رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان امام خمینی سلماس آموزگار ابتدایی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بر روی رابطه بین شادی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان پسر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج می باشد. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی می باشد.می کنند.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر کرج تشکیل می دهند، که از این تعداد 340 نفر بر اساس جدول پیشنهادی مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده به آزمون های خودارزشمندی مشروط کراکرد همکاران و پرسشنامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. همچنین معدل نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته به نقش سازنده شادی در پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری را نشان داد و با افزایش سطح شادی و نشاط در بین دانش آموزان شاهد پیشرفت تحصیلی و تلاش بیشتر آنان خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Feelings of Happiness and Happiness on Academic Achievement of First Grade High School Students in Karaj

نویسندگان [English]

  • shima zabihi far 1
  • morteza mohammadzade 2
  • arsalan afsar 3
1 Master student of educational psychology, Shahid Rajaei University
2 Master of Educational Management, Shahid Beheshti University of Tehran
3 BA in Educational Sciences, Farhangian University, Imam Khomeini Salmas, elementary school teacher
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between happiness and academic achievement among male high school students in Karaj. The method of the present study is correlational. The statistical population of the study consists of all first grade high school students in Karaj, of which 340 people were selected by simple random sampling based on Morgan's proposed table. The selected samples answered the conditional self-efficacy tests of colleagues and the Oxford Happiness Questionnaire. Also, the grade point average of the first semester of the 99-98 academic year was considered as a measure of academic achievement. Data were analyzed using Pearson correlation test. Findings showed a significant relationship to the constructive role of happiness in academic achievement and with increasing the level of happiness and vitality among students, we will see their academic progress and more effort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic achievement
  • happiness
  • students
[1] Mehrafrooz H. Investigating the Relationship between Attitudes Towards Maternal Parenting Practices (Rational Authority, Authoritarianism, Free Transition) and the Place of Control and Academic Achievement in Fourth Grade Elementary Students. Master Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Teacher Training University of Tehran. 1999. [Persian]
[2] Alipour A, Hashemi T, Babapour Khairuddin J, Vatusi F. The relationship between coping strategies and students' happiness. Journal of Psychology, University of Tabriz. 2010; 15:18. [Persian]
[3] Raisi, M, Heydari S, Abedi Z, Bathaei A, Begloo J. Infallibility; Tehran, Hoda Ahmari The relationship between spiritual intelligence and happiness and academic achievement in students of Qom University of Medical Sciences. Journal of Medical Education. 13(5):38. [Persian]
[4] Soleiman Nejad A, Shahrara M. Relationship between self-regulatory source and academic achievement. Journal of Psychology and Educational Sciences. 2001; 31(2):176
[5] Heidarzadegan A, Mashhadi Abbas F. The Relationship between Happiness and Vitality with Academic Success of Sistan and Baluchestan University Students. Culture Quarterly in Islamic University. 2011; (1):83
[6] Azmoude P, Shahidy Shahriar D. The relationship between religious orientation and stubbornness and happiness in students. Journal of Psychology, 2007; 11(1):74
[7] Azad H, Nejat H. Mental health from Ellis' point of view. Quarterly Journal of Mental Health Principles. The first year of winter 1999; 78(4):230
[8] Eisenhower M. Psychology of happiness. Translated by Mohammad Firooz Bakht and Khalil Beigi. Tehran. 1996.
[9] Poor Shafei A. Investigating the relationship between self-esteem and academic achievement of third year high school students in Ghaen city. Master's thesis. Teacher Training University of Tehran, 1991.
[10] Saif AA. Educational Psychology (Psychology of Learning and Teaching). Tehran: Agah Publishing, 2000.
[11] Dudangeh M. Investigating the relationship between anxiety and the source of control and academic achievement in students. Master Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences - Qazvin boy in the academic year of 76 Allameh Tabatabai University. 1997.
[12] Malek Makan M. The mother's attitude towards parenting practices with self-regulated learning and. Thesis - Academic achievement in third year high school students in the academic year of 77 master. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Teacher Training University of Tehran. 1999.
[13] Grossi Farshi MA, Bakhshipour A. The relationship between personality traits and feelings of happiness among students of Tabriz University. Journal of Psychology, University of Tabriz, 2006; 1(1):15-25
[14] Alipour A, Noor Bala AA. Preliminary evaluation of the reliability and validity of the Happiness Questionnaire. 1999.
[15] Mortazavi Zadeh SH. Happy. Peyvand Magazine, Tehran, 2004; 296.
[16] Hosseini Nasab SD, Aghdam AA. Glossary, definitions and terms of education. Tabriz. Ahrar Publications. 1996; 587
[17] Schultz D. Personality theories. Translator: Yahya Seyed Mohammadi. Tehran. Arasbaran Publications, 1997.
[18] Biyaban Gard S. Ways to increase self-confidence in children and adolescents. Tehran. Roshd Publications, 1993.