اثربخشی آموزش ارتباط مؤثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،تهران،ایران

2 دانشیار،علوم تربیتی و مشاوره،علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین است. این پژوهش، از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون (مداخله ای) به همراه گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به کلینیک مشاوره انتخاب در تهران که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با استفاده از جدول مورگان 80 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد، که از این بین شرکت کنندگان داوطلب برای شرکت در دوره تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شد. ابزار گردآوری داده ها اجرای پروتکل مهارتهای ارتباطی براساس امامی نائینی(1385)، پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید(1990)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد(2001) و پرسشنامه نگرش به عشق لی (1986) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به دو روش توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار SPSS21 انجام شد. روش آماری تحلیل داده ها، تحلیل کواریانس بود. در این پژوهش، از آمار توصیفی برای محاسبل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و نشان دادن فراوانی و نمودارهای مربوط به آن استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور بررسی فرضیه‌ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که ارتباط موثر بر سبک های دلبستگی، نشاط اجتماعی و نگرش به عشق در زوجین اثربخش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Effective communication training on attachment styles, social vitality and attitude to love in couples

نویسندگان [English]

  • sanaz sadat tahaei 1
  • parenaz banisi 2
1 Master student, Educational Sciences, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor,Educational Sciences and, Faculty of Humanities, Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of effective communication training on attachment styles, social vitality and attitudes toward love in couples. This research is an applied research in terms of purpose and a quasi-experimental research with pre-test-post-test (intervention) and control group in terms of method. The statistical population includes all couples referring to the selection counseling clinic in Tehran, which is estimated to be about 100 people, which was considered as a sample using the Morgan table, 80 people, of which 30 participants volunteered to participate in the course. Available non-random sampling method was selected and randomly assigned to experimental and control groups. Implement data collection tools Data collection tools were communication skills protocol based on Emami Naeini (2006), Collins and Reed Attachment Styles Questionnaire (1990), Oxford Happiness Questionnaire)(2001) and Lee Love Attitude Questionnaire (1986). The collected data were analyzed by descriptive and inferential methods from SPSS21 software. The statistical method of data analysis was analysis of covariance. In this study, descriptive statistics were used to calculate the mean and standard deviation of research variables and show the frequency and related graphs, and inferential statistics were used to test the hypotheses. The results showed that effective relationship on attachment styles, social vitality. And the attitude to love is effective in couples. Due to the severity of the effect, effective communication training has a greater effect on couples' attitudes toward love than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective communication
  • attachment styles
  • social vitality
  • attitude to love
  • couples

[1] Besharat M, Dehghani S, Masoudi M, Pourkhaghan F, Motahari S. The effectiveness of group motivational interview and emotion regulation training and effective communication on reducing and burnout of adolescents using virtual social networks, Quarterly Journal of Research Psychological Application, 2015; 4 (5): 49-39. [Persian]

[2] Burak M, Jacob A. Self-esteem enhancement with children and ddolscent. New York: pergumon press. 1998. 

[3] Gratz KL, Roemer L. The Effectiveness of Communication Skills Training on Students' Social Anxiety. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2018; 26: 41-54.

[4] Emami Naeini N. Effective communication skills. Tehran: Publications of the Deputy Minister of Culture and Prevention of the Welfare Organization of the country. Islamic Freedom, Roodehen Branch. 2006.  [Persian]

[5] Besharat MA. Standardization of Adult Attachment Scale, Research Report. University of Tehran. 2009. [Persian]

[6] Pakdaman Sh. The study of the relationship between attachment and socialism in adolescence. Research Journal of the Faculty of Educational Sciences, University of Tehran. 2001. [Persian]

[7] Mousavi F, Reza Zadeh MR. Investigating the Role of Attitude to Love in Predicting Emotional Divorce of Married Men and Women in Qazvin, Journal of Social Psychological Studies of Women, 2018; 12(3):22-51. [Persian]

[8] Hezarjaribi J. "Study of factors affecting social vitality (with emphasis on Tehran province)", Journal of Applied Sociology, 20th year, consecutive issue (33), first issue, 1396; 119-146. [Persian]

[9] Sajjadi SF, Roshan R. The effectiveness of communication skills training on improving attitudes related to love and reducing marital boredom, Scientific-Research Journal, 2015; 14 (53): 221-238. [Persian]

[10] Soleimani Z, Zarbakhsh M. The Effectiveness of Effective Communication Training on Communication Skills and Quality of Work Life of Radio and Television Personnel, 2nd International Conference on Futurology, Management and Economic Development, Mashhad. 2015.  [Persian]

[11] Yousefi F. The Relationship between Students' Emotional Intelligence and Communication Skills, Iranian Psychologists Quarterly, 2006;(9) 3:13-5. [Persian]