چگونگی اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی در شهرستان بجستان: مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش تحقیقات آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد،

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بیرجند

10.22034/naes.2024.433470.1362

چکیده

هدف اصلی این پژوهش توصیف چگونگی اجرای جشنواره نوجوان خوارزمی در مدارس متوسطه اول و شناسایی پیامدها و موانع پیش روی این جشنواره از دیدگاه پژوهیده‌ها است. برای دستیابی به این هدف، با روش مطالعه موردی و با رویکرد کیفی چگونگی اجرا، موانع پیش رو و پیامدهای حاصل از انجام این جشنواره مورد بررسی قرار گرفت. گروه مورد مطالعه 10 معلم مجری جشنواره و 15 دانش آموز مقطع متوسطه اول بود که تجربه شرکت در جشنواره را داشتند. انتخاب افراد مطلع کلیدی براساس نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی صورت پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه ساخت نایافته بود. اطلاعات با استفاده از روش استراوس و کوربین تحلیل شد و جهت کسب اعتبار یافته‌ها از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد. به منظور باورپذیری از روش‌های تبادل نظر با همتایان و استفاده از کدگذار ثانوی، برای انتقال پذیری از روش‌های توصیف جامع و غنی از محیط و پژوهیده‌ها و مراحل انجام کار و نتایج آن و همچنین انتخاب نمونه‌های هدفمند و برای قابلیت وابستگی، روشن سازی و مستند سازی تمام مراحل و فرایند پژوهش و کفایت اجماع و در نهایت برای تأئیدپذیری از مستند سازی مراحل انجام کار و تحلیلگر ثانوی استفاده شد. مضمون‌های مشترک در دو گروه معلمان و دانش آموزان شامل تقویت توانایی‌های پژوهشی دانش آموزان، موانع انسانی و تجهیزاتی جشنواره نوجوان خوارزمی و ضرورت حمایت همه جانبه بود. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای این جشنواره توانمندی در یادگیری پژوهش، تقویت روحیه پژوهشی و تقویت مهارتهای پژوهشی را برای دانش آموزان به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How to implement Khwarazmi youth festival in Bajestan city: a case study

نویسندگان [English]

  • gohar noruzi 1
  • Zeinab Javanbakht 2
1 Master of Educational Sciences, Educational Research Department, Faculty of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad,
2 Master of Educational Management, Birjand University,
چکیده [English]

The main purpose of this research is to describe how to implement the Khwarazmi Youth Festival in first secondary schools and to identify the consequences and obstacles facing this festival from the perspective of the researchers. In order to achieve this goal, with a case study method and with a qualitative approach, how to implement, the upcoming obstacles and the consequences of this festival were investigated. The study group consisted of 10 teachers conducting the festival and 15 students of the first secondary level who had the experience of participating in the festival. The selection of key informants was based on targeted and snowball sampling. The interview data collection tool was not developed. The information was analyzed using the Strauss and Corbin method, and the Lincoln and Guba criteria were used to validate the findings. In order to believability of the methods of exchanging opinions with peers and using a secondary coder, for the transferability of comprehensive and rich description methods of the environment and researches and the stages of doing the work and its results, as well as choosing targeted samples and for the ability to depend, clarify and document. All stages and process of research and sufficiency of consensus and finally for verifiability, documentation of work steps and secondary analyst were used. The common themes in both groups of teachers and students included strengthening students' research abilities, human and equipment obstacles of the Khwarazmi Youth Festival, and the need for comprehensive support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Case study
  • Khwarazmi youth festival
  • spirit of research
  • first secondary level
[1] Dalipour Z. Predictive psychological factors in teachers' use of research approach in teaching. Master thesis of Ferdowsi University of Mashhad. 2015. [Persian]
[2] Shabani H. Advanced teaching method (teaching thinking skills and strategies). Tehran: Samit Publications. 2009. [Persian]
[3] Tyler R, Winfred. The basic principles of curriculum and educational planning (translated by Ali Taghipour Zaheer), Tehran: Aghaz Publications. 2009.  [Persian]
[4] Najomi F. Evaluation of the research system of student centers in Mashhad based on Kaufman's model of organizational elements. Master thesis of Ferdowsi University of Mashhad. 2015. [Persian]
[5] Bahrampour A. A critique on the ineffectiveness of education. Tehran: Ba'ath. 2003. [Persian]
[6] Esfijani A, Zamani A, Bakhtiyar Nasrabadi H. Comparison of Iranian elementary science textbooks in terms of the amount of attention paid to various skills in the research process with America and England. Curriculum Studies Quarterly, 2008; 132-155. [Persian]
[7] Saki R. Teachers' knowledge about research and their need for research education. Scientific Research Quarterly of Shahid University, 2012; (3). [Persian]
[8] Nasiripour P. Evaluation of cognitive performance and attitude of fourth grade elementary students in mathematics. Master thesis of Semnan University. 2013 [Persian]
[9] Royini A. A case study of Jaberban Hayan project. Master thesis of Ferdowsi University of Mashhad. 2015. [Persian]
[10] Ghaderi MA. Identifying strategies for promoting research among students using SWOT model. Master thesis of Ferdowsi University of Mashhad. 2016. [Persian]
[11] Faali S, Safarpour S, Azari Rasouli S. Factors affecting student cheating in university exams. Research and Planning Quarterly in Higher Education, 2013; 71: 77-55. [Persian]
[12] Aslani A. Basics of student research; Research in four levels. Elementary Education Development, 2011; 1(16): 8-10. [Persian]
[13] Circular of the Ministry of Education Scientific projects of students (Khwarazmi Youth Festival. 2013.  [Persian]
[14] Creswell J. Qualitative survey and research design: choosing among five approaches (narrative research, phenomenology, foundational data theory, ethnography, case study) translated by Hasan Danaeifard, Seyyed Hossein Kazemi), Tehran: Ashraghi. (The first edition of this book was in 2011. 2014. [Persian]
[15] Gall J, Borg V, Gall M. Qualitative and quantitative research methods in educational sciences and psychology. Translated by Ahmad Reza Nasr and colleagues. The second volume. Tehran: Organization for the study and compilation of humanities books of universities. 2008. [Persian]
[16] Iman MT. Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in humanities. Qom: University and District Research Institute. 2009. [Persian]
[17] Hariri N. Principles and methods of qualitative research. Tehran: Islamic Azad University Press, 2006. [Persian]
[18] Strauss A, Corbin J. Fundamentals of qualitative research: techniques and stages of producing grounded theory. (Translated by Ebrahim Afshar, 2014). Tehran: Ney Publishing. 1990. [Persian]
[19] Freud S. Introduction a La Psychanalyse, Petit Bibliotheque Payot, 1989.
[20] Allen B, Reser D. " Content Analysis and Information Science Researches", Library and Information Science Research, 1990; 12(3)
[21] Mohammadpour A. Qualitative research method against method 2: steps and scientific procedures in qualitative methodology. Tehran: Sociologists. 2012. [Persian]