مروری جامع بر ساختار و کاربرد متا آنالیز در علوم انسانی: کاربرد ها، مزایا و چالش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

10.22034/naes.2023.384761.1296

چکیده

مقدمه: مرور سیستماتیک اگر به صورت متا آنالیز هدایت شود می‌تواند بسیار مفید باشد. متاآنالیز در یک برداشت عمومی به عنوان تولید و سنتز اطلاعات از مطالعات اولیه تعریف می شود. یک مرور سیستماتیک صحیح در یک موضوع، نیاز به جمع آوری و آنالیز همه داده های منتشر شده دارد.

روش شناسی:در این پژوهش راهبرد جستجوی الکتورنیکی توسط محققین با رویکرد مطالعات موردی کاربرد متاآنالیز در حوزه روانشناسی بخصوص روانشناسی بالینی و علوم تربینی با کلید واژه های مرور سیستماتیک، متا آنالیز، پریزما و تورش مورد پژوهش، روش شناسی تحقیق و ارزیابی مزایای و چالش ها قرار گرفته است.

یافته ها: متخصصین درحوزه های مختلف به منظور ارتقا سطح آگاهی خود در زمینه های موردنظر، مقالات مروری منظم و متاآنالیز را بررسی می نمایند و بسیاری از محققین و حتی سازمان ها به دلیل اعتبار بالای این مقالات در جهت بهره گیری از آنان اقدام می نمایند. این در شرایطی است همانقدر که بهره گیری درست از این تکنیک می تواند مفید، سازنده و قابل اتکا باشد رویه نادرست بهره بردن از این تکنیک ممکن است موجب گمراهی و ترویج یافته غلط در بین محققین گردد.

نتیجه گیری:این روش یکی از مهمترین روش ها برای اثبات فروض(مبتنی بر مطالعات گذشته) مساله قابل طرح در تحقیق می باشد.این در صورتی است که مراحل اجرای تحقیق همانگونه که در مقاله اشاره شده است، صورت پذیرد و محققین با خطاهایی از قبیل خطر تورش، خطای رندم، خطرات ناشی از طراحی، داده‌های اولیه غیرقابل اعتماد و ...آشنایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comprehensive review of the structure and application of meta-analysis in humanities: applications, advantages and challenges

نویسندگان [English]

  • parenaz banisi 1
  • masoud rezaei 2
  • leila shiri 3
1 Associate Professor, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate of Industrial Management, Department of Management and Economic, Science and Research Branch, Islamic Azad University ,Tehran, Iran,
3 Master of Clinical Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: A systematic review can be very useful if it is conducted as a meta-analysis. In a general sense, meta-analysis is defined as the generation and synthesis of information from primary studies. A proper systematic review on a topic requires the collection and analysis of all published data.

Methodology: In this research, the electronic search strategy by researchers with the approach of case studies of the application of meta-analysis in the field of psychology, especially clinical psychology and training sciences, with the keywords of systematic review, meta-analysis, prism and research subject, research methodology and evaluation of benefits and challenges. has been placed.

Findings: In order to improve their level of knowledge in the desired fields, experts in different fields review regular review articles and meta-analysis, and many researchers and even organizations take advantage of them due to the high credibility of these articles. . This is in a situation as much as the correct use of this technique can be useful, productive and reliable, the incorrect procedure of using this technique may cause misguidance and promotion of wrong findings among researchers.

Conclusion: This method is one of the most important methods to prove the assumptions (based on past studies) of the problem that can be raised in the research. such as distortion risk, random error, design risks, unreliable primary data, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review-
  • meta-analysis
  • -Prisma
  • -Bias
[1] Humphrey SE. What does a great meta-analysis look like? Organizational Psychology Review, 2011; 1(2): 99-103.
[2] GhorbanizadehV, Behfar S. Meta-analysis of electronic readiness researches of organizations in Iran. Information Technology Management Studies, 2012; 2(6). [Persian].
[3] Azizi F. Meta-analysis articles in medicine: capabilities and limitations, Journal of Endocrinology. Metabolism of Iran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, 2014; 16(2): 77-80. [Persian].
[4] Motamed N, Zamani F. Meta-analysis: an introduction with a computational approach. First edition, published by: Asr Roshanbini 2015. [Persian].
[5] Green S. systematic reviews and meta-analysis. Singapore med journal, 2005; 46-52.
[6] Glass p. secondary and meta-analysis of research annual meeting of the American educational research association, 1976.
[7] Koretz RL. Methods of meta-analysis and analysis current opinion in clinical nutrition and metabolic care 2002; 467-474.
[8] Hillegass AA. Overview of strengths and limitations of systematic reviews and meta-analysis evidence based practice 2010.
[9] Feinn G. Using Effect Size—or Why the P Value Is Not Enough. Journal of Graduate Medical Education, 2012: 279-282.
[10] Cooper H, Hedges LV. he handbook of research synthesis and meta-analysis, 2009; 3-16.
[11] Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Ann Intern Med 2009; 151: 264-9
[12] Rezaiyan M, Kargar Sh, Jalalpour Sh. Ayubi F, Rahmani M. Prisma; Preferred items in the report of regular review articles and meta-analyses, review article of the journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 2015. [Persian].
[13] Glass GV, Meta-analysis at middle age: a personal history. Research Synthesis Methods,  2015.
[14] Home PD. Validity of meta-analysis in diabetes: we need to be aware of its limitations. Diabetes Care 2013; 36: 3361-7.
[15] Morrissey MB, Meta-analysis of magnitudes, differences and variation in evolutionary parameters. Journal of Evolutionary Biology, 2016; 29.