بررسی الگوهای تعاملی سالم و ناسالم خانواده ( دافعه ها و جاذبه ها ی ارتباطی) از دیدگاه آموزه های دین اسلام در مقایسه با رویکردهای علم روانشناسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

جامعه، از خانواده‌ها تشکیل یافته است ؛ از این رو سرنوشت جامعه، با سرنوشت خانواده، در پیوند است. بدون شک اگر زوجین در روش های ارتباطی مهارت داشته باشند ، می توانند خیلی از مسائل زندگی را حل کنند و از زندگی لذت ببرند و سازگاری بیشتری داشته باشند. قرآن کتاب هدایت است و کارکرد اصلی اش هدایت مردمان به سوی کمال است. این کارکرد قرآن و نیز سایر آموزه های دین اسلام ویژه مومنان نیست ، زیرا قرآن و آموزه های اسلام برای هدایت عموم مردمان است. بنابراین در بهره گیری از آموزه های دینی و کتاب قرآن و اثر گذاری آن تفاوتی میان مسلمان و پرهیزگار و غیر مسلمان نیست. اسلام تمام جنبه های زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی دقیق قرار داده است و دستورات آن میتواند راهگشای مشکلات انسان در جوامع مدرن باشد. نظر به اهمیت روابط اجتماعی و آموزش مهارت های ارتباطی برای آماده سازی افراد جهت رویارویی با دیگران و موقعیت های دشوار خصوصاً در بطن خانواده ، بر آن شدیم تا با تدوین مقاله ی مروری و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در مورد الگوهای ارتباطی سالم وناسالم در خانواده از رویکردهای روانشناسی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Healthy and Unhealthy couples communication patterns (Repulsions and Attractive Communication) from the Perspective of the Teachings of the Islamic Religion in Compared to the Approaches of Psychological Science

نویسنده [English]

  • masud karimi vardanjani
Shahid Chamran University of Ahvaz,
چکیده [English]

Society is made up of families; therefore, the destiny of society is linked to the destiny of the family. Undoubtedly, if couples are proficient in communication techniques, they can solve many of life's problems and enjoy life and be more adaptable. The Qur'an is the book of guidance, and its main function is to guide people to perfection. This function of the Qur'an, as well as other teachings of Islam, is not specific to believers, because the Qur'an and the teachings of Islam are for the guidance of the general public. Therefore, there is no difference between a Muslim and a pious and non-Muslim in using religious teachings and the Qur'an. Islam has carefully studied all aspects of human social life, and its precepts can solve human problems in modern societies. Due to the importance of social relationships and teaching communication skills to prepare people to face others and difficult situations, especially in the family, we decided to compile a review article and study the research on healthy and unhealthy communication patterns in the family from Let's look at psychological approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy and unhealthy couples communication patterns
  • Psychological approaches
  • The teachings of Islam
[1] Bernstein, Philippe and Bernstein, Marseille. Marital therapy from a behavioral-communication perspective. Translated by Sohrabi, Hamidreza. Tehran: Rasa Cultural Services Institute Publications. 2004. [Persian]
[2] Aronson SR, Huston AC. The Mother- Infant Relationship in Single, Cohabiting, and Married Families: A Case For Marriage, Journal of Family Psychology 18, 2004;(1):5-18.
[3] Joseph Pi. Fergas, Psychology of Social Interaction (Interpersonal), translated by Khashayar Beigi and Mehrdad Firoozbakht, Amjad, 1994.
[4] Jasbi Abdullah, Principles and Foundations of Management, Islamic Azad University, 1989.
[5] Mir Kamali Mohammad, Behavior and Relationships in Management Organization, Citron Publishing, 2001.
[6] The Holy Quran
[7] Huang Y. Family communication patterns, communication apprehension and soci communicative orientations. A study of Chinese students, 2010;10: 121-35.
[8] Mcleod J.M, Chaffee SH. The construction of social reality . In J.Tedeschi (Ed.).The social influence Processes. Chicago:Aldine-Atherton. 1972; 50-59.
[9] Koesten J, Anderson K. Exploring the influence of family communication patterns, cognitive complexity, and interpersonal competence on adolescent risk behaviors. Journal of Family Communication. 2004;  4, 2: 99-121.
[10] Kagawa N. Influence of family communication pattern on adolescents self-discrepancies and associated emotional and behavioral consequence, A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota. 2008.
[11] Ross W. Intergenerational Family Communication Patterns in relation to Religious Motivation. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Communication, The Northern Kentucky University. 2009.
[12] Fitzpatrick MA, Rithchie LD. Communication Schemata Within the family:  Multiple  Prespective on Family Interaction.  Human communication Research, 1994; 20: 275-301.
[13] Koerner AF, Fitzpatrick MA. Toward a theory of Family Communication. Communication Theory, 2002; 12: 70-91.
[14] Baxter LA, Braithwaite DO. Relational dialectics theory, applied. New directions in interpersonal communication research, 2010; 1: 48-66.‏
 
