تعیین نقش پیش بین انعطاف پذیری روانشناختی در اضطراب (کووید19) کارمندان زن معاونت بهداشت کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 دکترای روانشناسی سلامت، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش بینی اضطراب (بیماری کووید19) بر اساس انعطاف پذیری روانشناختی کارمندان زن معاونت بهداشت کرج بود. بی شک یکی از مهمترین این عوامل ، اضطراب مربوط به بیماری کرونا است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بروز بیماریهایی مانند بیماریهای تنفسی به علت مشکلات جدی جسمانی وکاهش کیفیت زندگی بیماران باعث بروز اضطراب ناشی از بیماری خواهند شد. این عوامل می‌توانند مجموعه‌ای از نشانه ها تا اختلالات بالینی جدی را به وجود آورند. افزایش احساس تنهایی ، کاهش حمایت اجتماع ، کاهش امید به زندگی و از احساس ترس و نگران تا استرس و اضطراب بالینی ، وسواس فکری و عمل مرتبط با بیماری و حتی نشانه های از استرس پس از سانحه در شرایط مشابه دیده شده است.روش نمونه‌گیری این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس، پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی صفرزایی و همکاران بود. از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که انعطاف‌پذیری روان‌شناختی می‌تواند حدود 3.5 درصد از تغییرات اضطراب کووید 19 را تبیین کند. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه اضطراب کووید 19 بر اساس انعطاف‌پذیری روان‌شناختی پیش بینی می‌شود تایید شد. نتیجه گیری: کارمندان زن معاونت بهداشت کرج که دارای انعطاف پذیری شناختی بالایی بودند در مواجهه با اضطراب کرونا توانایی سازگاری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Predictive Role of Psychological Flexibility in Anxiety (Covid 19) Female Employees of Karaj Deputy of Health

نویسندگان [English]

  • Maryam Zonoubi 1
  • Ahmad Soori 2
1 Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran
2 PhD in Health Psychology, Associate Professor and Faculty Member, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to predict anxiety (Covid disease 19) based on the psychological flexibility of female employees of Karaj Health Department. Undoubtedly, one of the most important of these factors is anxiety related to coronary heart disease. Research shows that diseases such as respiratory diseases can cause anxiety due to serious physical problems and reduced quality of life of patients. These factors can range from symptoms to serious clinical disorders. Increased feelings of loneliness, decreased social support, decreased life expectancy, and feelings of fear and anxiety to clinical stress and anxiety, obsessive-compulsive disorder, and even signs of post-traumatic stress have been seen in similar situations. The research was simple random sampling. The research instrument was a standard questionnaire including coronavirus anxiety questionnaire, zero resilience psychological resilience questionnaire and colleagues. Descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data. Research findings show that psychological resilience can explain about 3.5% of changes in Covid 19 anxiety. Thus, the research hypothesis that Covid's anxiety is predicted based on psychological flexibility was confirmed. Conclusion: Female employees of Karaj Health Department who had high cognitive flexibility were able to adapt to coronary anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Flexibility
  • Anxiety
  • Covid 19
  • Female Employees
  • Karaj Deputy of Health
[1] Safarzaei M, Ameri F, Mehri Nejad SA, Khodabakhsh P. Psychometric Properties of Psychological Flexibility Questionnaire in Students, Quarterly Journal of Psychological Health Research, 2020; (2) 14: 50-65. [Persian]
[2] Nahid F, Khademi N, Arisian M, Pourhosseinqali A. Frequency of Anxiety in Rape Victims, Health and Care, 2015; (4) 17: 318-311. [Persian]
[3] Amir Fakhraei A, Masoumi Fard M, Ismaili Shad B, Dasht-e Bozorgi Z, Darvish Baseri L. Predicting Coronavirus Anxiety Based on Health Concerns, Psychological Hardiness, and Positive Excitement in Diabetic Patients, Diabetes Nursing Quarterly, 2020; 8(2):1072-1083. [Persian]
[4] Bajema KL, Oster AM, McGovern OL, Lindstrom S, Stenger MR, Anderson TC, Biggs HM. Persons evaluated for 2019 novel coronavirus—United States, January 2020. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2020;69(6): 166.
[5] Alsharji KE. Anxiety and depression during the COVID-19 pandemic in Kuwait: the importance of physical activity. Middle East Current Psychiatry, 2020;27(1): 1-8.‏