بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران.

2 دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن ،ایران.

چکیده

فناوری اطلاعات به عنوان یک زیرساخت جدید توجه زیادی را به توانمندسازی کارکنان در سازمان‌ها به خود جلب کرده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی و تبیین نقش تأثیر آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی در عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه 487 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه در این تحقیق از طریق جدول مورگان جرسی 216 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش انحصاراً پرسشنامه محقق ساخته است؛ در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها از t تک متغیره و خی 2 استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق به وسیله SPSS انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، اجرای دوره‌های آموزش‌های الکترونیکی بر مدیریت یکپارچه و بهینه منابع انسانی درعملکرد مدیران و بر کاهش هزینه‌های آموزشی و اداری تاثیر معنا‌داری دارد و در تغییر فرهنگ سازمانی و بر افزایش یادگیری موثر است و درنهایت بر عملکرد مدیران حوزه‌ی ستادی وزارت آموزش و پرورش موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining the Impact of E-Learning on Integrated and Optimal Human Resource Management in the Performance of Staff Managers in the Ministry of Education

نویسندگان [English]

  • Ghadir Ghadiri Alamdari 1
  • Ali Asghar Enayati 2
1 Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Faculty of Education and Counseling, Islamic Azad University Roudehen Branch, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Information technology as a new infrastructure has attracted much attention in the empowerment of employees in organizations. Thus, the purpose of this study was to investigate and explain the impact of e-learning on the integrated and optimal human resource management in the performance of staff managers in the Ministry of Education. This research is a survey research method. The population of this study was 487 people. The sample size of the study is 216 people through Morgan Jersey table. The data gathering tool in this study is exclusively a researcher-made questionnaire. In this study, univariate t and chi 2 were used to test the hypotheses. Statistical calculations were performed by SPSS. According to the data analysis and the results of the research hypotheses test, the implementation of e-learning courses has a significant impact on the integrated and optimal human resource management on the performance of managers and on the reduction of educational and administrative costs. And it is effective in changing organizational culture and enhancing learning, and ultimately affecting the performance of department managers in the Ministry of Education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Integrated Management
  • Human Resources
  • Managers Performance
[1] Beheshti Z. Investigating the Role of E-Learning in Solving Traditional Education Problems and Using It to Generalize Education in Iran, Second E-Learning Conference, Tehran. 2009. [Persian]
[2] Rezaian A. Organizational and managerial fundamentals, economics. Samt Publications. Tehran. 2007. [Persian]
[3] Lahijanian A. Study of Knowledge Management in Higher Education and Appropriate Presentation, Doctoral Thesis, Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch. 2005. [Persian]
[4] Joshi M. Human Resources Management, Tavakoli M, Translator, Book Publisher, 2016. [Persian]
[5] Lee, H. & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems, 20(1): 179-228
[6] Singer. Marc. G (1990), Human Resource Management, PWS – Kent
[7] Sattari, S. Evaluation of the Reasons for Implementation of Complete and Correct Electronic Systems for Performance Evaluation of Government Employees as Proposed by the Office of Public Administration and Employment in 72, MSc Thesis, Islamic Azad University, Tehran Branch. 1998. [Persian]
[8] Shahsavari MR. Investigating the Effectiveness of Performance Evaluation System from the Perspective of Tehran Chemistry Pharmacy Staff, MSc Thesis, Government Management Training Center. 2001. [Persian]
[9] Attai M. The Need to Establish a Performance Evaluation System in Organizations; The First Conference on IT Performance Management. 2002. [Persian]
[10] Kazemi et al. Improving employee commitment and familiarizing them with creative and innovative thinking. 2011. [Persian]
[11] Shahbaz S; Nasr Esfahani AR, Zamani E. Investigating the Barriers to ICT Application in Isfahan High Schools for Teachers and Administrators, Second National Conference on E-Learning, Zahedan, Sistan and Baluchestan University. 2007. [Persian]
[12] Alimradi, A. Evaluation of News Network Personnel Performance Evaluation System from the Perspectives of Managers and Administrative Personnel and News Personnel, MSc Thesis, School of Sound. 2007. [Persian]
[13] Razghi Rostami AR Databases Derived from the Information Technology Concept Derived from the Information Technology Concept to Facilitate Complex Processes of Intercultural Culture. 2001. [Persian]