تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی: سیاست های آموزشی و فرایندهای مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 618 نفراز مدیران مدارس شهر بجنورد بود. که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای 237 مدیر مدرسه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد مقیمی(1388) و ساکی (1392) جمع آوری گردید. روایی این پرسشنامه‌ها بصورت صوری و تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. بمنظور تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS24 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم های مدیریت کیفیت با ابعاد حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری، شناسایی و آموزش کارکنان، توانمند سازی کارکنان وکار تیمی، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت، تضمین کیفیت و پیامدهای بهبود بهره وری و کیفیت بر عملکرد مراکز آموزشی اثر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality management systems in the performance of educational centers: educational policies and management processes

نویسنده [English]

  • Hossein Reyhani
Payam Noor University of Mashhad
چکیده [English]

The present study sought to investigate the effect of quality management systems on the performance of educational centers. The statistical population of this study included 618 school principals in Bojnourd. Using the sampling method of 237 floors, the school principal was selected as a statistical sample. Necessary information for testing research hypotheses was collected through Moghimi (2009) and Saki (2013) standard questionnaires.The validity of these questionnaires was assessed in the form of confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha was used to assess its reliability. In order to analyze the data, structural equation modeling technique and AMOS24 software were used. The results of this study showed that quality management systems with the dimensions of support and leadership of top management, strategic planning, customer orientation, employee identification and training, employee empowerment and teamwork, quality measurement and analysis, quality assurance and productivity improvement outcomes And quality has a significant effect on the performance of educational centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality management systems
  • total quality management
  • performance of training centers
[1] Viennet R, Pont B. Education policy implementation: A literature review and proposed framework. OECD Education Working Paper No. 162. Paris: OECD Publishing. 2017.
[2] Nanda V. Quality Management System Handbook for Product Development Companies. CRC Press. p. 352. ISBN 9781420025309. 2016. 
[3] Abedi Gh, Malekzadeh R, Amirkhanlou A. [Assessment of resident physician program: A case study of Mazandaran (Persian)]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018; 27(157):181-93. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9700-en.html
[4] Drucker P. Innovation and entrepreneurship. Harper & Row. ISBN 978-0-06-091360-1. 1985. 
[5] Mansoori E, Fazli L. Presenting a Model for Evaluating the Quality of Performance of Higher Education Centers, 2020; 17(3): 23-43. [Persian]
[6] Tofighi S, Fallah M, Khajeh Azad M. [Quality evaluation of knowledge management in a military hospital based on the Baldrige Excellence Model (Persian)]. J Military Med. 2012; 13(4):213-6. http://militarymedj.ir/article-1-807-fa.html.
[7] Saleh Fallah M, Dopeykar N, Tofighi Sh, Azami Alvand Z, Amini Anabod H, Barouni M, et al. [Evaluation of quality clinical training in the Baqiyatallah hospital based on the Baldrige Excellence Model (Persian)]. Interdiscipl J Virtual Learn Med Sci. 2014; 5(3):22-8.
[8] Arab M, Mousavi SM, Arian Khesal A, Akbarisari A. [The effect of accreditation system on the key performance indicators of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences: An interrupted time series analysis in 2012-2014 (Persian)]. J Hosp. 2017; 16(1):17-26.
[9] Fatehpanah A, Maleki MR, Ranjbar M, Dehnavieh R, Salmani Nodoushan I, Zarezadeh M. [Innovation in the application of Malcolm Baldrige Model: Using two models (medical & educational) at one hospital (Persian)]. J Community Health Res. 2012; 1(2):110-21.
[10] Danial Z. [Effect of total quality management in determining the educational needs of critical wards nurses (Persian)]. J Crit Care Nurs . 2009; 2(3):117-20.
[11] Godarzvand Chegini M. [Implementation of deming principles is a way towards total quality management (Persian)]. Iranian J Eng Educ. 2008; 10(39):143-67.
[12] Salehian M, Riahi L, Biglarian A. [The impact of accreditation on productivity indexes in Firoozgar hospital in Tehran (Persian)]. J Health Adm. 2015; 18(60):79-89.
[13] Katharaki M, Katharakis GA. Comparative assessment of Greek universities’ efficiency using quantitative analysis. International Journal of Educational Research, 2010; 49: 115–128.
[14] Lee BL. Efficiency of Research Performance of Australian Universities: A Reappraisal using a Bootstrap Truncated Regression Approach. Economic Analysis & Policy, 2011;41 (3): 195-203.
[15] Simar L, Wilson PW. Estimation and inference in two – stage, semi – parametric models of production processes. Journal of Econometrics, 2007; 136: 31- 64.
[16] Andersson C, Antelius J, Månsson J, Sund K. Technical efficiency and productivity for higher education institutions in Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research, 2016; 1-19.
[17] Malekzadeh   R,  Amuei F, Mahmoudi  E, Abedi  Gh, Hamidreza M. The Effect of Inclusive Quality Management on the Educational Accreditation Results of the Educational Centers of Mazandaran University of Medical Sciences in 2015-2018 , 2020; 7(1).
[18] Tavakoli Nejad B, Kurd Tamini B, Bahari A. Quality Management System in Educational Centers (Standardization and Organizational Audit), 7th International Conference on Accounting and Management with a New Research Sciences Approach, Tehran. 2017.  [Persian]
[19] Al Ghawiel Said. Implementing Quality to Assess the Performance of the Educational System: A Preliminary Case Study at the Libyan University. Athens Journal of Mediterranean Studies, Athens Institute for Education and Research, 2020; 6 (1):67-88.
[20] Brookoner W, Erickson E. Sociology of education. Homewood, Illinois: The Dorsey Press,  1975.
[21] Barry Nia G. The Role of Total Quality Management on Improving Quality Performance and Innovation, Second Industrial Management Conference, Mazandaran University. 2017. [Persian]
[22] Bergman B, Klefsjo B. Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction, Lund, Studentlitteratur, 2003.
[23] Tari J, Sabater V. Human aspects in a quality management context and their effects on performance. Human Resource Management, 2006; 17:484 
[24] Qasemzadeh Alishahi A, Razzaqi M, Masoumi Kia F. The role of learning and organizational training climate in job performance: the variable share of organizational learning capacity. Management on training organizations. 2020.  [Persian]
[25] Kazemi M, Rahimnia F, Abu Torqabeh S. The Impact of Total Quality Management on the Performance of Entrepreneurial Organizations, The Second National Conference on Management and Entrepreneurship, Khansar, 2013 [Persian]
[26] Fotopoulos CB,  Psomas EL. The impact of “soft” and “hard” TQM elements on quality management results. International Journal of Quality & Reliability Management. 2009; 26 (2):150-163.
[27] Kumar V, Choisne F, de Grosbois D, Kumar U. Impact of TQM on company’s performance, International Journal of Quality & Reliability Management, 2009; 26(1): 23-37.
[28] Moghimi SM. "Organization and Management: A Research Approach", Second Edition, Tehran, Termeh Publications. 2009. [Persian]