اولویت بندی مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99_1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران مرکز

2 گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهرا مرکزی

چکیده

چکیده
مقدمه: توانمند سازی یکی از ابزارهای بسیار ضروری برای مدیریت هر سازمانی است که می تواند درجهت هدایت و تامین منابع انسانی به منظور افزایش بهره‌وری و اثربخش بودن مورد استفاده قرار گیرد که ضرورت این مهم در ساختار آموزش و پرورش بیشتر احساس می شود. چرا که آموزش و پرورش نهادی فراگیر، همه گیر، پویا و اثرگذار بر کلیه رفتارها و هنجارهای آشکار و نهان همه جانبه ی اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم جامعه است.
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد.
روش: در این مقاله با یک رویکرد کاربردی به توضیح ، تبیین و رتبه بندی مولفه های بعد روانشناختی توانمندسازی دبیران پرداخته شد. یک سوال اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح گردید. روش پژوهش توصیفی است.
نتیجه گیری: 1- در تمام مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران میانگین نمونه آماری از میانگین واقعی بیشتر می باشد که وضعیت مناسب را نشان داد .
2- اولویت بندی مولفه های بعد روان شناختی توانمندسازی دبیران به ترتیب احساس شایستگی با 14/3، احساس موثر بودن با 08/3، احساس خودمختاری با 94/2، احساس اعتماد با 93/2 و احساس معنادار بودن با 92/2 است.
3- 25درصد واریانس متغیر توسط مولفه احساس اعتماد، 21درصد احساس خودمختار بودن، 19 درصد احساس موثر بودن، 11 درصد احساس معنادار بودن و کمترین درصد مربوط به احساس شایسته بودن با 9 درصد تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of the Components of the Psychological Dimension of Teacher Empowerment in Public Boys' Secondary Schools in Tehran in the Academic Year 2019-2020

نویسندگان [English]

  • alireza Fakharian 1
  • mehdi shariatmadari 2
1 univercity tehran markaz
2 Management Department of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract Introduction: Empowerment is one of the most essential tools for the management of any organization that can be used to guide and provide human resources to increase productivity and effectiveness, the need for this is felt in the structure of education. Because education is a comprehensive, pervasive, dynamic and influential institution on all overt and covert moral, political, economic, religious, legal, social and cultural behaviors and norms of individuals in society. Objective: The present study aims to investigate and ool Objective: The present study was conducted to investigate and prioritize the components of the psychological dimension of teacher empowerment in public boys' secondary schools in Tehran in the academic year 2019-2020
Conclusion: 1- In all components of the psychological dimension of teacher empowerment, the average of the statistical sample is higher than the real average, which showed the appropriate situation. 2- Prioritizing the components of the psychological dimension of teacher empowerment are the feeling of competence with 3.14, the feeling of effectiveness with 3.08, the feeling of autonomy with 2.94, the feeling of trust with 2.93 and the feeling of meaningfulness with 2.92, respectively. . 3. 25% of the variance variance was explained by the component of feeling of trust, 21% of feeling of autonomy, 19% of feeling of effectiveness, 11% of feeling of meaning and the lowest percentage of feeling of worthiness with 9%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Psychology
  • Competence
  • Effectiveness
  • Autonomy
[1] Montazer Al-Faraj M. Health Information Management, Special Issue on Health Services Management, 2011; (8)8.
[2] Watten  D, Cameron  K. Empowerment and Delegation, Translated by Badruddin Orei Yazdani, Tehran: Institute of Management Research and Training; 2002.
[3] Asadi S, Hassani M, Alireza C, Sheikhi Z,. Teacher Empowerment and Organizational Learning Capacity of the School, Sixth Congress of the Iranian Psychological Association, Tehran: 2017.
[4] Mojgan I, Baratali M, Hossein A,. Introduction to Information Technology and Empowerment of High School Teachers in Bojnourd, Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, Third Year Issue 4 ,12 consecutive, Summer 2013.
[5] Vakili R, Maleki A, Zavar S, The Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Commitment of Secondary School Teachers in Maragheh: Quarterly Journal of Leadership and Educational Management, 2013; 7(2): 131-144.
[6] Shafiee S, Sharifzadeh M, Contemporary Research in Science and Research, Summer 99, Second Year.
[7] Bagheri Hassanarodi F, Investigating the possibility of psychological empowerment of the staff of the School of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences based on the five-dimensional model of Veton and Cameron, International Conference on Economics, Accounting, Management and Social Sciences, 2014.
[8] Ghaffarzadeh M. A study on the study of factors related to the empowerment of Tarbiat Moallem University staff from their own perspective in the Islamic Azad University, Tehran Branch, 2011.
[9] Bijan A, Review and critique of the theory, "Educational Supervision as Teacher Professional Development" Institute of Humanities and Cultural Studies, Fifteenth year, fourth issue, 2015, 144–163.
[10] Moradi M, Jalilian H. The Effect of Psychological Empowerment on the Organizational Performance of NAJA Staff, the Role of Mediation of Job Stress, Job Satisfaction and Organizational Commitment, 2015.
[11] Salimi J, Arash A, Study of the Relationship between Mental Empowerment and Job Satisfaction of Teachers; Investigating the Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior, 2015.
[12] Watten D, Cameron K, Power Skills and Influence, translated by Mohammad Ali Babaei, Institute of Management Research and Training, 2002.
[13] Wilkinson A. Empowerment: theory and practice, Personnel Review .2002; 27(1):40-56
[14] Azar A, Momeni M. Statistics and its Application in Management, Volume One, Tenth Edition, Tehran: Samat Publications, 2001.
[15] Iran Nejad Parizi M, Research Methods in Social Sciences, Tehran: Maidan Publishing, 1999.
[16] Heidar AH. Practical Guide for Compiling an Academic Dissertation, 2011.
[17] Kakojojibari A, Document and Charter for Reform of Iran's Education System (Second Draft), 2003,
[18] Mehregan M, Zali M. Scientific Journal "Organizational Culture Management". 2006; 1(4).
[19] Delavar A. Research and Evaluation Guide, Tehran: Arasbaran Publications 2006.