اثر ICT(فاوا)در برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

یکی از ویژگیهای مهمی که پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است،اینست که باعث میشود ارتباط انسان با انسان، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد . فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحولپذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که میتواند با دانش آموزانداشته باشد، از نقش مهمی در انتقال دانش برخوردار است . درباره تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد . رویکرد اول که به رویکرد اصلاحگرا نام گرفته، براین باور است که اثر فناوریهای جدید (اطلاعات و ارتباطات)بر آموزش و پرورش تدریجی بوده و این پدیده باعث میشود که آموزش به شیوه سنتی، تنها به گونهای کارآمدترانجام باعث تسریع اصلاحات در آموزش و پرورش میشود . در کنار این رویکرد، رویکرد تحولگرا مطرح است که معتقد به تحول زدایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش میباشد. این پژوهش تلاش دارد با بیان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت، به بررسی تاثیر این پدیده بر روی برنامه درسی بپردازد بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی فوایدی به همراه دارد. از جمله اینکه امکان بهره گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را برای معلم و دانش آموزان فراهم می آورد این نوع برنامه درسی، بیش از آنکه بخواهد دانش معینی را به دانش آموزان القاء کند، زمینهای را فراهم میکند که از طریق آن امکان شکوفایی قابلیتهای فردی دانش آموزان افزایش مییابد . در این رابطه به تاثیرات دیگری میتوان اشاره کرد که در پژوهش به آنها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ICT in the curriculum

نویسنده [English]

  • hossein hajati
Allameh Tabatabai University of Tehran
چکیده [English]

One of the important features of the information and communication technology phenomenon is that it facilitates and enhances human-to-human communication, as well as human-to-environment. Information and communication technology plays an important role in knowledge transfer due to its transformative power and the ability to communicate dynamically with the student. There are two views on the impact of information and communication technology in the field of education. The first approach, called the reformist approach, believes that the effect of new technologies (information and communication) on education is gradual, and this phenomenon causes education in the traditional way, only in a more efficient way, to accelerate reforms in education. . Along with this approach, there is a transformational approach that believes in the de-transformation of information and communication technology in education. This study tries to investigate the impact of this phenomenon on the curriculum by expressing the role of information and communication technology in the field of education. The use of information and communication technology in the curriculum has benefits. Among other things, it provides the possibility of using an integrated curriculum for teachers and students. This type of curriculum, rather than instilling certain knowledge in students, provides the ground through which individual abilities can flourish. Students increase. In this regard, other effects can be mentioned that have been discussed in the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • curriculum
  • ICT in education
  • ICT in the curriculum
[1] Ebrahimi A. Curriculum Planning (New Strategies). Tehran: Fekrno. 1911
[2] Zarei Zavaraki I. Information Technology Article in India, Indian Scientific Quarterly, 2001; (6)13.
[3] Zargar M. Principles and Concepts of Information Technology. Tehran: Optimal. 2010.
[4] Fathi ,  Ajargah, Kourosh. Needs assessment in educational and curriculum planning (methods and techniques), Iran, Ministry of Education. Publisher: General Department of Teacher Training and Human Resources Training. 1996.
[5] Lisa R, Latoka S. University Curriculum Design and Development; Translated by Gholam Reza Yadegarzadeh, Seyed Maryam Hosseini Loregani, Tehran: Farhikhtegan Publishing
[6] Sarkar Arani MR. The culture of education in Japan. Tehran: Journalist. 2002.
[7] Attaran M. Globalization, Information Technology and Education. Tehran: Aftab Mehr. 2002.
[8] Meyer, Richard E. Multimedia Learning Translated by Mahsa Mousavi. Tehran; Publisher of the Higher Institute of Management Education and Research and Planning. 2005
[9] Wentling T. Planning for effective training. Translated by Majmad Chandri. Tehran: Tarbiat Modares University
[10] Abili, Khodayar A. Look at the Necessity of Computer Education in Society, Quarterly Journal of Management in Education. 1998; 5(77).
[11] Zofan Sh, Lotfipour Kh. Educational media for the classroom. Tehran; Iran Textbook Publishing Company. 2000.
[12] Tilleston, Walker D. Media and technology translated by Ahmad Sharifan. Tehran; Publisher: Zarba. 2006.
[13] Ebadi R. Information Technology and Education. Tehran; Publisher of Educational Technology Development Institute. 2005.
[14] Mahmoudi M. The impact of information and communication technology in the curriculum. In Mohammad Reza Nili (collector), Proceedings of the Second Conference on Educational Technology (448-478). Tehran: Allameh Tabatabaei University. 2007.
[15] Ebrahimi A. Curriculum planning (new strategies). Tehran: Fekr-e No. 1998.
[16] Islahi AR, Rifai D, Jafari S. Effective teaching methods with emphasis on new technologies. Publisher: Avaye Noor. 2018.