تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدیر مدرسه

2 آموزگار

چکیده

 امروزه بازی کودکان پدیده ای است که به طور جدی توجه تعلیم و تربیت و متخصصین این رشته و روان شناسان ، مربیان و والدین را جلب کرده است.به شکلی که بخش عظیمی از تحقیقات و فعالیت های متخصصین بر روی بازی کودکان متمرکز است. از طرفی دست اندر کاران امر آموزش پیوسته به دنبال تولید و استفاده از روش های فعال و نوین تدریس بوده اند. در پژوهش حاضر تأثیر روش های تدریس مبتنی بر بازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه قرار میگیرد.که از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز برای تنظیم این پژوهش از طریق اسناد و مدارک کتاب خانه ها و گزارشات تحقیقی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که استفاده از بازی های متناسب با شرایط رشد شناختی کودک موجب پرورش روح همکاری و همیاری در میان کودکان، بروز فضایل اخلاقی سازنده در کودکان ،احساس استقلال و سربلندی،یادگیری بهتر مطالب درسی ،انجام تکالیف آموزشی،رشد جسمانی و عاطفی و ذهنی کودکان ،رشد خلاقیت کودکان و برقراری رابطه بهتر با دیگران،ثبات شخصیت،مسئولیت های کودکان در اجتماع آینده میگردد. لذا به مربیان و آموزگاران محترم توصیه میگردد از توجه به بازی های آموزشی غافل نشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of game based teaching methods on students' academic achievement

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hemmati Alamdarloo 1
  • Mohammad Reza Gholipour 2
1 headmaster
2 Teacher
چکیده [English]

Today, children's play is a phenomenon that has seriously attracted the attention of educators and specialists in this field and psychologists, educators and parents. In such a way that a large part of research and activities of specialists is focused on children's play. On the other hand, those involved in continuing education have been looking to produce and use active and new teaching methods. In the present study, the effect of game-based teaching methods on students' academic achievement is studied. Descriptive-analytical method has been used. The information needed to compile this research has been collected through library documents and research reports. The results of the study indicate that the use of games appropriate to the child's cognitive development conditions fosters a spirit of cooperation and collaboration among children, the emergence of constructive moral virtues in children, a sense of independence and pride, better learning curriculum, educational tasks, physical development. And children's emotional and mental development of children's creativity and better relationships with others, personality stability, children's responsibilities in the future community. Therefore, respected educators and teachers are advised not to neglect to pay attention to educational games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Games
  • teaching methods
  • academic achievement
  • student
[1] Mohammad Ismail A. Play Therapy: Theories of Clinical Methods and Applications. Tehran: Danjeh Publishing. 2004. [Persian]
[2] Chang TM. Distance learning: on the design of an open university, Springer. 2012; 9
[3] Rajai Rizi H. What is an Encyclopedia?, Dibacheh. 12. . [Persian]
[4] Mahjoor S. Game Psychology, Shiraz, Sasan Publishing, Sixth Edition, 1999.  [Persian]
[5] Ismail Vandi A. Play and the role of play in the education of children, 5th Scientific Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Damages of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Techniques. 2017. [Persian]