تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه است. این پژوهش از انواع پژوهش های کیفی و به روش پدیدارشناسی می باشد. مشارکت کنندگانی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند که، تجربه ی برنامه درسی کتاب سواد رسانه ای دوم متوسطه را داشته اند؛ بدین معنی که این کتاب را یا آموزش داده اند و یا تحت آموزش این کتاب بوده اند. میدان پژوهش شامل سه گروه معلمان، کارشناسان امور رسانه و دانش آموزان دوره متوسطه می باشند. به منظور انجام نمونه گیری ، از نمونه گیری نظری استفاده شده است که این نوع نمونه گیری نوعی نمونه گیری هدفمند است که تا زمان رسیدن به حالت اشباع ادامه یافت و در نهایت 16 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش مصاحبه نیمه ساختار مند بود. و برای اعتبار بخشی به داده ها و نتایج به دست آمده از پژوهش بعد از انجام مصاحبه و پیاده سازی آن، داده ها و تفسیر از آنها در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش ، قرار گرفت تا آنان صحت داده ها و تحلیل از آن را تایید کنند. داده ها بر اساس تحلیل محتوا به گونه کدگذاری :کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفتند. یافته های تحقیق در برگیرنده ی 5 مضمون اصلی که شامل "تغییر و تحول دنیا”،"تغییر و پیشرفت روزانه فناوری"،"تقویت تخصصی افراد،"ایجاد و افزایش سواد انتقال و دریافت پیام در افراد"،"آشنایی افراد با زندگی دیجیتال "بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and review of the second secondary media literacy book

نویسندگان [English]

  • Javad Ghaemizadeh 1
  • Gholamreza yadegarzadeh 2
  • Alireza Sadeghi 3
1 Master of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: The main purpose of this study is to analyze the second high school media literacy book. This research is a kind of qualitative research and phenomenological method. Participants in this study were those who had the experience of a secondary school literacy textbook; This means that this book has either been taught or has been taught in this book. In order to perform sampling, theoretical sampling was used. This type of sampling is a purposeful sampling that continued until saturation and finally 16 people were selected as a sample. The research data collection tool was a semi-structured interview. In order to validate the data and results obtained from the research, after conducting the interview and implementing it, the data and their interpretation were provided to the participants in the research, so that they could confirm the accuracy of the data and its analysis. Data were analyzed based on content analysis: open, axial and selective coding. Findings of the research include 5 main themes which include "Change and transformation of the world", "Daily change and advancement of technology", "Specialized strengthening of people", "Creation and increase of literacy in transmitting and receiving messages in people", "Familiarity of people with digital life" have been obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis and review
  • book
  • media literacy
  • high school
[1] Mirjalili SH. Information Literacy A look at the evolution of the concept of literacy in the information age. National Library and Information Studies Studies, 2006; (17): 109-122. [Persian]
[2] Shokrkhah Y. Media Literacy is an ideological article. Media Quarterly, 2009; 17(14). [Persian]
[3] Alikhani MH, Karimi Z. Media literacy training in schools Development of technical and vocational education and skills. 2017; 12(3): 47-51. [Persian]
[4] Haji Heidari H, Yazdian A. Assessing and Applying the Model of Five Levels of Critical Media Literacy: A Case Study of the Working Students of the Faculty of Broadcasting of the Islamic Republic of Iran. World Media Magazine, 2011;  6(2):12, 35-57 [Persian]
[5] MirJalili SH. Information Literacy, A Look at the Evolution of Common Concepts and Critical Perspectives, Tehran: Hamshahri, Second Edition. 2006 [Persian]
[6] Eidizade, T. Media Literacy and Selection of Media Games, Social Science Month Book. 2013. [Persian]
[7] Taghizadeh A. The role of media literacy training course on the ability to process media messages of high school students a case study of first year high school students in Kerman in the academic year 2013-2014. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Tehran. 2014. [Persian]
[8] Lankshear C, Knobel M. 'New' literacies: research and social practice. 2004.
[9] Ismail Punki E, Ismaili Givi MR, Fahimnia F. Investigating the relationship between media literacy and information literacy of communication science and information science and science students. Iran Institute of Information Science and Technology, 2016; 33(2): 581-604 [Persian]
[10] McQuail D. Mass communication theory. Translation: Parviz Ejlali, 2006. Tehran: Office of Media Studies and Development. 2005.  [Persian]
[11] Wells JG, Anderson DK. Teachers' Stages of Concern Towards Internet       ­  ­  ­      Integration. 1995.
[12] Baligh N. "Introduction to Media Literacy", Tehran, Voice of the Islamic Republic of Iran, 2001; (7) [Persian]
[13] Bagheri Kh. Injury and health in physical education, Islamic education, 2001;(6), [Persian]
[14] Sarukhani B. Sociology of Mass Media, 2001. [Persian]
[15] Soltani F. The importance and necessity of media literacy in the development of educational technology. 2016;  32:46-47. [Persian]
[16] Iranpour P. Media Literacy and Its Role in Using Interactive Media, M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, 2010 [Persian]
[17] Shokrkhah Y. What is media literacy? The specialized scientific monthly of the Voice of the Islamic Republic of Iran, year eight, 2001; 50. [Persian]
[18] Basirian Jahromi H. An Introduction to Media Literacy and Critical Thinking. Media Magazine, 2006; 17(68): 33-50. [Persian]
[19] Potter W. Definition of Media Literacy, translated by Leila Kavousi, Media Quarterly. 2006. [Persian]