پیشبینی درگیری تحصیلی و خوشبینی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیت تاریک(ماکیاولیسم،خودشیفته،پسیکوپات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،یران

2 استاد روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

3 گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/naes.2023.429314.1353

چکیده

امروزه نقش ویژگی های شخصیت به عنوان یکی از مهم‌ترین آیتم‌ها در موفقیت، پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان به حساب می‌آید. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر پیش بینی درگیریتحصیلی، خوشبینی تحصیلی، بر اساس ویژگی‌های شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، خودشیفته، جامعه ستیز) در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. جامعه‌ی مورد پژوهش را کلیة دانش آموزان (دختر و پسر) دورة متوسطه دوم (پایه‌ی دهم، یازده و دوازدهم) منطقه 18 شهر تهران تشکیل می‌دهند (8244 نفر) که در سال 1402-1401 به تحصیل اشتغال داشتند. بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه برابر با 368 نفر (202 دختر، 166پسر) براساس روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس پرسشنامه‌ی درگیری تحصیلی آپلتون و همکاران، خوشبینی تحصیلی دانش آموز (شان- موران، بانکول، میشل و مور) و شخصیت تاریک (جونسون و وبستر) توسط هر آزمودنی تکمیل گشت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون معناداری ضرایب همبستگی، و رگرسیون گام به گام انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین درگیری تحصیلی، خوشبینی تحصیلی با ویژگی های شخصیت تاریک همبستگی منفی و معنا داری وجود داشت (به ترتیب 754/0-، 779/0-)، به همین ترتیب نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیت تاریک (ماکیاولیسم، پسیکوپات، خودشیفته) می‌تواند متغیرهای درگیری، خوشبینی را در سطح 95% پیش بینی کند و جهت رابطه به صورت معکوس می‌باشد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های شخصیت تاریک (ماکیاولیسسم، پسیکوپات، خودشیفته) روی متغیرهای تحصیلی ذکرشده تأثیرگذار می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting academic engagement and academic optimism based on dark personality traits (Machiavellianism, narcissism, psychopath)

نویسندگان [English]

