آسیب شناسی استاندارد فضای آموزشی کلاس های درس باتوجه به بیماری های اپیدمی ( کووید-۱۹)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 عضو هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش کاهش آسیب های فضای آموزشی بطور خاص کلاس درس در دوره ظهور و بروز بیماری های اپیدمی می باشد . روش پژوهش حاضر کیفی از نوع توصیف و تحلیل آسیب ها و ارایه راهکار های مناسب است. محتوا پژوهش از طریق اسناد پایگاه های اطلاعاتی  معتبر بدست آمده است. یافته ها و نتایج به توصیف موقعیت و راه های کاهش و پیشگیری و ارایه پیشنهاداتی برای آموزش مداوم پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standard pathology of classroom educational space due to epidemic diseases (Covid-19)

نویسندگان [English]

  • mehdi haghighy 1
  • Laleh Shahraki Mojahedin 2
  • morteza mohammadzade 3
  • zahra Nouri Shirazi 4
1 Faculty member of Zabol University of Medical Sciences Education Studies and Development Center
2 Faculty member of Biochemistry Department, Zabol University of Medical Sciences
3 Master of Educational Management, Shahid Beheshti University of Tehran
4 Bachelor of Educational Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

The purpose of this study is to reduce the damage to the educational space, especially the classroom during the emergence and incidence of epidemic diseases. The present research method is qualitative in terms of describing and analyzing injuries and providing appropriate solutions. The content of the research is obtained through the documents of valid databases. Findings and results describe the situation and ways to reduce and prevent and provide suggestions for continuing education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education space standard
  • classroom
  • pathology
  • prevention .Covid-19
[1] World Health Organization (April 2020).. [Persian]
[2] Resalat newspaper. 2020;(9773). [Persian]
[3] Dehghan, H. Opportunities and Threats for Education in the Face of Spatial Inequality in Information and Communication Technology. Quarterly Journal of Education. 2007; 23(3): 125-163. [Persian]
[4] News Agency, October (1399). Www.mehrnews.comv. 2020. [Persian]
[5] Imani  Jajarmi, H. "Social Consequences of Coronavirus Outbreak in Iranian Society".2020. [Persian]