بررسی نقش درس پژوهی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی از نظر معلمان شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین درس پژوهی با توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان تالش می پردازد. این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تالش، به تعداد 768 نفر بود. لذا یک گروه 74 نفری از معلمان به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد. در انتخاب معلمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده گردید. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته توسعه حرفه ای در 23 سؤال در قالب پنج مؤلفه (مدیریت کلاسداری، توانایی برقراری ارتباط با دانش آموزان، برنامه ریزی درسی،تعهد سازمانی و فاوای آموزشی) با مقیاس پنج درجه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 89/0= α برآورد گردید که معنادار بود. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان بین درس پژوهی و مؤلفه های توسعه حرفه ای، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of study in the professional development of primary school teachers in the eyes of Talesh teachers

نویسندگان [English]

  • pedram ghorbanzadeh 1
  • mehdi moeinikia 2
  • afshin abedinia 1
1 Master of Educational Research Student, Mohaghegh Ardabili University
2 Assistant Professor, Mohaghegh Ardabili University, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

The present article examines the relationship between study and professional development of primary school teachers in Talesh city. This applied research and its method are descriptive correlations. The statistical population of this study included all primary school teachers in Talesh city, 768 people. Therefore, a group of 74 teachers was randomly selected and a questionnaire was distributed among them. In the selection of teachers, stratified random sampling method was used in proportion to the volume. In this study, the researcher developed a professional development questionnaire in 23 questions in the form of five components (classroom management, ability to communicate with students, curriculum planning, organizational commitment and educational ICT) with a five-point Likert scale (I totally agree ) used. The reliability coefficient of the questionnaire was estimated through Cronbach's alpha = 0.89, which was significant. Content validity was used to measure the validity of the questionnaires. The analysis of the results of this study was performed using Spss statistical software at both descriptive and inferential levels. Findings showed that there was a positive and significant relationship between academic studies and components of professional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study
  • vocational development
  • teachers
[1] Safi A. Primary education, first and second year of high school. Tehran: Samat. 2014.
[2] Reimers E. Teacher professional development: an international review ofthe literature. UNESCO: international institute for educational planning .Reveals Critical Lenses for Examining Practice.Teaching and Teacher Education. 2003;19.
[3] Block CC. A case for exemplary classroom instruction: Especially for students who come to school without the precursors for literacy success. In Yearbook –national reading conference, 2000;49: 421-440.
[4] Gus key TR. Evaluating professional development: Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 2000.
[5] Ngang TK, Sam LC. Principal Support in Lesson Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015; 205: 134-139.
[6] Sarkar Arani MR. Study: Global Ideas for Improving Education and Enriching Learning. Tehran: Meraat. 2015.
[7] Bakhtiari A, Mosadeghi Nik K. Teaching research The method of improving the culture of education and teaching.Tehran: Avae Noor. 2015
[8] Lewis CC, Perry R. Professional development through lesson study: Progress and challenges in the U. S. Tsukuba Journal of Educational Study in Mathematics, 2006; 25, 89-106.
[9] Plummer JS. An analysis of the influence of lesson study on preserv-ice secondary mathematics teacher's view of self (electronic version). Un-published Doctoral Dissertation, Brigham University Retrieved from http://www.patriot.lib.byu. Ed... 2007.
[10] OECD. Indicator D7: How extensive are professional development activities for teachers? In Education at a Glance: OECD. Available from: http://dx.doi.org/10.178 7/888933120461. 2014.
[11] Abdollahi B, Safari A. A Study of the Basic Barriers to Teacher Speech Development, Quarterly Journal of Educational Innovation, 2016; 134-99.
[12] Matanluk K, Johari K, Matanluk O. The Perception of Teachers and Students toward Lesson Study Implementation at Rural School of Sabah: A Pilot Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2013; 90, 245-250: 171-185.
[13] Hiebert J, Morris AK. Teaching, rather than teachers, as a path toward improving classroom instruction. Journal of Teacher Education, 2012; 63(2), 92-102.
[14] Khoshkhalq I. Model for Strategic Evaluation of the Fundamental Transformation Document in Education Research Journal, 2010; 39-42.
[15] Sarmad Z, Bazargan, A, Hejazi E. Research Methods in Behavioral Sciences, Agha Publications. 2011.