are related and predictor variables ofsocial acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social acceptance
  • attachment styls
  • personal identity
  • students