فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش در زندگی بشر همواره نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است چراکه اگر آموزش نبود، پیشرفت نوع بشر به شکل چشم‌گیری کاهش می‌یافت و انسان هرگز به جایگاه رفیع امروزی خود نمی‌رسید. اما آموزش امروزه بسیار متفاوت با آموزش در قرون گذشته است. با گسترش مرزهای دانش و فناوری و همچنین افزایش تقاضای آموزشی، شیوه های سنتی، پاسخگوی نیازهای روز افزون بشر نبوده و به طور حتم آموزش‌های مجازی در دوران کرونا و پس از آن با تمام مزایا و معایبشان می‌توانند پاسخگوی این نیازها باشند. در این مقاله، سعی شده است با گسترش دید نسبت به آموزش مجازی، مزایا و محدودیت ها و همچنین فرصت‌ها و چالش‌های این نوع آموزش ها را مشخص نموده و چشم اندازی از آینده آموزش‌های مجازی را بیان نماییم.

به طور کلی می‌توان مزایای آموزش های مجازی را تداوم یادگیری، بدون نیاز به حضور فیزیکی دانش‌آموزان و دانشجویان، ورود فناوری‌های نوین به آموزش و الهام گرفتن از آنها برای کمک به ارتقاء آموزش نسل های آینده و همچنین اعطای فرصت تفکر مجدد به معلمان و اساتید و به روزرسانی دانش آنها ذکر کرد. تحول ابزارها و روش‌های آموزشی در این جهت است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش در بازه زمانی که خودش مشخص می‌کند مشغول یادگیری شود. این نوع آموزش شالوده ای از کاربرد تکنولوژی، ارتباطات، مفاهیم روانشناختی حرفه‌ای و آکادمیک بر اساس معیارها و استانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها و واقعیت‌های موجود جوامع شکل خاصی به خود میگیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Opportunities and Challenges of Virtual Learning in the Corona

نویسندگان [English]

  • parenaz banisi 1
  • Narges Torfeh Nezhad 2
  • sanaz sadat tahaei 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Master student, Educational Sciences, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: Today we have online teachings which has been increased in last 2 years because of covid -19 pan demy. This study is going to discuss about pros and cos of it. By closing the schools the traditional way of teaching become some how impossible so what we need was online teaching or virtual education. By the expansion of the frontiers of knowledge and technology as well as the increasing demand for education, traditional methods have not met the growing needs of human beings. The virtual education in the Coronavirus, and then with all the advantages and disadvantages, can be responsive to these needs. In this paper, it has been tried to identify the advantages and limitations as well as opportunities and challenges for this kind of training and express a vision for the future of virtual education.

Results: It is generally possible to provide the benefits of virtual training to continue learning, without the need for students, entering new technologies to help train future generations as well as give them the opportunity to re - think about teachers and update their knowledge. The evolution of teaching tools and methods is in the direction that each person at any time and any place can learn with her own facilities in the period of time that she determines.

