تحلیل اثرپذیری آموزش واخلاق فرهنگ‌ سازمانی اخلاقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط شفاف (مطالعه موردی آموزش‌وپرورش استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی ارشد مدیریت دولتی،گرایش طراحی سازمان های دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین باراجین،ایران

چکیده

پرداختن به وجدان کاری کارکنان می‌تواند از مسائل مهمی باشد که سازمان‌ها به‌ویژه آموزش‌وپرورش باید برای آن سازوکارهای مناسبی در جهت توسعه اندیشیده باشند. پژوهش حاضر درباره بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی اخلاقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط شفاف در آموزش‌وپرورش استان البرز انجام‌گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی می‌باشد و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 248 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان آموزش پرورش استان البرز در رده‌های مختلف بوده و برای محاسبه حجم نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و 196 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ می‌باشد. در این تحقیق ابتدا شاخص‌ها شناسایی شدند و فرضیات بر اساس این شاخص‌ها تدوین گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک‌های آماری و با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls تمامی فرضیات مطرح‌شده به اثبات رسیدند. نتایج نشان داد که بین فرهنگ‌سازمانی اخلاقی بر حمایت از کارکنان با نقش میانجیگری ارتباط شفاف رابطه معناداری وجود دارد؛ با توجه به ضریب استاندارد و ضریب معناداری به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که هرچقدر مقدار روابط مکانیزم متغیرها بیان‌شده در سازمان برای ضریب استاندارد بالاتر از 4/0 و برای ضریب معناداری بالاتر از 96/1 باشد، کیفیت توسعه در آموزش پرورش استان البرز بهتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effectiveness of education and ethics of ethical organizational culture on supporting employees with the role of mediating transparent communication (case study of Alborz province education)

نویسنده [English]

  • yosef niaty
Senior student of public administration, department of public organization design, Islamic Azad University, Qazvin Barajin branch, Iran
چکیده [English]

Dealing with the work conscience of employees can be one of the important issues for which organizations, especially education and training, should think of suitable mechanisms for development. The current research has been conducted on the impact of ethical organizational culture on supporting employees with the mediation role of transparent communication in education in Alborz province. This research is of applied and survey type and the method of collecting information is field. The statistical population of this research includes 248 managers, assistants and education experts of Alborz province in different categories, and Cochran's formula was used to calculate the statistical sample size due to the limited statistical population and 196 people were selected as a sample. The tool for collecting information is a questionnaire. In this research, indicators were first identified and hypotheses were developed based on these indicators, and finally, using statistical techniques and Smart Pls software, all the hypotheses were proved. The results showed that there is a significant relationship between ethical organizational culture on supporting employees with the mediating role of clear communication; According to the obtained standard coefficient and significance coefficient, it shows that the higher the value of the relationship between the mechanisms of the variables expressed in the organization is higher than 0.4 for the standard coefficient and higher than 1.96 for the significance coefficient, the better the quality of development in Alborz province education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical organizational culture
  • employee support
  • transparent communication
  • structural equation method
[1] Rahimi I. Investigating the effect of ethical organizational culture on employee support. Quarterly. 2019. [Persian]
[2] Al Ahbabi SA, Singh SK, Balasubramanian S, Gaur SS. Employee perception of impact of knowledge management processes on public sector performance. Journal of Knowledge Management. 2018.
[3] Sultani M. Ethics management in the organization. Tadbir Monthly, 2018; (132). [Persian]
[4] Beheshti Rad R, Ardalan M. Examining the relationship between organizational culture and work conscience of employees with the mediating role of organizational socialization of Uremia University employees. Applied Sociology, 2014;  20 (4): 185-198. [Persian]
[5] Allen DG, Shore LM, Griffeth RW. The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 2003; 29: 99-118
[6] Ghazanfari A, Yazdani F. Psychology of work and unemployment. Tehran: Avai Noor Publishing House. 2018. [Persian]
[7] Kermanshahi A. Philosophical foundations and theories of leadership and organizational behavior. Tehran: National Study Organization of Modern Accounting and Management Researches in the Third Millennium. 2012.  [Persian]
[8] Meshbaki A. Management of organizational behavior: application analysis. The value of human behavior, Tehran: Publication of the second secondary level of Ilam city with the mediating role of work ethics. Journal of Management, 2001; (11). [Persian]
[9] Ardichvili A, Jondle D, Wiley J, Cornacchione E, Li J, Thakadipuram T. Building ethical business cultures BRIC by BRIC. 2019.
[10] Mayer DM. A review of the literature on ethical climate and culture. The Oxford handbook of organizational climate and culture. UK: Oxford Library of Psychology, 2020; 415-440.
[11] Khorakian A, Jahangir M, Nikkhah Z, Mohammadi Shahroudi H. Analysis of factors affecting employees' ethical behavior. Ethics in Science and Technology, 2019; 12:25-36. [Persian]
[12] Trevino LK, Nelson KA. Managing business ethics. 5th ed. New York: Jone Wiley & Sons, 2020; 480.
[13] Novelskaite A. Exploring ethical organizational culture validation of measurement instrument in Lithuania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2019; 156: 186-188.
[14] Vries RE, DeGelder JLV. Explaining workplace delinquency, the role of honestyhumility, ethical culture and employee surveillance. Personality and Individual, 2021.
[15] Tusi D, Bablan A, Kazemi S. The effect of professional ethics in predicting the amount of Internet avoidance with the mediation of organizational identity. Journal of Bioethics, 2021; 11(36). [Persian]