بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی اسلامی مثبت گرا/دانشگاه آزاد خمینی شهر/اصفهان/ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان

3 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از اساسی ترین مشکلات برخی از دانش اموزان داشتن اضطراب می باشد و اگر این اضطراب و نگرانی از حد عادی خود تجاوز کند، باعث ناتوانی و ضعف در عملکرد تحصیلی دانش آموز می شود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه بود.
روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه می باشد که نمونه ی آماری شامل 30 نفر از دانش‌آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی پایین و اضطراب امتحان بالا بودند، بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15نفر) و کنترل(15نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های اضطراب امتحان ساراسون(1957) و عملکرد تحصیلی فام وتیلور(1999) بود. پس از انجام پیش‌آزمون، بر گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش تعهد در 8 جلسه‌ی 90دقیقه انجام گردید سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار 28SPSS و با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف داده ها توصیف و سپس مفروضه ها با روش آماری تحلیل کوواریانس و کوواریانس چندمتغیره تحلیل شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دوره اول تاثیر گذار بوده است .
نتیجه گیری: درمانگران میتوانند از این رویکرد درمانی جهت بهبود عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on academic performance and exam anxiety of female high school students

نویسندگان [English]

  • azam yazdani 1
  • majedeh mehri 2
  • safa elahi najaf abadi 3
1 Positive Islamic Psychology / Khomeini Shahr Azad University / Isfahan / Iran
2 Master student of Islamic-Positive Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan
3 Master student of Industrial and Organizational Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan
چکیده [English]

Introduction: One of the most basic problems of some students is having anxiety and if this anxiety and worry exceeds its normal level, it will cause disability and weakness in the student's academic performance.

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment therapy based on academic performance and test anxiety of female high school students.

Method: The present study was quasi-experimental and pretest-posttest with a control group. The statistical population included female students in the first year of high school. The statistical sample consisted of 30 students with low academic performance and high test anxiety, who were randomly selected and randomly divided into two groups of experimental (n = 15) and control. (15 people) were included. The instruments used were Sarason (1957) test anxiety questionnaire and Pham Taylor (1999) academic performance questionnaire. After the pretest, the experimental group underwent commitment-based treatment in 8 sessions of 90 minutes, then both groups were retested. The collected data were described by SPSS 28 software using descriptive statistics of mean and data deviation and then the assumptions were analyzed by statistical methods of analysis of covariance and multivariate covariance.

Results: The results showed that acceptance and commitment-based therapy training had an effect on academic performance and test anxiety of female first year students.

Conclusion: Therapists can use this therapeutic approach to improve students' academic performance and test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Academic Performance
  • Exam Anxiety
  • Students
[1] A-tjak JG, Davis ML, Morina N, Powers MB, Smits JA, Emmelkamp PM. A metaanalysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. psychotherapy and psychosomatics. 2015; 84(1): 30-6.
[2] Mirsalehi R, Ahmadi Ardakani Z, Shiri M. The effectiveness of acceptance and commitment based treatment on the academic performance of veteran children. Veterans Engineering and Medical Sciences Research Institute. 2017; 10 (1): 33-39. [Persian]
[3] Pintrich PR, De Groot EV. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance.J Educ Psychol.1990;82(1):33-40.
[4] Kemmelmeier M, Danielson C, Bastten J. What in a grade? Academic success and political orientation. Pers Soc Psychol B. 2005; 31:1386-99.
[5] Jury M, Smeding A, Court M, Darnon C. When firstgeneration students succeed at university: On the link between social class, academic performance, and performance-avoidance goals. Contemp Educ Psychol. 2015; 41(0):25-36
[6] Kim KR, Seo EH. The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Pers Indiv Differ. 2015; 82: 26-33.
[7] Barnes-Holmes Y, Barnes-Holmes D. riding the waves: A functional- cognitive perspective on the relations among behaviour therapy, cognitive behavior therapy and acceptance and commitment therapy. International Journal of Psychology, 2016; 51(1): 40– 44.
[8] Hays NP, Bathalon GP, McCrory MA, Roubenoff R, Lipman R, Roberts SB. Eating behavior correlates of adult weight gain and obesity in healthy women aged 55-65 y. Am J Clin Nutr 2002;75(3): 476-483.
[9] Burckhardt R, Batterham P, Pavlovic D. A randomized controlled trial of strong minds: A school-based mental health program combining acceptance and commitment therapy and positive psychology. Journal of school psychology, 2016; 18: 90-98.
[10] Hacker T, Stone P, MacBeth A. Acceptanceand commitment therapy Do we know enough? Cumulative and sequentialmeta-analyses of randomized controlled trials. Journal of afective disorders, 2016; 190: 551-565.
[11] Pvr-abdol S, Gharamaleki N. The effectiveness of acceptance and commitment therapy based on reducing test anxiety than students with specific learning disorder. The first National Congress of the third wave behavior behavioral treatments. Kashan University of Medical Sciences and Health Services, 2015.
[12] Pham LB, Taylor SE. From Thought to Action: Effects of Process- Versus Outcome-Based Mental Simulations on    Performance. Society for Personality and Social Psychology, 1999; 25(2):250-260  .
[13] Sahib Al-Zamani M, Zirak A. Study and learning strategies of students of Isfahan University of Medical Sciences and its relationship with the level of exam anxiety. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11:58-68. [Persian]
[14] Saber Mahani A. Investigating the Relationship between Social Skills and Test Anxiety with Academic Performance of Female High School Students in Saravan. National Conference and New Achievements in the World in Psychology Education. 2009;1-14. [Persian]
[15] Door-Taj F. The effect of mental process and product simulation on improving students' academic performance, construction and standardization of academic performance. PhD Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University. 2004 [Persian]
[16] Reza Pourmir Saleh Y, Ahmadi Ardakani Z, Shiri M. The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on the academic performance of veteran children. Journal of Educational-Scientific-Educational Psychology. 2017; 15 (29): 97-124. [Persian]
[17] Paliliunas D, Belisle J, Dixon M R. A Randomized Control Trial to Evaluate the Use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) to Increase Academic Performance and Psychological Flexibility in Graduate Students. Behavior Analysis in Practice 2018; 11:241–253.
[18] Bozorgi A, Bayat F, Isfahani Asl M. The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on test anxiety in primary school children. Journal of Psychological Development. 2019; 8(9): 20-11. [Persian]
[19] Sanafi Khani A, Najian Tabriz F, Khezri Moghadam H, Fazilatpour M, Derakhtar A. The effectiveness of group psychotherapy based on acceptance and commitment on test anxiety of dual national students with test anxiety in the second six months of the year 1396 in Shiraz. Zanko Journal of Medical Sciences. Kurdistan University of Medical Sciences. 2019; 64-73. [Persian]
[20] Habibollahi S, Abedi A, Naderi F, Mazaheri M. The effect of acceptance and commitment therapy (ACT) on test anxiety and psychological well-being of high school students. Behavioral Science Research, 2018; 16(3): 344-2352. [Persian]
[21] Irvani MR, Taherian N. The effectiveness of group counseling based on the method of admission and commitment for exam anxiety of female students of permanent vocational technical high school in the 2nd district. 5th National Conference on Psychology; Assistance counseling. 2016. [Persian]
[22] Ellen J, Bluett Kendra J, HomanKate L, Morrison Michael E, Levin Michael P, Twohig. Acceptance and commitment therapy for anxiety and OCD spectrum disorders: An empirical review. Journal of Anxiety Disorders. 2014; 28(6):612-624