نقش و کارکرد رسانه ها در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

در جامعه امروز رسانه ها با انتقال اطلاعات و مبادله افکار عمومی نقش هایی را به عهده گرفته اند. این مقاله با هدف تعیین نقش و جایگاه رسانه ها در تعلیم و تربیت در سه حیطه آموزشی، سیاسی، اجتماعی انجام گرفت"هارولد لاسول" و "چالرز رایت" از جمله پژوهشگرانی اند که به طور جدی با نقش و کارکرد رسانه ها در جامعه توجه کرده اند.آن ها معتقدند که رسانه ها دارای کارکردهای نظارت بر محیط، ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط، و انتقال میراث فرهنگی و سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت هستند.رایت با اضافه نمودن نقش سرگرمی بر نقش های اشاره شده به وسیله لاسول همچنان به نقش نظارتی رسانه ها اهمیت داده است. "شرام" نیز با بیان نقش های معلم و راهنما به نقش نگهبانی رسانه اشاره کرده است. "کلوس" نیز از نقش نظارتی رسانه ها به عنوان یکی از وظایف اجتماعی آن ها یاد می کند.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ای اﺳـﺖ، روش مورد استفاده زمینه یابی است.
یافته ها حاکی از اهمیت نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت می باشد و نتایج نشان می دهد رسانه ها، نقش آموزشی ،سیاسی و اجتماعی مهم و انکارناپذیری در تعلیم و تربیت دارند.رسانه ها در جبران عقب ماندگی های درسی به عنوان مکمل آموزش رسمی، تقویت و تضعیف ارزش ها و هنجارها، آموزش زیستن افراد کنار یکدیگر، عبور از بحران های سیاسی، تشویق مردم به مشارکت سیاسی و کمک در مواقع بحرانی و ...نقش بسیار مهمی دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role and function of media in education

نویسنده [English]

  • saeedeh ghasemi
چکیده [English]

.In today's society, the media has taken on roles by transmitting information and exchanging public opinion.
This article was conducted with the aim of determining the role and position of the media in education in three areas: educational, political and social. Harold Laswell and Challers Wright are among the researchers who have paid close attention to the role and function of the media in society. And they are the transmission of cultural heritage and entertainment and filling leisure time. By adding the role of entertainment to the roles mentioned by Laswell, Rite continues to emphasize the role of media monitoring. "Sharam" also mentioned the role of the media guard by expressing the roles of teacher and guide. Kloos also cites the media's oversight role as one of their social tasks
The findings highlight the importance of the role of the media in education and the results show that the media has an important educational, political and social role and undeniable in education. Media in compensating for academic retardation as a supplement to formal education, Strengthening and weakening values and norms, teaching people to live together, overcoming political crises, encouraging people to participate in politics and helping in times of crisis, etc. play a very important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • education
  • educational function
  • political function
  • social function
[1] Kheiri H. Religion, media, social communication; Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture. 2010. [Persian]
[2] Amiri K. Communication Tools, Publisher, Center for International Cultural Studies. 2004. [Persian]
[3] Sadati SN. Explaining the supervisory role of the media with emphasis on the role of the national media. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication. Sixth year, number 19. 2010. [Persian]
[4] Ghodsi A. The role of national media in creating soft power and countering soft war (with emphasis on the reproduction of social capital). Soft power studies. 2011.
[5] Shariatmadari A. Philosophy of Education, 18th edition, Tehran: Amirkabir Publications. 2003. [Persian]
[6] Bagheri K. A new look at Islamic education Tehran: Borhan School Cultural Institute, 2006;1(43) . [Persian]
[7] Ragheb Isfahani H. Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran, Tehran: Book Publishing Office. 1404.
[8] Dadgaran H. Assessing the relationship with the United States (from an economic point of view), the Cultural Institute of Contemporary Knowledge and Thought. 2007. [Persian]
[9] Ezzatzadeh M, Rabiee A, Farhangi AA, Soltanifar M. Identify and rank the success of social networks in playing educational roles from the perspective of media elites.
[10] Motamednejad K. Mass Media, Fourth Edition, Allameh Tabatabai University Press. 2004. [Persian]
[11] Sarukhani B. The Role of Mass Media in Crime Prevention, Tehran: Ministry of Interior. 2002. [Persian]
[12] Faqih Aram B, Ebrahimi Z, Zarghami M. Psychosocial harms in the field of emerging phenomena related to Internet and mobile technology among Azad University students and providing appropriate solutions. Islamic Branch of Islamshahr. 2015.
[13] Mazraei Joshari S. Investigating the Interaction between Culture and New Communication Technology (Mobile Phone and Internet), Social Science Quarterly, 2009; 24: 105-100. [Persian]
[14] Ahmadi P, Khademi E, Fattahi Bayat S. Investigating the effects of new communication technology on social education with emphasis on the adjustment of second year students. New educational ideas Al-Zahra University, 2009;5 (3). [Persian]
[15] Jay C., Teaching Social Skills to Children. Translated by Mohammad Hossein Nazarinejad, first edition, Tehran: Astan Quds Razavi Publications.
[16] Azazi Sh. Family and Television, Gonabad: Marandiz Publishing. 1994[Persian]
[17] Amanpour M. The role of social media in the political participation of senior students of the Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Azad University, Central Tehran Branch. 2017. [Persian]
[18] Soroush Magazine. Communication Revolution on the Threshold of the 21st Century, 20th Year, No. 936, Tehran: IRIB Publications. 1999.
[19] Rouhani H. Journal of the Strategic Research Center of the Expediency Council. 1995. [Persian]
[20] Farahani A, Keshavarz L. The role of the media in teaching table tennis lessons in the field of physical education in the distance education system, 2003; 11 (1).