بررسی اثر گذاری بکار گیری راهبردها سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکییی در دوران کوید ۱۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین المللی چابهار

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر گذاری بکار گیری راهبردها سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکییی در دوران کوید ۱۹ می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی ) است. جامعهی آماری این پژوهش معلمان هردو دورهی دبستان و دبیرستان می باشد. جامعهی آماری این پژوهش معلمان هر دو دورهی دبستان و دبیرستان میباشد. شهرستان شوشتر است که تعداد جامعه آماری در دسترس 28 نفر بوده که به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند که از این تعداد 12 نفر معلم پایه دبستان و 16 نفر معلم پایه دبیرستان بوده اند که تعداد 18 نفر آنان(یعنی 44/64%) مرد بوده و تعداد 10 نفر آنان یعنی (8/35%) آنان زن بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روشهای آمار توصیفی ( فراوانی ، درصـد میانگین ) و آمار استنباطی ( آزمـون اتک نمونه ای) استفاده شد. پژوهش حاضر به دنبال آن بود که به ارزیابی بکارگیری راهبرد های سنجش تکوینی در یادگیری الکترونیکیی در دوران کرونا و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بپردازد که به طور کلی مشخص گردید که به کار گیری این راهبردها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبتی دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of applying developmental assessment strategies in e-learning during the Quaid era

نویسنده [English]

  • Faezeh Arbabi
Chabahar International University
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of applying developmental assessment strategies in e-learning during the Quidd 19 era. The present study is a descriptive (non-experimental) research according to the purpose of applied research and according to the method of data collection. The statistical population of this study is teachers of both primary and secondary schools. The statistical population of this study is teachers of both elementary and high school. Shushtar city has a statistical population of 28 people who have been selected as a statistical sample, of which 12 were primary school teachers and 16 were high school teachers, of which 18 (64.44%) were men. And 10 of them (35.8%) were women. Descriptive statistics (frequency, mean percentage) and inferential statistics (sample attack test) were used to analyze the data. The present study sought to evaluate the application of developmental assessment strategies in e-learning during the coronation period and its impact on students 'academic achievement. In general, it was found that the application of these strategies has a positive effect on students' academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Virtual Education
  • Learner Assessment
  • Developmental Assessment
  • Quid 19
[1] Kashmiri, Heydari AS. An overview of the various electronic assessment methods. Horizon of medical education development. 2022.  [Persian]
[2] Heidary. "ILCT" is a test for measuring the characteristics of an independent learner in the distance education system with the method of e-learning. Iranian Journal of Distance Education, 2019; 1 (4): 61-72. [Persian]
[3] Azargan K. The Relationship between Students' Readiness for E-Learning and Academic Performance and Their Satisfaction with the Learning Experience: A Case of the Graduate Program. Journal of Research and Planning in Higher Education, 2021; (3): 113-141. [Persian]
[4] Rahmani, Ahmadi H, Ghanbari, Khorasani Kiasari SM. Feasibility study and ranking of factors affecting the development of e-learning in higher education with a fuzzy multi-criteria decision making approach. Education Technology, 2019; 13 (2):284-298. [Persian]
[5] Barari Nouri, Alami F, Rezaeizadeh, Khorasani  A. Evaluate the goals of higher levels of learning in e-learning environments (standards and indicators). Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 2019; 12 (45): 111-132. [Persian]
[6] Mastoor Nili A, Eslami Hassanabadi Z,  D. Design, development and validation of a learning environment model based on real-time electronic formative assessment. Bimonthly Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, 2018; 11 (4):145-151. [Persian]
[7] Abbasi Kesani H, Shams M, Seraji  R. Evaluation in e-learning: what, why, how. Development Strategies in Medical Education, 2021; 8 (1): 80-91. [Persian]
[8] Rezazadeh, Hosseini Nasab, SD, Sarmadi, Farjollahi  M. Evaluate and prioritize the factors affecting the quality of education in e-learning environments using the technique of hierarchical analysis process. Scientific Journal of Education and Evaluation (Quarterly), 2018; 11 (41): 115-134. [Persian]
[9] Portokli A, Ali Nejad M, Daneshmand B. Designing a model for compiling e-content based on factors affecting e-learning satisfaction. Education Technology, 2020; 15 (1): 119-138. [Persian]
[10] Zarei M, Saruklai Sh Qahramani M. Learning assessment techniques in e-learning. Educational Measurement and Evaluation Studies, 2021; 11 (35): 6-33. [Persian]