[15] Sohrabi Hamidreza. Recognition and treatment of marital disputes (marital therapy), pp. 124 and 125
[16] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 43, pp. 50-110
[17] Meshkini Ali. Promotions of Al-Adiya, p
[18] . Al-Nawader, Rawandi, p. 211, H 417; Sea of Lights, vol. 103, p. 268, p. 18.
[19] Rashidpour. Majid, Family Equilibrium and Strength, p. 153).
[20] Sheikh Sadough. My Book La Yahdhra al-Faqih, vol. 4, p. 400, H5858).
[21] Sheikh Tusi. Tahdhib al-Ahkam, vol. 7, p. 400)
[22] Klini Mohammad Ibn Yaqub. Al-Kafi, vol. 5, p. 324)
[23] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 23, pp. 429
[24] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 42, pp. 50
[25] Ameli H. Vasaealoshiee, vol. 14, pp. 10
[26] Ameli H. Vasaealoshiee, vol. 3, pp. 22
[27] Mohammadi Rey Shahri M, Ayeen Mehrvarzi, first edition. 2014. pp. 182-211
[28] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 75, pp. 103
[29] Ameli H. Vasaealoshiee, vol. 8, pp. 424
[30] Farhadian, R. Tarbiat Bartar, Publisher: Qom Book Garden (Qom Seminary Islamic Propaganda Office Publications), 2016; p. 23.
[31] Sheikh Sadough. My Book La Yahdhra al-Faqih, vol. 4, p. 362.
[32] Klini Mohammad Ibn Yaqub. Al-Kafi, vol. 2, p. 234)
[33] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 77, pp. 53
[34] Sheikh Sadough. My Book Savab al-Amal, vol. 4, p. 338
[35] Mohammadi Rey Shahri M. Mizan al-hekmeh. Vol. 3, p. 58
[36] Mohammadi Rey Shahri M, Dosti Dar Quran va Hadis. P. 92
[37] Aladdin Ali bin Hussam. Kanz al-Amal, AD 975 or 977 H.SH. Vol. 11, p. 93
[38] Suleiman Ibn Ahmad Tabarani. Al-Majam Al-Kabir, vol. 18, p. 319
[39] Aladdin Ali bin Hussam. Kanz al-Amal, AD 975 or 977 H.SH. Vol. 16, p. 27
[40] bu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Musnad Ibn Hanbal, vol. 2, p. 536.
[41] Abdul Wahid Tamimi Amadi. Gharr al-Hakam wa Darr al-Kalam, p. 669
[42] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 13, pp. 253
[43] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 76, pp. 4
[44] Amini I. Hamsardari, pp. 40 and 41. Friendship in the Qur'an and Hadith, pp. 92, H 245.
[45] Nouri H. Mustadrak al-Wasa'il, vol. 3, p. 551
[46] Ibn Shuba Harrani. Gift of the Mind, p. 45.
[47] Aladdin Ali bin Hussam. Kanz al-Amal, AD 975 or 977 H.SH. Vol. 3, p. 519
[48] Majlesi MB. Baharalanwar, vol. 1, pp. 129