بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در تاثیر تکنولوژی نوین آموزشی بر بهسازی منابع انسانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/naes.2024.449749.1378

چکیده

زمینه و هدف: هدف تحقیق بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در تاثیر تکنولوژی نوین آموزشی بر بهسازی منابع انسانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی کرج) بود.

روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به روش میدانی بود. جامعه پژوهش حاضر معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش کرج به تعداد 683 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش حاضر با استفاده از جدول مورگان 246 نفر تعیین شدند. روش نمونه گیری پژوهش فوق به صورت تصادفی طبقه ای بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های تکنولوژی نوین آموزشی(یاووز،2005)، پرسشنامه بهسازی منابع انسانی(ولبا و جانسن،2010) و پرسشنامه سواد اطلاعاتی(سیامک و داورپناه،1385) بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید تایید و سپس پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه تکنولوژی نوین آموزشی 0.70 پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه بهسازی منابع انسانی 0.81 و پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه سواد اطلاعاتی 0.76 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss19 و Amose23 انجام گرفت.

یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که سواد اطلاعاتی در تاثیر تکنولوژی نوین آموزشی بر بهسازی منابع انسانی نقش میانجی دارد.

نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر منابع انسانی از سواد اطلاعاتی کافی برخوردار باشند تکنولوژی نوین آموزشی می تواند فضایی را به وجود بیاورد که محیط آموزشی، مهارت ها، رفتار، نحوه یادگیری و بهسازی منابع انسانی را غنی تر سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of information literacy in the impact of modern educational technology on the improvement of human resources (case study: physical education teachers in Karaj)

نویسندگان [English]

  • Akbar Mahdavi
  • Abbas Naghizadeh Baghi
  • mehrdad mojarramzadeh
Department of Sports Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: The purpose of the research was to investigate the mediating role of information literacy in the impact of modern educational technology on the improvement of human resources (case study: physical education teachers in Karaj).

Research method: descriptive-analytical research method was field method. The current research population is 683 physical education teachers in Karaj. The sample size of the present study was determined by using Morgan's table of 246 people. The sampling method of the above research was stratified random. The measurement tools included new educational technology questionnaires (Yavoz, 2005), human resources improvement questionnaire (Volba and Jansen, 2010) and information literacy questionnaire (Siamak and Daverpanah, 2015). The content and form validity of the questionnaires were confirmed by the professors and then the Cronbach's alpha reliability of the modern educational technology questionnaire was 0.70, the Cronbach's alpha reliability of the human resources improvement questionnaire was 0.81, and the Cronbach's alpha reliability of the information literacy questionnaire was 0.76. In order to analyze the data of the present research, structural equation modeling method was used. The entire process of analysis was done using spss19 and Amose23 software.

Findings: The findings of the research showed that information literacy plays a mediating role in the impact of modern educational technology on the improvement of human resources.

Conclusion: Therefore, it can be concluded that if human resources have sufficient information literacy, modern educational technology can create an environment that enriches the educational environment, skills, behavior, learning style and improvement of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • new educational technology
  • improvement of human resources
  • information literacy
  • Karaj