بررسی رویکردی بر لزوم استفاده از جهان متاورس در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ارشد مهندسی برق، سیستم الکترونیک دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی،ایران

چکیده

در پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش، اهمیت و تأثیر استفاده از جهان متاورس بر آموزش وپرورش، مزایا و چالشهای استفاده از آن نیز ذکر گردیده است. این تحقیق مطالعه ای مروری است که اطلاعات آن از روش کتابخانهای از طریق بررسی تعداد بسیار زیادی مقاله، اینترنت و کتابهای مرتبط جمع آوری گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از جهان متاورس در وزارت آموزش وپرورش مانند مدارس هوشمند باید در اولویت قرار بگیرد و از اهمیت والایی برخوردار است و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود. همچنین معلمان باید در این زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و در خصوص نهادینه کردن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سیاستگذاری و برنامه ریزی روشن و اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد.یافته های تحقیق نشان میدهد که چالش های فراروی مدارس در حوزه ی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: ضعف تجهیزاتی فنی، ضعف فرهنگی، ضعف انگیزشی آموزشی معلمان، ضعف زیرساختهای مدیریتی و برنامه ریزی و ضعف مالی و اقتصادی میباشد. بنابراین مدارس ابتدایی باید با سیاستگذاری مناسب با این چالش ها مقابله کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating an approach on the necessity of using the metaverse world in education

نویسنده [English]

  • Ali farshbaf khalili
Senior student of electrical engineering, digital electronic system, Islamic Azad University, Ilkhchi branch, Iran
چکیده [English]

In this research, while examining the role, importance and impact of using the metaverse world on education, the advantages and challenges of using it are also mentioned. This research is a review study, the information of which has been collected from the library method through the review of a large number of articles, internet and related books. The findings of the research indicate that the use of the metaverse world in the Ministry of Education, such as smart schools, should be prioritized and is of great importance, and expert staff should be trained in this field. Also, teachers should be trained in this field and regarding the institutionalization of the use of information and communication technology, there should be clear policy and planning and timely information. The research findings show that the challenges facing schools in the field of technology application Information and communication include: technical equipment weakness, cultural weakness, teachers' educational motivational weakness, managerial and planning infrastructure weakness, and financial and economic weakness. Therefore, primary schools must deal with these challenges with appropriate policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic education
  • technology
  • information and communication technology
  • smart schools
  • metaverse world
[1] Niaz Azari K. Behavior and human relations in the educational organizations of the third millennium, Tehran, Metacognitive Andisheh, 2005. [Persian]
[2] Nawabzadeh A. Methods of information and communication technology and its training, Tehran, Golseram, 2003.
[3] Saraf A, Razavi SA. Investigation and comparison of knowledge management in smart and normal schools in Ahvaz city. Proceedings of the National Conference on Current and Future Knowledge Management, 2013.
[4] Jalali A. Report of Tehran Electronics Research Institute, Iran University of Science and Technology, 2009.
[5] Attaran, M. Information technology and education, Tehran Institute for the development of educational technology in smart schools, 2006.
[6] Alizadeh Vajari A. Capabilities of the virtual platform for teacher training and professional development of teachers, national teacher training conference of Farhangian University, 2015.
[7] Delaware S, Ghorbani M. The role of virtual education in students' creative learning from the point of view of faculty members of universities in Bojnord, University Journal of Electronic Learning, 27-17. 2011
[8] Gholamhosseini L. Electronic learning and its place in the university education system, Journal of Paramedical Faculty of the Islamic Republic of Iran Army, 2009; 28-35.
[9] Salimi J, Ramezani Q. Identifying the components of making schools smarter and evaluating the status of secondary schools in Sanandaj based on those components. Information and Communication Technology Quarterly in Educational Sciences. 2016; 6(2).
[10] Zarei, Nojini M. Knowing the features of electronic curriculum design in higher education from the perspective of curriculum and information technology experts, Ferdowsi University of Mashhad 2018.
[11] Ayadi. Electronic learning and education in Tehran, Aftab Mehr Publications, Iran University of Science and Technology, 2003.
[12] Karimi M. Examining the challenges and prospects of the application of information and communication technology in the teaching and learning process of the master's thesis of the Faculty of Educational Sciences of the University of Isfahan 2019
[13] Taqvai M, Akbari M. An introduction to urban tourism planning and management, Payam Alavi, Isfahan 2008.
[14] Haj Forosh A, Orangi A. Examining the results of the use of information and communication technology in high schools in Tehran. Educational Innovation Quarterly, 2011.
[15] Abdul Wahabi M, Mehr A, Parsa A. Investigating the barriers to the establishment of smart schools in girls' high schools in Ahvaz city from the point of view of teachers and managers of the Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, 2017; 6(1).
[16] Faizi K, Rahmani M, Sadri M. Electronic learning in Iran, problems and solutions. The second international management conference in Tehran, 2005.
[17] Akochekian M. Transition from promise to action in the e-learning of cultural heritage of handicrafts and tourism. 2008.
[18] Zarei Zwarki A, Qasim Tabar SA, Momeni Rad A. Theoretical and practical foundations of using the Internet in the teaching and learning process, Tehran, Avai Noor, 2013
[19] Taghipour Farshi H, Farshbaf Khalili A. Digital stress measurement device with combined and triple method (HRV, BOV, STV) and monitoring, classification and reporting by means of artificial intelligence, the fifth national conference of new technologies in Electrical, computer and mechanical engineering of Iran, 2021.
[20] Farshbaf Khalili A. Familiarity with new technologies: virtual reality, augmented reality, combined reality and extended reality. Odyssey Publications. 2021.