پیش بینی رابطه والد-فرزند بر اختلالات رفتاری بامیانجیگری همدلی در نوجوانان 12تا15

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مطالعات زنان و عضو هئیت علمی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، مازندران، ایران

چکیده

 اختلالات رفتاری به عنوان یک پیش آگهی منفی برای سال‌های بعدی زندگی نوجوان محسوب می‌شودوحاصل تعامل نوجوان با محیط اطرافش می باشد، والدین نقش مهمی در اجتماعی شدن فرزند دارند، یکی از موارد اجتماعی شدن نیز همدلی است.
مواد و روشها: پژوهش حاضراز نوع توصیفی پیمایشی می باشد.جامعه آماری نوجوانان 12 تا 15 سال که در مدارس دخترانه و پسرانه در مقطع متوسطه دوره اول شهر تهران مشغول به تحصیل بودند،می باشند حجم نمونه 629 نفر که 320 دختر و 309 پسر به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. بااستفاده ازتکمیل پرسشنامه‌های رابطه والد و فرزند، اختلالات رفتاری و همدلی ودر مدت2 ماه داده هابه دست آمدو داده‌ها بررسی و جمع‌آوری شد. جهت بررسی روابط بین خرده مقیاس‌ها و متغیرهای میانجی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط تحلیل شد. تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss.26 و Amos.24صورت گرفت.
یافته های پژوهش: داده های بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .براساس نتایج به دست آمده ضریب سطح معناداری002/0می باشدوضریب استاندارد شده 03/0-واستاندارد نشده 37/0- می باشد. میزان واریانس تبیین شده اختلالات رفتاری بر اساس رابطه والد-فرزند، همدلی برابر با 38/0=R2 است. متغیرهای پیش‌بین 38 درصد از تغییرات اختلالات رفتاری را تبیین می‌کنند.
نتیجه گیری: اثر غیر مستقیم رابطه والد-فرزند به واسطه همدلی بر اختلالات رفتاری برابر 16/0- و اثر کل 24/0- است.اثر غیرمستقیم رابطه والد-فرزندبراختلالات رفتاری با نقش واسطه ای همدلی معنادار است (01/0≥P، 03/0- =IE). بدین معنی که بهبود در رابطه والد-فرزند با افزایش همدلی می‌تواند اختلالات رفتاری را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the parent-child relationship on behavioral disorders with empathy mediated in adolescents 12 to 15 years old

نویسندگان [English]