  • masoud baghbani 1
  • hasan asadzade 2
  • Fariborz Dortaj 3
1 PhD student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 Professor of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the role of personality traits is considered as one of the most important items in the success, progress and academic failure of students. In this regard, the purpose of the present research was to predict academic conflict, academic optimism, based on dark personality traits (Machiavellianism, narcissism, antisocial) in high school students. The research population consists of all the students (girls and boys) of the second secondary school (10th, 11th and 12th grade) of district 18 of Tehran city (8244 people) who were studying in 1401-1402. According to Morgan's table, a sample size equal to 368 people (202 girls, 166 boys) was selected as a sample based on cluster random method. Then, Appleton et al.'s academic involvement questionnaire, student's academic optimism (Shan-Moran, Bankole, Michel and Moore) and dark personality (Johnson and Webster) were completed by each subject. Data analysis was done using descriptive statistics, significance test of correlation coefficients, and step-by-step regression. The findings showed that there was a negative and significant correlation between academic engagement, academic optimism and dark personality traits (-0.754, -0.779 respectively), similarly the results showed that dark personality traits ( Machiavellianism, psychopath, narcissist) can predict conflict variables, optimism at the 95% level and the direction of the relationship is reversed, so it can be concluded that dark personality traits (Machiavellianism, psychopathic, narcissistic) It affects the mentioned educational variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic engagement
  • academic optimism
  • dark personality traits
  • students
[1] Ali Bakhshi Z, Zare H. (1389). The effectiveness of teaching self-regulation of learning and study skills on students' academic progress. Quarterly journal of applied psychology, 2010; 10(3): 80-69 [Persian]
[2] Saber S, Pasha Sharifi H. Prediction of dimensions of academic conflict based on identity styles in first grade female students of Tehran government high schools (2012). Research in curriculum planning (knowledge and research in educational sciences-curriculum planning). 2012; (11):72-85 [Persian]
[3] Baghbani M, Asadzadeh M, Doortaj F. Prediction of conflict, optimism, and academic hope based on dark personality traits (Machiavellianism, narcissism, antisocial) in high school students in Tehran. Thesis Master's degree, Allameh Tabatabai University, 2017. [Persian]
[4] Finlay KA. Quantifying School Engagement: Research Report. Nat center School Engagement 2006; 17: 5-1.
[5] Perkmann M, Salandra R, Tartari V, McKelvey M, Hughes A. Academic engagement: A review of the literature 2011-2019. Research Policy, 2021; 50(1)
[6] Groccia JE. What is student engagement? New Directions for Teaching and Learning, 2018(154): 11-20.
[7] Reeve J, Tseng CM. Agency as a fourth aspect of students’ engagement during learning activities. Contemporary educational psychology, 2011; 36(4), 257-267.‏
[8] Shah Ali N. Investigating the structural relationship between basic psychological needs, motivational self-regulation, academic involvement and the academic performance of third-year high school and pre-university female students in Jahrom city. Master's thesis. kharazmi University. 2014 [Persian]
[9] Tschannen-Moran M, Bankole RA, Mitchell RM, Moore DM. Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 2013; 51 (2): 150-175.
[10] Paulhus DL, Williams KM. The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. J Res Pers.; 2002; 36(6):556-63
[11] Twenge JM, Campbell KW. "Isn't it fun to get the respect that we're going to deserve?' Narcissism, social rejection, and aggression. Personahity and Social Psychology Bulletin, 2003; 29: 261-272.
[12] Christie  R, Geis FL. Studies in Machiavellianism. New York, NY:Academic Press. 1970
[13] Ghasemi N, Moradi M, Ghamarani A, Behnamnejad N. Investigating the relationship between dark personality traits and academic achievement in medical students, the first national conference of educational sciences and psychology, Marvdasht, Andishe Sazan Motbaker Jovan Company, 2013. [Persian]
[14] Saadat, Kalantari, Ghamarani A. The relationship between dark personality traits (Machiavelli, narcissism and antisociality) with students' academic self-efficacy. Education strategies in medical sciences, 2017; (4)10: 255-262 [Persian]
[15] Khosravani Shayan M, Soleimani M. The relationship between dark personality traits and five personality factors in Kermanshah Azad University students, the third international conference on recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences, Tehran, November 2015 [Persian]
 
 
[16] Adhamian A, Nazari MA, Alilou M. Master thesis. Ministry of Science, Research and Technology. Tabriz University, 2013. [Persian]
[17] Gable SL, Haidt J. What (and why) is positive psychology? Review of General  Psychology, 2005; 9(2),103.
[18] Furtner MR, Rauthmann JF, Sachse P. The self-loving self-leader: An examination of the relationship between self-leadership and the Dark Triad. Social Behavior and Personality: an international Journal, 2011; 39(3): 369-379.‏
[19] Bogdanovic M, Cingula D. Dark Triad of Croatian Management Students. Central European Business Review, 2015; 4(4): 30.
[20] Rothstein MG, Paunonen SV, Rush JC,  King GA. Personality and cognitive ability predictors of performance in graduate business school. Journal of Educational Psychology, 1994; 86: 516-530.
[21] Ghamarani A, Samadi M, Taghinejad M, Shamsi A. Psychological indicators of dark personality scale in students. Psychological methods and models, 2014; 6(20): 73-85. [Persian]
[22] Lyons M, Rice H.Thieves of time? Procrastination and the Dark Triad of personality. Personality and Individual Differences, 2014; 61-62: 34-37.
[23] Turnipseed DL, Landay K. The role of the dark triad in perceptions of academic incivility. Personality and Individual Differences, 2018; 135: 286-291
[24] Mooney R. Dark triad traits, engagement with learning, and perceptions of employability in undergraduate students. Industry and Higher Education, 2023; 37(4): 524-536
[25] Jafari E, Hajloo N, Faghani R, Khazan K. The relationship between spiritual wellbeing, hardiness, and mental health in the elderly. J Res in Behav Sci. 2012; 10(6):431-440