بررسی کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2 فیزیک مولکولی- اتمی. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. دانشکده علوم پایه

چکیده

مدیریت و رهبری در همه زمینه های اجتماعی امری ضروری و حیاتی است و این در سازمان های آموزشی بیشتر محسوس است . هدف پژوهش حاضر برسی رابطه کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مرد و زن مدارس ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 99-98 که شامل 500 نفر که نمونه آماری براساس جدول مورگان، 217نفر، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، در چهارچوب روش میدانی پرسش نامه است که به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه 40 سؤالی کیفیت خدمت مدیران محقق ساخته که در سه بعد (کیفیت سازمانی، کیفیت تعاملی، کیفیت فیزیکی) و پرسش نامه33 سؤالی عملکرد شغلی معلمان پاترسون که در دو بعد (عملکرد رفتاری، عملکرد فرآیندی) استفاده شد. نتایج نشان دادکه در بخش توصیفی، ضریب همبستگی بین متغیر های پژوهش در بین مؤلفه ها در سطح معناداری به دست آمدند. این امر بدان معناست که هر چه کیفیت خدمت مدیران در مدرسه بالاتر باشد، عملکرد شغلی معلمان بهتر خواهد بود. برای پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس ابعاد مختلف کیفیت مدیریت، آزمون رگرسیون چندگانه نشان دادکه مؤلفه های کیفیت تعاملی، کیفیت سازمانی و کیفیت فیزکی می توانند عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان مراغه را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality management with job supervision of primary school teachers in Maragheh city

نویسنده [English]

  • Miad Nabaei 2
1
2 Physics Education, Allameh Amini Farhangian University of Tabriz, Faculty of Physics Education
چکیده [English]

Management and leadership in all social fields is essential and vital and this is more noticeable in educational organizations. The purpose of this study is to investigate the relationship between management quality and teachers' job performance.The statistical population of this study includes all male and female primary school teachers in Maragheh city in the academic year of 1998-99, which includes 500 people. The statistical sample was 217 people based on Morgan table, selected by stratified random sampling method. The data collection tool in this study is a questionnaire in the framework of the field method, which in order to collect information from the 40-item service quality questionnaire of research managers in three dimensions (organizational quality, interactive quality, physical quality) and 33-item job performance questionnaire. Patterson teachers were used in two dimensions (behavioral performance, process performance).The results showed that in the descriptive part, the correlation coefficient between the research variables between the components was obtained at a significant level. This means that the higher the quality of service for principals in the school, the better the job performance of teachers.To predict the job performance of teachers based on different dimensions of management quality, multiple regression test showed that the components of interactive quality, organizational quality and physical quality can predict the job performance of primary school teachers in Maragheh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management quality
  • job performance
  • quality components
[1] Leadbetter A, Carr R, Flynn S, Mraney W, Bogan Y, Brophy L. Implementation of a Data Management Quality Management Framework at the Marine Institute, Ireland, Earth Science, 2020; 13:509–521.
[2] Ismaili MR, Seidzadeh H. The effect of job satisfaction on performance with the mediating role of organizational loyalty. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 2015; 25 (83):68-51. [Persian]
[3] Abbas J. Impact of total quality management on corporate green performancethrough the mediating role of corporate social responsibility, Journal of Cleaner Production, 2020; 242:1-12
[4] Bai N. Investigating the Relationship between Perceived Organizational Support and Job Performance of Physical Education Teachers in Golestan Province. Journal of Human Resource Management in Sports, 1396; 4 (2):199-189. [Persian]
[5] Najafi H, Khaleqkhah A.  The effect of organizational silence on job performance (Case study: nurses of Bu Ali Sina Hospital in Mazandaran. Iranian Journal of Nursing Research, 1396; 12(5). [Persian]
[6] Yasblaghi Sharahi B, Hawas Beigi F, Mousavipour S. Assessing the quality of educational services provided to Arak University students based on SERVQUAL model. 2015;8(30):29-44. [Persian]
[7] Sila R, Dowell BE. "Strategic talent management matters.Strategy  drive talent management :A leadership imperative, 2010; 3-72.
[8] Gholipour R, Khazaei M. Study of the effect of perceiving talent management strategy on employees' job performance with the mediating role of emotional intelligence. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 1396; 27 (87):28-1. [Persian]
[9] Peterson A. Organizational support and job satisfaction af frontline clinical managers: The mediating role of work engagement. Gradute program in nursing, a thesis submitted in pattial fulfillment of the requirements for the degree in Master of Science, The University of Western Ontario, Canada. 2015
[10] Abdollahi M, Fathi Vajargah K, Taghipour Zahir A, Rahimian H. Competencies of managers of training and development of human resources. Journal of New Approach in Educational Management, 1394; (4): 60. [Persian]
[11] Amin S. The impact of organizational support for career development and supervisory support on employee performance: An empirical study from Pakistani academic sector. European Journal of Business Management, 2013; 5(5):194- 207.
[12] Guan X, Sun T, Hou Y, Zhao L, Luan Y, Fan L. The relationship between job performance and perceived organizational support in faculty members at Chinese universities: a questionnaire survey. Medical Education, 2014; 14(1):1-10.  
[13] Chinomona R, Sandada M. Organizational support and its influence on teachers job satisfaction and job performance in Limpopo province Of South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014; 5(5): 208-214.