  • Marjan Alikhani 1
  • Mehrangiz Shoaa kazemi 2
  • Javad Khalatbari 3
1 PhD student of General Psychology, Psychology Department, Faculty of Humanities, Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 : Associate Professor, Department of woman and Family studies, Faculty of social sciences and Economics, AL Zahra University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Behavioral disorders are considered as a negative prognosis for the next years of adolescent life. The result of adolescent interaction with the environment.Materials and Methods: The present study is a descriptive survey. The statistical population of adolescents 12 to 15 years old who were studying in girls 'and boys' schools in the first year of high school in Tehran, the sample size is 629 people, 320 girls and 309 boys. Available sampling forms were selected. Using the completion of parent-child relationship questionnaires, behavioral disorders and empathy and within 2 months, the data were reviewed and collected. Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationships between subscales and mediating variables. Relationships were analyzed using structural equation modeling. Analyzes were performed using SPSS.26 and Amos.24 software.Findings: The obtained data were analyzed. Based on the results, the significance level coefficient is 0.002 and the standardized coefficient is -0.03 and the non-standardized coefficient is -0.37. The explained variance of behavioral disorders based on the parent-child relationship, empathy is equal to R2 = 0.38. Predictive variables explain 38% of changes in behavioral disorders.Conclusion: The indirect effect of parent-child relationship due to empathy on behavioral disorders is -0.16 and the total effect is -0.24. The indirect effect of parent-child relationship on behavioral disorders with mediating role of empathy is significant (P≥0.01, 03 / 0- = IE). This means that improving the parent-child relationship by increasing empathy can reduce behavioral disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral disorders
  • Empathy
  • Parent-child
[1] KHeiroalahi F, SHarifshad F, Saraf P, Mohammadsalehi N,Mohammadbeigi A. Correlation between happiness and mental health with the number of children in the family in adolescent girls, Journal of the school of nursing and midwifery, 2016; 4(11):934-941. [Persian]
[2] Kakabraei K, Habibi askarabadi M, Fadaei Z. Behavioralization of behavioral problems self-reporting from 11-18 year-old high school students. Quartery journal of mental health research, 2008;1(4):49-73
[3] Amini S, Sadat khoshoei M. Th. relationship between parent’s resilience and happiness and behavioral problems of elementary students. Quarterly journal of exceptional people psychology, 2017; 7(26):159-176.
[4] Ahani R, Hashemi nasab M, Nekonam MS. Comparison of behavioral disorders in children 7 to 12 years old with substance abuse parents with normal parents. Journal of pediatric nursing, 2016; 3(4):27-46.
[5] Mohammadi M,Veis raygani A,Jallali R,GHorbani A,Abassi P.Prevalence of behavioral disorders in children.Journal of Mazandaran university of medical sciences, 2017; 28(16):32-48.
[6] Zorofi M, Shams A. Investigating the relationship between family structure and behavioral disorders (Thesis).SHabestar, Islamic Azad University, 2000.
[7] Panahi M, Zarean M, Intimacy and empathy between family members and the factors affecting it.Journal of Gender and Family studies, 2014;2(1):9-38.
[8] Beyrami M, Hashemi T, Poorsharifi H, Andalib Koraeim M. Fitting the structural causal relationships of delinquency with error documents and parental coercion mediated by cognitive and emotional empathy. Social cognition quarterly, 2017; 6(1).
[9] Hashemi F. The role of mind theory and empathy in predicting emotional behavioral problems of students in divorced and normal families (Thesis). Tehran, Faculty of education disappearance and psychology, 2013.
[10] Araghi Y. Assessing the quality of parent child relationship in two groups of aggressive and non-aggressive male students. Psychological suites, 2009; 4(4):113-129.
[11] SHahim S, Yousefi F, Mazidi ghanbari M. Psychometric properties revised checklist of kwai and Patterson behavioral problems. Iranian journal of psychology and psychiatry, 2007; 4:350-358.
[12] KHodabakhsh M, Mansori P. Investigating the relationship between amnesty and empathy in medical and nursing students. Horizon of knowledge magazine, 2012; 18(2):45-54
[13] Akhavantafti M, Amiri N. The effectiveness of parent-child relationship therapy on improving mothers parenting practices. Journal of psychological studies, 2018; 14(3):7-26.
[14] Sayadei A. Investigating the interactions of family efficiency in the incidence of psychological problems in third grade high school adolescents in Tehran (Thesis). Tehran, Allameh Tabatabaei University, 2001.
[15] Behrozi N, Faramarzi F, Faramarzi H. The causal relationship between physical and emotional violence of parents with anger management and aggressive behaviors of children with coping disobedience disorder mediating the parent child relationship and empathy, Quarterly Journal of child mental health, 2016; 3(3):70-82.
[16] Hatami M, Eskandari H, Esmaeeli M,Farazi F. The effects of educational model education on improving parent child relationships and national and religious identity. Journal of educational system, 2018;12(14):27-47.
[17] Wallner S, Stemler  M. The contributions of propersity delinquent peers low parental supervision and empathy to the emergence of antisocial behavioral in childhood and adolescence, Testing developmental path models combing psychology caland sociological criminological approaches. Institute of psychology, 2021;2(5):78-95.
[18] Laurence B, Hidalgo V, Padilla J. The Role of Parenting Styles on Behavior Problem Profiles of Adolescents. International journal of Environmental Research and public health 2019; 15(16).373-426.
[19] Patrulyte A, Guogiene V, Rimie Adolescent social motional health empathy and self-teem preliminary validation of the Lithuanian version steam preliminary validation of the sense questionnaires .psychology in Russia state of the art 2019;12(4):149-162.
[20] Morelli M , Sylvia AD, Lieberman, Zaki J. The Emerging study of positive Empathy. social and personality psychology compass, 2015;9(2):179-195
[21] Ashraf S, Khalid S, Ahmed, F. Study of emotional empathy and delinquency. Europe scientific Journal, 2014; 6(5):368-377.
[22] Yoo H, Feng X, Day RD. Adolescent empathy and prosocial behavior in the family content longitudinal study. Journal of youth and Adolescence, 2014; 3(8):96-110.
[23] Batava MD, Loukas A. What are the unique and interacting contributions of school and family factors to early doles cents empathic concern and perspective talking. Journal of youth and adolescence, 2021; 41:1382-1391.