بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل (TA) بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی (مثبت‌گرا)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: تیزهوشی امری است که در سرتاسر تاریخ، موارد شناخته شده‌ای از آن، مضبوط است و به برتری شناختی، خلاقیت و انگیزه‌های زیاد در کودک، اشاره دارد که وی را از اکثر همسالان متمایز می‌کند و او را قادر می‌سازد که چیزی باارزش به جامعه عرضه کند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل(TA) بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان بود.

روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه‌ی دانش آموزان مدارس فرزانگان در سال 1400 بود. نمونه پژوهش به صورت در دسترس بود و در هر گروه آزمایش و کنترل 15نفر قرار گرفتند. پس از انجام پیش آزمون، برای گروه آزمایش مداخله درمانی صورت گرفت و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه کمال گرایی هیل بود. پس از ارزیابی مداخله،آزمون‌های پژوهش مجددا در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. کلیه‌ی داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار 23SPSS و با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف داده ها توصیف و سپس مفروضه ها با روش آماری تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر کاهش کمال‌گرایی اثر دارد و میزان این تاثیر 75درصد بوده است(01/.>P).

نتیجه‌گیری: افراد با آموزش تحلیل رفتار متقابل می‌توانند به شناخت بیشتر مشکلات خود برسند و تغییرات مثبت و پایداری را در خود به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of interaction behavior analysis (TA) on reducing the perfectionism of Farzanegan school students

نویسندگان [English]

  • Malihe Jahanbakhsh 1
  • zahra fathi 1
  • leila behagh 2
1 MSc of Islamic Psychology (Positive), Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran.
2 MSc of Personality Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Intelligence is something that is well-known throughout history and refers to the cognitive superiority, creativity and high motivation in the child, which distinguishes him from most of his peers and enables him. Makes it something valuable to offer to the community.

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of interaction behavior analysis (TA) on reducing the perfectionism of Farzanegan school students.

Method: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study was all students of Farzanegan schools in 1400. The research sample was available and 15 people were placed in each experimental and control group. After pre-test, therapeutic intervention was performed for the experimental group and then post-test was taken from both groups. The measurement tool used was the Hill Perfectionism Questionnaire. After evaluating the intervention, the research tests were performed again in experimental and control groups. All collected data were described using SPSS 23 software and descriptive statistics using mean and deviation of the data and then the assumptions were analyzed by analysis of covariance and multivariate analysis of covariance.

Results: The results showed that group training of interaction behavior analysis has an effect on reducing perfectionism and the rate of this effect was 75% (P <0.01).

Conclusion: People can learn more about their problems and make positive and lasting changes by learning interaction behavior analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction Behavior Analysis
  • Perfectionism
  • Students
[1] Narimani M, Gholamzade H, Dehghan Har. Comparison of study habits, self-efficacy and procrastination between gifted and normal school students. Student Psychology Studies. 2013; 3(1): 176-196. [Persian]
[2] Farahini N, Afrooz, Gha Rasoulzadeh Tabatabai K. The relationship between parenting methods and shyness in creativity in the gifted. Journal of School Psychology, 2013; 2(18): 13-1. [Persian]
[3] Firoozabadi S. The relationship between the dimensions of perfectionism and state / character anxiety in high school students. Journal of School and Virtual Learning Research.  2016; 2(8):100-110. [Persian]
[4] Hoffmann A, Stoeber J, Musch J. Multidimensional perfectionism and assortative mating: A perfect date?. Personality and Individual Differences, 2015; 86: 94-100
[5] Frost RO, Lahart CM, Rosenblate R. The development of perfectionism: A study of daughters and their parents. Cognitive Therapy and Research, 1991; 15: 469- 489
[6] Stoeber J. How other-oriented perfectionism differs from self oriented and socially prescribed perfectionism. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 2014; 36: 329-338.
[7] Flett GL, Besser A, Hewitt PL. Perfectionism and interpersonal orientations in depression: an analysis of validation seeking and rejection sensitivity in a community sample of young adults. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 2015; 77: 67-85.
[8] Sepehrian Azar F. Effectiveness of Psychotherapy Interaction Analysis on Reducing the Symptoms of Generalized Anxiety Disorder. Urmia Medical Journal, 2016; 26(4): 311-319. [Persian]
[9] Akbari Khan, Johnny Z, Poor Sharifi H, Alilu M, Azimi Z. Comparison of the effectiveness of interaction analysis treatment with cognitive-behavioral therapy in improving the pathological symptoms of emotional failure in students. Journal of Clinical Psychology, 2013; 15 (3): 101-87 [Persian]
[10] Ata-Dokht A, Jafarian Dehkordi F, Basharpour S, Narimani M. The effectiveness of group training in reciprocal behavior analysis in increasing flexibility and improving family performance in women with marital disputes. Quarterly Journal of Personality and Individual Differences, 2016;  4 (2): 44-25. [Persian]
[11] Dorostian A, Farahbakhsh F, Georgian Y. Comparison of the effect of counseling by the method of interactional behavior analysis with cognitive-behavioral counseling of mothers on reducing children's anxiety. Counseling research. 2014;  12(47). [Persian]
[12] Cook L, Caitlin. "The Influence of Parent Factors on Child Perfectionism: A Cross-Sectional Study" (2012). UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones. 1551. 2012.  https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/1551
 [13] Amundson NE. TA with elementary school children: A pilot study. Transactional Analysis Journal, 2003; 5(3): 250-252
[14] Norozpour A, Jan-Bozorgi M, Agah Harris M, Fallah M. The effect of reciprocal behavior analysis training on adjusting mothers' perfectionism according to parenting style. Journal of Educational Psychology. 1393; 33 (9): 156-167. [Persian]
[15] Widdowson M. Transactional Analysis Psychotherapy for a Case of Mixed Anxiety & Depression: A Pragmatic Adjudicated Case Study – ‘Alastair’. International Journal of Transactional Analysis Research 2018; 5(2):66-76.
[16] Gentelet B, Widdiwson M. Paradoxical Alliances in Transactional Analysis Psychotherapy for Anxiety: A Systematic Adjudicated Case Study. Transactional Analysis Journal. 2016.  10.1177/0362153716650657.
[17] Emadian AS, Alandani M, Salehi Asrami A.  The Effectiveness of Eric Byrne Behavior Analysis Training on Reducing Anxiety and Aggression of Housewives Referred to Health Homes in Sari, 2nd International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran, Soroush Hekmat Mortazavi Islamic Studies 2019. [Persian]
[18] Rick B. Games, Psychology of Human Relations, translated by Ismail Fassih. Publications: Mind Pendant. 2016 [Persian]
[19] Nasri P, Sadeghian S. The Effectiveness of Group Psychotherapy with a Behavioral Analysis Approach on Students' Existential Anxiety, 9th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Ishraq Conference, 2017. [Persian]
[20] Cakici DC. An examination of the general procrastination behavior and academic procrastination behavior in high-school and university students. Unpublished MA Thesis. Ankara University Institute of Education Sciences, Ankara. 2013
[21] Dasht-e Bozorgi. The relationship between procrastination and academic perfectionism with academic burnout and academic performance in students. Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 2016; 9(1): 41-34. [Persian]