مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه اصفهان

2 رشته برنامه ریزی درسی، هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: از مهم‌ترین مسائل برای متولیان تعلیم و تربیت؛ به‌خصوص مسؤولان نظام آموزش عالی، عملکرد تحصیلی دانشجویان است. افراد با موفقیت در تحصیل به موقعیت و جایگاهی دست می‌یابند که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود در راستای اهداف آموزشی و تربیتی استفاده نموده، شرایط لازم را برای زندگی اجتماعی موفق کسب می‌کنند.
هدف: هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. هدف دیگر این پژوهش تاثیر مؤلفه‌های هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. حجم نمونه 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی است که به شیوه‌ی تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS20 وبا بهره‌گیری از تکنیک‌های مرتبط آماری استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین مؤلفه‌های هوش هیجانی دانشجویان علوم پزشکی برحسب رشته‌ی تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داده که خوش‌بینی سهم عمده‌ای در عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.
نتیجه‌گیری: از طریق فراهم کردن زمینه اعتماد، حمایت و همکاری بین دانشجویان می‌تواند همدلی و شعور اجتماعی را در بین دانشجویان، که از مؤلفه‌های هوش هیجانی است، افزایش دهد که به تبع آن کیفیت زندگی افزایش پیدا خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison of Emotional Intelligence Components Based on Gender and Field of Study and its Relationship with Academic Performance of Students

نویسندگان [English]

  • Qasem Nozari 1
  • Mohammad Javad Liaghatdar 2
1 Master of Educational Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Curriculum Planning, Faculty of Isfahan University
چکیده [English]

Introduction: One of the most important issues for those in charge of education; Especially the officials of the higher education system is the academic performance of the students. Successful people in education achieve a position and position that use their maximum internal and external force in line with educational goals and acquire the necessary conditions for a successful social life.

Objective: The aim of this study was to investigate and compare the components of emotional intelligence based on gender and field of study in students of Isfahan University of Medical Sciences. Another purpose of this study is the effect of emotional intelligence components on academic performance of students of Isfahan University of Medical Sciences.

Method: The research method was descriptive-correlation and the statistical population was all students of Isfahan University of Medical Sciences in the academic year 1399-1400. The sample size is 180 students of the University of Medical Sciences who have been randomly selected by class. The SPSS20 software was used to analyze the data using statistically related techniques.

Results: The results showed that there is no significant difference between the mean components of emotional intelligence of medical students in terms of field of study and gender. The results also show that optimism has a major role in students' academic performance.

Conclusion: By providing trust, support and cooperation among students, it can increase empathy and social awareness among students, which is a component of emotional intelligence, which in turn will increase the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Gender
  • Field of Study
  • Isfahan University of Medical Sciences
[1] Zarei J, Azizi A, Kazemi A. Investigating the effective factors on reducing the desire to continue education in undergraduate students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. JEDMS, 2014; 7 (15): 49-59. (Persian).
[2] Tamnaifar M, Mansouri Nik A. Relationship between personality traits, social support and life satisfaction with students' academic performance. JRPHE, 2014;71: 149-166. (Persian).
[3] Mahasneh AM. Investigating the relationship between emotional intelligence and Meta cognition among Hashemite university students. RES, 2014; 6(5):201- 209.
[4] Shaykh al-Islami HM. Relationship between personality types and emotional intelligence with students' mental health. Journal of a New Approach in Educational Sciences, 2021; 3(1): 20-25. (Persian).
[5] Ruiz-Ariza A, Casuso RA, Suarez-Manzano S, Martínez-López EJ. Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive performance and emotional intelligence in adolescent young. C& E, 2018; 116: 49-63.
[6] Acebes-Sánchez J, Diez-Vega I, Esteban-Gonzalo S, Rodriguez-Romo G. Physical activity and emotional intelligence among undergraduate students: a correlational study. BMC, 2019; 19(1): 1241-1250.
[7] Bar – On R, Bar – on. Emotional Quotient Inventory, Technical manual, Toronto, Canada, Multh systems. 2002.
[8] Lee H, Park J, Lee J. Role of leadership competencies and team social capital in IT services. JCIS, 2013; 53(4): 1-11.
[9] Hasegawa Y, Ninomiya K, Fujii K, Sekimoto T. Emotional intelligence score and performance of dental undergraduates. O, 2016;104: 397-401.
[10] Mehdizadeh H, Azizi M, Jamshidzadeh F. Evaluation of emotional intelligence status of students of medical universities in the west of the country. JHSR, 2011; 7 (1): 89-100. (Persian).
[11] Dibajnia P, Zahiruddin A, Qaydar Z. Evaluation of emotional intelligence in fourth year medical students of Shahid Beheshti.RJ,2010;15(5):207-204. (Persian).
[12] Ehsani M, Sabarad L, Jahanian A, Khairkhah F. Relationship between emotional intelligence and academic status in dental students of Babol University of Medical Sciences, JJED, 2009; 11 (1): 56-49. (Persian).
[13] Furnham A. Gender difference in measured and self- estimated traid emotional intelligence. JV, 2000;42:449-46.
[14] Austin EJ. Saklofske DH. Egan, A. Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. PID, 2005;38: 547-558.
[15] Parker J, Laura DA, Summerfeldt J, Marjorie JH, Sarah AM. Emotional intelli-gence and academic success: Examining the transition from high school to university, PID, 2013, 36 (1): 163-172.
[16] Buror P. Phantoms in the brain: Probing the mysteries of the human mind, London. UK: Fourth Estate. 2017.
[17] Rice, D. M. The Relationship of Emotional Intelligence to Academic Achievement. NTEJ, 2018, 11(1): 25-36.
[18] Estrada, M.; Monferrer, D.; Rodríguez, A.; Moliner, M.Á. Does Emotional Intelligence Influence Academic Performance? The Role of Compassion and Engagement in Education for Sustainable Development. S, 2021, 13: 1-18.
[19] Khadeve, A. Madadi, R. and Hazratian, T. Investigating the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Performance of Graduate Students of Tabriz University of Medical Sciences. JPS, 2021, 20 (99): 405-411. (Persian).
[20] Fathi, A.; Mohammadi, Sh., Bazdar, p. The effectiveness of emotional intelligence training on aggression and individual and social adjustment of students. SJEE, 2020, 13 (50): 59-81. (Persian).
[21] Bar-on, R. The Bar-on emotional guotient inventory: A test of emotional intelligence. Toronto, Canada: health system. 1997.
[22] Ramezani, V. Investigating the relationship between emotional intelligence and the incidence and control of anger in students. Journal of Psychology, 2006, 37: 84-66.
[23] Lacivita, L. An examination of emotional intelligence factors: Their relationship to academic achievement and the implication for retention of the at risk, Doctoral Thesis, Capella University, IV-VII.  2003.