بررسی اکتشافی- تحلیلی صلاحیت های حرفه ای معلمان بر اساس سند چشم انداز 1404 (برنامه جامع پنجم و ششم اسناد تحولی: دیدگاهی آینده نگر)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زابل

2 عضو هیات علمی گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان به عنوان یکی از ارکان آموزش یک الزام در سیستم آموزشی کشور به شمار می رود. در این پژوهش بدلیل تکثر داده های مربوط به صلاحیت های حرفه معلمی در خط زمانی برنامه پنجم و ششم، مقالات معتبر این برهه زمانی( از سال 1390 تا 1398) جهت سمت سو دادن به نگرش محققان و دست اندرکاران برنامه ریزی نظام آموزشی،  اقدام به آینده پژوهی و اکتشاف عناصر مهم این مسیر پرداخته شد. تحلیل محتوا پژوهش های به تلخیص داده ها در سه عنصر: روانی و عاطفی ، توسعه دهنده گی خود، اخلاق در آموزش و پژوهش از اهم موضوعات ِآینده صلاحیت های حرفه ای معلمان به تشریح در این مقاله پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory-analytical study of teachers' professional competencies based on the vision document 1404 (Comprehensive program of the fifth and sixth transformation documents: a prospective perspective)

نویسندگان [English]

  • mehdi haghighy 1
  • Laleh Shahraki Mojahedin 2
  • morteza mohammadzade 3
  • zahra Nouri Shirazi 4
1 Faculty member of Zabol University of Medical Sciences Education Studies and Development Center
2 Faculty member of Biochemistry Department, Zabol University of Medical Sciences
3 Master of Educational Management, Shahid Beheshti University of Tehran
4 Bachelor of Educational Sciences, Mazandaran University
چکیده [English]

Examining the professional qualifications of teachers as one of the pillars of education is a requirement in the educational system of the country. In this study, due to the multiplicity of data related to the qualifications of the teaching profession in the timeline of the fifth and sixth programs, valid articles of this period (from 1390 to 1398) to address the attitudes of researchers and those involved in planning the educational system, Futurism and exploration of important elements of this path were discussed. Content Analysis Research summarizing data in three elements: psychological and emotional, self-development, ethics in education and research of the most important future topics of professional competencies of teachers were described in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Qualifications
  • Teacher
  • Vision Document 1404
  • Futurology
 
[1] Zareian A, Sattarzadeh. An approach to how and the nature of futures research. Journal of Army Nursing School-Issue 8, . 2010. [Persian]
[2] Azar, A, Gohari Far M. Designing a new model to create a framework for the future scenarios of the organization with the scenario planning approach of the studied scenario: Statistics Center of Iran. Organizational Culture Management, 2014; 12 (4), 831-848. [Persian]
[3] Hemmati A, Goodarzi M, Hajian A. Futurology of commercialization of higher education in the Islamic Republic of Iran. Necessity or obligation. 2015; (26) 102: 14-1. [Persian]
[4] Keshavarz M, Yarmohammadian M, Naderi M. Teaching methods based on future research development in Iranian higher education: A qualitative study. 2018; (15) 56: 29-16. [Persian]
[5] Asareh, A, Jamal R. Teacher Professional Development: Implications, Fields, Strategies and Factors, First National Conference on Educational Sciences and Psychology, Marvdasht, Andisheh Company . 2014. [Persian]