Keyword: Virtual education, Corona virus, opportunities, challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Corona virus
  • opportunities
  • challenges
[1] Seraji F, Attaran M. E-learning, third edition, Hamedan: Publishing Center of Bu Ali Sina University. 2018. [Persian]
[2] Tasnim Practical suggestions to teachers to use the capacity of cyberspace and online teaching https://www.tasnimnews.com 2019. [Persian]
[3] Janqorban K. What is e-learning in schools and what is its necessity? 2017. [Persian]
[4] Hedayati F. Coronavirus; Virtual learning opportunities and opportunities. 2020.  [Persian]
[5] Shah Ahmad Ghasemi ZS, Dehghani M. Investigating the role of virtual social networks in the learning process of Tehran students, National Conference on Virtual Networks for Teaching and Learning, Tehran: Allameh Tabatabaei University. 2015. [Persian]
[6] Zarabian F, Baghizadeh M. Investigating the Role of Virtual Social Networks in Students' Lifelong Learning, 9th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehrashargh Conference. 2017.  [Persian]
[7] Adedoyin Olasile Babatunde. Soykan, Emrah Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. 2020.
[8] Xie X, Siau Keng N, Fiona Fui-Hoon.  COVID-19 pandemic – online education in the new normal and the next normal. 2020.
[9] Ghafouri Fard M. Virtual education boom in Iran: The potential that flourished with the Corona virus. Iranian Journal of Medical Education. 2020. [Persian]
[10] Pak-Seresht S. Comparison of virtual students with non-virtual students, Journal of Research in Medical Education. 2016. [Persian]
[11] Shafiee Sarvestani M, Safari Sahlabadi M. Investigating the role of virtual education of teachers following the outbreak of coronavirus, the first national conference on applied research in education processes, 2016.  [Persian]
[12] Alizadeh F. Benefits and Challenges of Virtual Education, the Fifth National Conference on Approach to Education and Research. 2020. [Persian]
[13] Ahmadi, Amina (1394). The relationship between virtual education and students' creativity in the third millennium. Journal of Family and Research, Volume 12, Number 29. [Persian]
[14] Kushki, Ibrahim (1397). E-learning, Roshd Publications. [Persian]
[15] Ministry of Science, Research and Technology, Deputy Minister of Education, Higher Education Planning Office Basic points in maintaining the educational quality of the country's universities in the face of coronation. Higher Education Planning Office. 2020. [Persian]
[16] Fathi F, Kordanqani R, Yaghoubi A, Rashid K. Comparison of education with traditional methods and education with educational software at the levels of learning knowledge, understanding and application in mathematics and science in sixth grade elementary school girls in Khorramabad. Research in school and virtual learning. 2019; 7(2):65-76. [Persian]
[17] Salehinejad N, Door-Taj F, Seif A, Akbar; Farrokhi NA. The effectiveness of education based on multimedia software for making mind maps on information processing speed in eighth grade female students. Research in School and Virtual Learning, 1397; 16(1):9-22. [Persian]
[18] Sharifi M, Fatehabadi J, Shukri O, Pakdaman Sh. Experience of e-learning in the Iranian educational system; Meta-analysis of the effectiveness of e-learning compared to face-to-face training. Research in school and virtual learning. 2009; 7(1): 9-24. [Persian]
[19] Anari Nejad A, Sakti P, Safari SAA. Designing a conceptual framework for evaluating e-learning programs in higher education institutions. Education Technology Quarterly, Fourth Year, 2010; 3. [Persian]
[20] Maleki H. Examining the place e-learning, growth etiquette - Koushki, Oraim The position of curriculum elements in the postmodern perspective and its critique from the perspective of the basics of Islamic education. Journal of Research in Islamic Education, 2017; 35. [Persian]
[21] Jafari Thani H, Saeedi Rezvani M, Zarei Tochini M, Pak Mehr H. Key features of e-learning-based curriculum in higher education. Iranian Higher Education Association, Fifth Year, Second Issue, Spring. 2013. [Persian]
[22] Akbari Borang M, Jafari Thani M, Ahanchian H, Karshki MR. Evaluating the quality of e-learning in Iranian universities based on curriculum orientations and teachers' experience, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 2012; 66. [Persian]
[23] Kim J. Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood. 2020;52(2):145-158.
[24] Mulyanti B, Purnama W, Pawinanto RE. Distance learning in vocational high schools during the covid-19 pandemic in West Java province, Indonesia. Indonesian Journal of Science and Technology. 2020;5(2):271-282.
[25] Sepulveda-Escobar P, Morrison A. Online teaching placement during the COVID-19 pandemic in Chile: challenges and opportunities. European Journal of Teacher Education. 2020;43(4):587-607.
[26] Ramos-Morcillo AJ, Leal-Costa C, Moral-García JE, Ruzafa-Martínez M. Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID19 in Spain. International journal of environmental research and public health. 2020;17(15):55-19.
[27] Javier CL. The Shift towards New Teaching Modality: Examining the Attitude and Technological Competence among Language Teachers teaching Filipino. The Asian ESP Journal. 2020;16:210-244.
[28] Alqahtani AY, Rajkhan AA. E-learning critical success factors during the covid19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences. 2020;10(9):216.