تببین و بررسی نوع و میزان و چگونگی معنویات و باورهای معنوی در تربیت کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار برنامه ریزی درسی،دانشگاه فرهنگیان،پردیس نسیبه تهران

چکیده

تربیت صحیح و ثمربخش تاحدود زیادی درگرو این است که پدران و مادران از ابتدای کودکی وحتی قبل از تولد کودک، به این مهم توجه داشته ونهایت تلاش خود رادر جهت تربیت فرزندی صالح به کارگیرند. زیرا بهترین زمان برای تربیت، دوران کودکی است. تحقیق حاضر با هدف تببین و بررسی نوع و میزان و چگونگی معنویات و باورهای معنوی در تربیت کودکان و نوجوانان به روش همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری تعداد 50 نفر از دانش آموزان 7 تا 15 ساله تهرانبود. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 81/0 بدست آمد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون همبستگی پیرسون گام به گام، تجزیه و تحلیل شدند.نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن که رابطه بین باوری های دینی و تربیت شامل مولفه های شخصیت پذیریTاجتماعی پذیری،رفتارهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بنابراین خانواده باید تلاش کند که آموخته های مذهبی کودکان با تجارب و احساسات خوشایندی شکل بگیرد.ابراز احساس خرسندی و روحیه رضایتمندی،گرایش به این احساسات مذهبی را برای کودکان گوارا میسازد.مشاهده رفتار اطرافیان (به خصوص والدین) انگیزه ای قوی و غنی برای یادگیری و آموزش دانش آموزان است. وقتی که کودک نسبت به رفتار و نحوه حرکات و حرف زدن والدین و اطرافیان کنجکاو می‌شود باید توجه داشت که کنجکاوی بی هدف و بی نتیجه نیست بلکه متضمن الگوگیری و مشارکت فعالانه او به صورت تجربه ای جدید در فرازهای حساس زندگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain and study the type and amount and manner of spirituality and spiritual beliefs in the education of children and adolescents

نویسنده [English]

  • akram hafezi
Assistant Professor of Curriculum Planning, Farhangian University, Nasibeh Campus, Tehran
چکیده [English]

Proper and fruitful upbringing depends to a large extent on the fact that parents, from the beginning of childhood and even before the birth of the child, pay attention to this important issue and use their best efforts to raise a righteous child. Because the best time for education is childhood. The present study aims to explain and investigate the type and extent of spirituality and spiritual beliefs in the education of children and adolescents by correlation. The statistical population was 50 students aged 7 to 15 years in Tehran. Sampling was selected by simple random sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire whose reliability was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.81. Data were analyzed using SPSS software using stepwise Pearson correlation test. The results of Pearson correlation test indicate that there is a positive and significant relationship between religious beliefs and education including components of personality, socialization, religious behaviors. Therefore, the family should try to shape the religious teachings of children with pleasant experiences and feelings. expressing the feeling of satisfaction and the spirit of satisfaction, makes the tendency to these religious feelings for Guava children.Observing the behavior of others (especially parents) is a strong and rich motivation for students to learn and teach.When a child becomes curious about the behavior and manner of movement and talking of parents and others, it should be noted that curiosity is not aimless and fruitless, but involves modeling and active participation as a new experience in sensitive phrases of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • spiritual beliefs
  • upbringing of children and adolescents
[1] Hojjati MB. Book of Islam and Education, Islamic Culture Publishing Office - Tehran. 1991
[2] Zanjani A. Imam Khomeini (RA) and Political Jurisprudence, Reflection of Thought, 2006; (75): 116-119.
[3] Amini Ib. Religion Of Education, Qom Islamic Publications. 2000.
[4] Arafi AR. Objectives of Education From The Perspective of Islam, Qom Office of Cooperation Between The Seminary and The University, 1997; 119.
[5] Rahbar M, Taghi-Rahimian MH. Islamic Ethics and Education - Qom, Mehr Edition - 13th Edition. 1998.
[6] Davari M. Religious Education, Under the Supervision of Alireza Arafi, Seminary and University Research Institute, Qom, Sh. 2000.
[7] Dashti M. Responsibility For Educating Adolescents, Imam Ali School Publications, Qom, 1996; 150.
[8] Farhadian R. Fundamentals of Education in Quran and Hadiths, Qom, Islamic Propaganda Office Publications. 1999.
[9] Sheikh M. Principles of Religious Education in the Family, Yasin Publications, Tehran. 1999.
[10] Dubai M. Stages of Raising Children, Kardan Translation, University Publications. Debai, Mauritius -La Planification De L’enseignement En Iran”, Revue Detiers Monde; 1994; (L): 1982
[11] Shariatmadari A. Society and Education - Amirkabir Tehran Publications. 2005.
[12] Eftekhari Ib. Educating Students from The Perspective of the Quran, Shafaq Publications. 2004
[13] Nahavandian A. Methods and Insights of Religious Education, Shafaq Publishing. 2006.
[14] Zamzam Z, Soltanian M, Shapourzadeh S. The Effect of Family and School on Religious Education of Elementary Students and the Study of Religiosity and the Role of Religious Beliefs in Their Academic Achievement, Third International Conference on Religious Research, Islamic Sciences, Jurisprudence and Law in Iran and the Islamic World, Karaj. 2019.
[15] Bagheri H, Khalkhali M. The Relationship between Religious Beliefs and Moral Development and Creativity in Ninth Grade Male and Female Students of Public Schools In Sari, District 2, 3rd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Mashhad. 2016.
[16] Khodarahmi So, Amouzadeh M, Khodarahmi L, Roshani S. A Study of the Relationship between Religious Beliefs and Religious Education of 7-17 Years Old Children in Darrehshahr, First International Conference on Socio-Cultural Studies and Religious Research, Rasht. 2016.
[17] Mousavi Moghadam SR, Ismail Chegni M. Investigating the Relationship between Religious Beliefs, Self-Control and Spiritual Health among the Basiji Sisters In Shousha. December 10, 2016; 1 (1):40-7.
[18] Agha Mohammadi J. Investigating the Role of Parents' Educational Model in Their Children's Religious Education, Journal of Propaganda Education, 2013;(2) 1:, 10-1.
[19] Sadeghi M, Mazaheri A. The Quality of the Parent-Child Relationship is A Precondition for the Religious Education of Children. Family Research. 2007; 3-1.
[20] Shokouhi Gh. Foundations and Principles of Education, Mashhad, Astan Quds Razavi Publications. 2006.
[21] Saif AA. Experimental Psychology Book, Roshd Publications - Tehran. 2004.