بررسی رابطه کیفیّت زندگی کاری با استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسى رابطه کیفیّت زندگى کارى با استرس شغلی معلمان ابتدایی شهرستان بهمئی صورت گرفته است.
روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه ی معلمان ابتدایی (350=N) شهرستان بهمئی بودند. حجم نمونه پژوهش 200 نفر معلم (مرد و زن) بر اساس فرمول همبستگی بین دو متغیر کمّی، به صورت تصادفی منظم انتخاب گردید. روش جمع آورى اطلاعات پرسشنامه سه قسمتى شامل: ویژگى هاى دموگرافیک، پرسشنامه کیفیّت زندگى کارى بر اساس مدل والتون و پرسشنامه استاندارد استرس شغلى اسیپو بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون شفه و آزمون t مستقل استفاده شده است.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین کیفیّت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان ابتدایی رابطه معکوس و معناداری 0.352 r= - وجود دارد. از میان مؤلفه های کیفیّت زندگی کاری به ترتیب متغیرهای پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعی، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیّت های فردی بیشترین تأثیر را بر استرس شغلی دارند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه میان کیفیّت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان ابتدایی، انجام پژوهش های مشابه در سایر جوامع و استان ها، انجام پژوهش هایی در ارتباط با سایر عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی و ارائه مدلی کلی تر از استرس شغلی و همچنین انجام تحقیقات مشابه در کادر ستادی آموزش و پرورش و مقایسه نتایج توصیه میگردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between quality of work life and job stress of primary school teachers in Bahmaei (Iran)

نویسندگان [English]

  • Fazel Ahmadineek
  • Ali Imami neek
MA of educational management, department of educational management , Ahwaz branch, Islamic Azad University, AHWAZ, Iran
چکیده [English]

Investigate the relationship between quality of work life and job stress of primary school teachers in Bahmaei (Iran)

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between quality of work life and job stress of primary school teachers in Bahmaei.
Method: The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study was all primary teachers (N = 350) in Bahmaei city. The sample size of 200 teachers (male and female) was randomly selected based on the correlation formula between the two quantitative variables. Data collection method was a three-part questionnaire including: demographic characteristics, quality of work life questionnaire based on Walton model and standard job stress questionnaire of Osipow . For data analysis, Pearson correlation coefficient, multivariate regression, one-way analysis of variance, Scheffe test and independent t-test were used.
Results: Data analysis showed that there was a significant inverse relationship between quality of work life and job stress of elementary teachers r = - 0.352. Among the components of quality of work life, fair payment . of, social fitness, general living space and development of individual abilities have the most impact on job stress, respectively.
Conclusion: Considering the relationship between quality of work life and job stress of primary school teachers, conducting similar research in other communities and provinces, performing researches on other factors affecting job stress and presenting a more general model of job stress and conducting similar researches in the education staff and results comparison are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • job stress
  • elementary teachers
[1] Woolridge A. Come back, company man", New York Times Magazine, 2000; 25(12): 75-98.
[2] Rezaian A. Stress Management (Advanced Organizational Behavior Management), First Edition, Tehran; Organization for the Study and Compilation of Humanities Books (Samat). 2008. [Persian].
[3] Ross R, Altmeier E. Job Stress: Stress and Anxiety Management for Individual and Organization, First Edition, Translated by Gholamreza Khajehpour, Tehran: Bazetab Publications, 2010. [Persian].
[4] Lau R. Quality of work life and performance – An ad hoc invitation of two key elements in the service profit chain model. International journal of service industry. 2000; 155-162
[5] Morehead G. Organizational Behavior, translated by Mehdi Alvani and Gholamreza Memarzadeh, Tehran: Morvarid Publications, 2008.
[6] Mirkamali SM, Naranji Thani F. Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction between Faculty Members of Tehran and Sharif Universities of Technology, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 2008, Tehran: University of Tehran Press. [Persian].
[7] Dolan Shimon L, Schuler Randall S. Personnel and Human Resources Management, translated by Mohammad Ali Tusi and Mohammad Saebi, seventh edition, Public Management Training Center, 2007. [Persian].
[8] Foolad Band F. Job Fatigue (Causes and Solutions), Health Weekly 2008; 106: 8.
[9] Abdi H. Determining the relationship between job stress and job burnout in the community of nurses working in Yazd hospitals. Journal of Yazd University of Medical Sciences 2009; 9(3): 58 - 63. [Persian].
[10] Salmani D. Quality of Work Life and Improvement in Organizational Behavior, Tehran, Tehran University School of Management Publications. 2008. [Persian].
[11] Hashemi Motlagh S. Comparison of communication skills and quality of work life of active and non-active faculty members; Islamic Azad University of East Azerbaijan Province; Beyond Spring Management; Third Year, 2010;12: 7 - 32. [Persian].
[12] Shirkund A. Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Performance of Iran Insurance Company in Tehran, Tehran; Allameh Tabatabai University, 2007. [Persian].
[13] Ramezani Nejad R. A Study of Occupational Stress Factors for Physical Education and Sports Teachers, 2010; 25: 27- 37. [Persian].
[14] Asgari P, Nakalzadeh M. The relationship between job stress and social support with job satisfaction in the employees of the National Drilling Company; Islamic Azad University of Ahvaz ; New Findings in Psychology (Social Psychology) Spring 2010; 5, (14): 37- 52. [Persian].
[15] Ansari MI, Mirahmadi SMR, Zabihzadeh K. Investigating the Relationships between Job Stress, Job Satisfaction, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior. Human Resource Management in Oil Industry Winter 2010; 4, (13):153- 166. [Persian].
[16] Khakbazan Z. Investigating the Relationship between the Source of Control and Burnout of Primary School Teachers in Neishabour, Master Thesis, City: Tehran, Allameh Tabatabaei University, 2006. [Persian].
[17] Zommorodi H. Relationship Between Quality of Work Life and Job Stress of School Principals in Mashhad, Master Thesis, City: Tehran, Allameh Tabatabaei University, 2006. [Persian].
[18] Begle TM, Czajka JM. Panel Analysis of The Moderating Effects of Commitment On Job Satisfaction, Intent to Quit, and Health Following Organizational Change. Journal of Applied Psychology, 1993; 78(4):552-556.
[19] Maslach C. The Measurement of Experienced Burnut. Journal of Accupational Behavior. 1981; 2: 113.
[20] Federico R. Vanderbilt making study to improve quality of work life. Vanderbilt University Medical Center for More Information Journal, Available at: www.mc.vanderbilt. Edu.  2003
[21] Davis M. The Relaxation & Stress Reduction Workbook. 1988. CA By: Harbinger.
[22] Khaghanizadeh M. Investigating the Relationship between Job Stress and Nurses' Quality of Work Life. Journal of Medical Sciences 2008;10: 175-184. [Persian].
[23] Mohammadi B. Investigating the Relationship between Quality of Work Life and Organizational Health in Secondary Schools of Kurdistan Province, M.Sc. Thesis, City: Tehran, Shahid Rajaei University, 2008. [Persian].
[24] Fardipour H. Study of the quality of work life of accounting units of education departments in the nineteen districts of Tehran, master's thesis. 2000. [Persian].
[25] Hosseini Farjam AS. A Study and Comparison of the Quality of Work Life of Teachers in Hamadan, Master Thesis, Education Management of Hamadan Province. 2004. [Persian].